עדכונים בנושא גילוי מרצון - ינואר 2016

הליך|הלבנת הון|בנק|הון שחור|רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ינואר 2016 

רשות המסים מאפשרת אמנם לבצע הליך גילוי מרצון שיקנה חסינות מפני העמדה לדין בעבירות מס למי שיחשוף את נכסים והכנסות בלתי מדווחות, כמו חשבון בנק סודי, אך קיימים קשיים פרקטיים שונים ביישום ההוראות. הבעיה העיקרית היא בדרך היישום של כללי ארגון ה-FATF, בהליך גילוי מרצון כמפורט להלן. ראו גם: יישום נוהל גילוי מרצון

נכון למועד כתיבת שורות אלה, סך כל הבקשות לגילוי מרצון אשר הוגשו לרשות המסים עומד על 4,250, וסך ההון שנחשף הוא כ- 15 מיליארד שקל. ברשות המסים צופים עוד מאות בקשות נוספות עד לסיום המבצע לגילוי מרצון. הוראת השעה בנושא גילוי מרצון הוארכה והיא בתוקף עד 30 ביוני 2016.

נציין כי רשות המסים פועלת במקביל לחשיפת חשבונות בנק סודיים, ולפיכך קיימת חשיבות להקדמת תרופה למכה באמצעות הליך הגילוי מרצון. מנהל רשות המסים, משה אשר הודיע לאחרונה כי במסגרת המלחמה בהון השחור הרשות קרובה לחשוף רשימה חדשה של בעלי חשבונות ישראלים בבנק שוויצרי גדול. הודעה זאת של מנהל רשות המסים, באה על רקע המאמץ של הרשות להגביר את הגבייה באמצעות הליך גילוי מרצון

ברור כי היכולת של האכיפה, הן באמצעות מחלקת המודיעין ברשות המסים והן לאור ההתפתחויות האחרונות בנושא העברת מידע בענייני מס ואכיפה בינלאומית, התעצמה בשנים האחרונות. לפיכך, מומלץ לבעלי חשבונות בנק סודיים לבחון הגשת בקשות לגילוי מרצון לפני סיום המועדים שנקבעו לכך.

ראו גם: הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
להרחבה בנושא נוהל גילוי מרצון, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

כללי ארגון ה-FATF

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור טוענת כי מדינת ישראל מחויבת, בהתאם לנוהל של ארגון MONEYVAL במועצת אירופה שבו היא חברה כמשקיפה פעילה, לעמוד בקריטריונים של ארגון ה-FATF, שיש להחילם במסגרת הליכי גילוי מרצון לצורך שמירת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור אפקטיבי במדינה. לטענת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור אחד העקרונות המרכזיים המפורטים במסמך שפרסם ה-FATF, ושאותם על המדינה לאמץ כחלק מהליך גילוי מרצון, הוא פרסום הנחיה לסקטור הפיננסי העוסקת בהליך ומתמקדת בהיבטים הבאים: העלאת המודעות בקרב המוסדות הפיננסיים לקיומו של ההליך ולאפשרות שלקוחות ינצלו אותו לרעה על-מנת להעביר לישראל כספים שמקורם בעבירות פליליות; הבהרה למוסדות הפיננסיים כי העובדה שהכספים הועברו לישראל או הופקדו בחשבון כתוצאה מהליך גילוי מרצון שהסתיים אינה פוטרת אותם מקיום החובות מכוח משטר איסור הלבנת הון; הבהרה למוסדות הפיננסיים כי הצגת מסמכים מרשות המסים שהונפקו במהלך ההליך לגילוי מרצון אינה מהווה אסמכתא למקורם הלגיטימי של הכספים, וכי אין בכך כדי לפטור אותם מלברר מה מקור הכספים.

ראו גם:

דיווחי הבנקים על הלבנות הון
הון שחור וחובת דיווח לרשות המסים

חוסר הבהירות ביישום

הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה ביולי 2015 רשימה של 'דגלים אדומים' בהקשר של הליך גילוי מרצון זאת במטרה לסייע למוסדות הפיננסיים לזהות מקרים שבהם יש חשש לניצול לרעה של הליך גילוי מרצון למטרות הלבנת הון. בהתאם לעקרונות ה-FATF, יש לציין כי הנוהל לגילוי מרצון קובע כי הוא לא חל על כספים שמקורם בפעילות לא חוקית, והחסינות הפלילית היא מפני עבירות המס המפורטות בנספח לנוהל בלבד.

תחת הכותרת "דגלים אדומים בנושא הליך גילוי מרצון", נאמר בין היתר, כך: יובהר כי ההליך שיזמה רשות המסים מקנה חסינות מפני העמדה לדין בעבירות מס בלבד, ואין בו כדי להשפיע על חובתם של המוסדות הפיננסיים לקיים את החובות המוטלות עליהם מכוח חוק איסור הלבנת הון, התשס-2000, והצווים שהוצאו מכוחו. בהמשך המסמך נכתב, בין היתר כך: כאשר מועברים או מופקדים כספים בבנקים או בכלל במוסד פיננסי כחלק מהליך גילוי מרצון, על המוסד הפיננסי לקיים את כל החובות המוטלות עליו, לרבות זיהוי מקבל השירות, זיהוי הנהנה בחשבון, בירור אודות מקור הכספים ודיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומיון טרור במקרים מתאימים... אין בעובדה שמדובר בכספים או ברכוש שהוצהר לרשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון, כדי להשליך על חובתו של המוסד הפיננסי לברר את מקור הכספים ולבחון האם מדובר בפעולה שיש בה חשש להלבנת הון או מימון טרור".

המסמך כאמור של הרשות לאיסור הלבנת ההון מורה לבנקים לקיים סדרת בדיקות אשר בפועל מדובר בסדרה נוספת ומקבילה של בדיקות בכל המקרים שבהם רשות המסים כבר עשתה את הבדיקות שלה במסגרת הליך לגילוי מרצון. המשמעות המעשית היא שנישום אשר רשות המסים אישרה את בקשתו במסגרת גילוי מרצון, והוא מבקש להעביר את כספו לבנק בישראל, נדרש באמצעות ההוראה החדשה להתחיל בסבב מקביל, נוסף, של הוכחות לגבי מקור הכסף. במקרים רבים הבנקים בישראל מסרבים לקבל ולהעביר כספים, ולכן אנשים משאירים את הכסף בבנק בחו"ל.

להרחבה בנושא נוהל גילוי מרצון, ראו:
גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות
התוכנית החדשה לגילוי מרצון 
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014
הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

טואול - בניית אתרים