נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה  

חקירה|בדיקה|רשות המסים|מידע|פלילי  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ספטמבר 2014 

התוכנית החדשה לגילוי מרצון אשר פורסמה בתחילת חודש ספטמבר 2014, מביאה בשורה חדשה לבעלי חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו״ל. ישנם שני חידושים בתוכנית החדשה לגילוי מרצון של רשות המסים. החידוש הראשון, הוא האפשרות להגיש בקשה לגילוי מרצון ללא גילוי שם המבקש עד להסדר המס. החידוש השני הוא האפשרות להגיש בקשה לגילוי מרצון במסלול ירוק עם פחות ביורוקרטיה. במסגרת התכנית הקודמת אמנם ניתן היה להגיש בקשה אנונימית, אך כעת נקבע חידוש לפיו יש להשיב לבקשה לגילוי מרצון תוך 90 יום (זמן הניתן להארכה) כמפורט בהמשך. 

ראו גם:

התוכנית החדשה לגילוי מרצון

הנוהל החדש לגילוי מרצון, 2014

גילוי מרצון הוראת שעה, 2014 

להלן טבלת השוואה בין שלושת התוכניות לגילוי מרצון של רשות המסים אשר פורסמו בשנים 2005, 2011, והחדשה ב-2014: 

נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה 

 

גילוי מרצון 2005

 

גילוי מרצון 2011

גילוי מרצון 2014

תאריך פרסום

אפריל 2005 

נובמבר 2011

ספטמבר 2014

תוקף

 

קבוע (הוחלף על ידי הנוהל הקבוע משנת 2014)

 

נקבעה הוראת השעה בתוקף עד יוני 2012, ואחר כך המועד הוארך עד ספטמבר 2012. 

בעיקרון, עד סוף שנת 2016. הנוהל כולל הוראות שונות שהן בעיקרון בתוקף למשך שנה אחת מיום הפרסום.

דרישות בסיסיות

 

1. הגילוי מרצון, מקורו בפניה כנה, ולא נעשה בעקבות חקירה או בדיקה המתבצעת ע"י הרשויות

2. אין מידע קודם בידי הרשויות.

3. במשרדי הרשות למסים, לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי.

הפנייה להוראות הנוהל משנת 2005

1. הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום-לב.

2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על ידי - רשות המסים.

3. במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון.

4. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה. 

חריג לדרישה הבסיסית (מידע בידי הרשות)

לא קיים

לא קיים

 

במקרים חריגים רשאית הרשות לאשר בקשה לגילוי מרצון גם אם קיים מידע בידי הרשות או שנפתחה חקירה בעניין. 

זכאות להגשת מספר בקשות לגילוי מרצון

אין הגבלה על מספר הבקשות לגילוי מרצון

אין הגבלה על מספר הבקשות לגילוי מרצון

אדם זכאי להליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד בחייו. 

מסלול מקוצר

 

לא קיים

לא קיים

ניתן להגיש בקשה במסלול מקוצר כאשר סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח. 

הגילוי מרצון לא יחול במקרים הבאים

הגילוי מרצון לא יחול על עבירות בסיסיות.

 

הגילוי מרצון לא יחול על נכסים והכנסות אשר הופקו כתוצאה מעבירה פלילית מסוג "פשע". 

הגילוי מרצון לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.

סייג נוסף לתחולת הנוהל – סכום המס

אינו קיים

אינו קיים

הגילוי מרצון לא יחול כאשר הוא איננו מניב "תשלום מס משמעותי" בפועל לגבי שנות המס הרלבנטיות. קיים חריג – כספי ירושה 

חסינות בהליך פלילי

לא נקבעו הגבלות מיוחדות

לא נקבעו הגבלות מיוחדות

החסינות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון. 

מסלול אנונימי

לא נקבע במפורש

ניתן לזמן מוגבל במסגרת הוראת שעה 

ניתן לזמן מוגבל במסגרת הוראת שעה.

ריבית, קנסות, הצמדה

סמכות לקביעת ריבית והצמדה+ קנסות בשיעורים של בין 15% ל- 30% מהמס החל.

המס המחויב לא יצבור ריבית וקנסות. בנוסף, הוועדה רשאית ליתן הקלות לגבי הפרשי הצמדה החלים על המס המחויב.

תשלום המס בהליך הגילוי מרצון יכלול תשלום קרן, הצמדה, ריבית וקנסות אזרחיים על פי קביעת הגורם האזרחי ובמועד שייקבע על ידו. 

קיזוז הפסדים

לא נקבע במפורש בנוהל לגילוי מרצון המקורי שפורסם.

לא נקבע במפורש בנוהל לגילוי מרצון המקורי שפורסם.

ניתן במסגרת הוראת השעה לקזז הפסדים שנובעים מהגילוי מרצון רק כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון, לפי העניין, המדווחים בגילוי מרצון ורק בשנות השומה אליהן מתייחס הגילוי מרצון. הפסדים שלא קוזזו בשנות השומה עליהן דווח בגילוי מרצון לא יותרו בקיזוז בשנים שלאחר מכן. לא יתאפשר לקזז הפסדים עליהם הוצהר כבר בדוחות שהוגשו קודם לבקשה לגילוי מרצון כנגד רווחים או הכנסות שעליהם הוצהר בגילוי מרצון. 

התחייבות שלא לעשות שימוש במידע

ההתחייבות שלא ייעשה שימוש במידע שנמסר במסגרת הבקשה לגילוי מרצון, בהליך פלילי.

ההתחייבות שלא ייעשה שימוש במידע שנמסר במסגרת הבקשה לגילוי מרצון, בהליך פלילי.

ההתחייבות שלא ייעשה שימוש במידע שנמסר במסגרת הבקשה לגילוי מרצון, גם בהליך אזרחי.

 

למידע נוסף

גילוי מרצון - הנוהל הקבוע של רשות המסים

נוהל לגילוי מרצון ביחס להכנסות מחו"ל 

נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014


כדאיות ההליך

השינויים הבינלאומיים בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות, הסדקים בסודיות הבנקאית והמעורבות הגוברת של רשות המסים בחשיפת חשבונות בנק בלתי מדווחים בחו״ל, יגרמו לישראלים רבים לפנות לרשות המסים במסגרת התוכנית החדשה לגילוי מרצון שפורסמה בתחילת ספטמבר 2014, למרות שהתנאים בה נחותים ביחס ביחס לשנים קודמות כמפורט בטבלה לעיל. 

אציין כי קיימת עדיין אי בהירות ביחס למספר סוגיות, ובמיוחד ביחס לבחינת מקור הכסף בחשבונות הבנק הבלתי מדווחים בחו״ל. חוסר הוודאות ביחס למדיניות רשות המסים לעניין הנוהל לגילוי מרצון בכלל, והאפשרות למיסוי הקרן בחשבון הבנק בחו"ל בפרט, מחייבים הישענות על ייעוץ משפטי בטרם הגשת בקשה לגילוי מרצון לרשות המסים. 

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות  

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי, ובכל מקרה יש להסתמך אך ורק על הנוהל הרשמי ו/או הוראת השעה שפורסמו על ידי רשות המסים 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים