נוהל לגילוי מרצון ביחס להכנסות מחו"ל

הוראת שעה בתוקף עד ליום 27 בספטמבר 2012

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה:  נובמבר 2011
עידכון:  ספטמבר 2014
 
מסמך זה כולל סקירה של נוהל גילוי מרצון ביחס לנכסים והכנסות מחוץ לישראל אשר פורסם ביום 15 בנובמבר 2011, והיה בתוקף עד 27 בספטמבר 2012, כן התייחסות לנושאים השונים הנדונים בנוהל. ראו גם: גילוי מרצון: הזדמנות לבעלי חשבון בנק בחו"ל. ראו גם: הארכת מועד לגילוי מרצון.

שימו לב - בחודש ספטמבר 2014, רשות המסים יצאה עם תוכנית חדשה לגילוי מרצון. להרחבה, ראו: 
התוכנית החדשה לגילוי מרצון, 2014
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
להרחבה בנושא גילוי מרצון ועידכונים ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 

1. מבוא

1.1 בעקבות בדיקה אשר נערכה בהנהלת רשות המסים הוחלט כי במקרים המפורטים להלן תינתן אפשרות לתושבי ישראל המחזיקים מחוץ לישראל כספים, רכוש, הון, וכו (להלן "נכסי חוץ") אשר ההכנסות בגינם לא דווחו עד כה בישראל (ומכאן שגם לא שולם המס בגינן) לבצע מהלך של גילוי מרצון אשר יקנה באותם מקרים חסינות מנקיטה בהליך פלילי (במישור דיני המס בלבד) וכן יעניק הקלות במישור הגבייה- ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות (להלן: "הוראת השעה").

1.2 כידוע בקשות לגילוי מרצון מוגשות ומטופלות בדרך כלל בהתאם לחוזר מס הכנסה המכונה נוהל לגילוי מרצון הקבוע מיום 10/4/2005 (להלן: הנוהל הקבוע). הוראת השעה מציעה הקלות משמעותיות בהשוואה לנוהל הקבוע הן במישור הגבייה והן במישור ההליך הפרוצדוראלי ובעיקר- ריכוז הטיפול במישור הפלילי והאזרחי תחת קורת גג אחת. הוראת השעה מציעה הקלות משמעותיות בהשוואה לנוהל הקבוע. להרחבה בעניין זה, ראו: ההבדלים בין הנוהל הקבוע לנוהל החדש לגילוי מרצון.

להרחבה בנושא הנוהל לגילוי מרצון, ראו:

גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר

כספים בחשבונות זרים: שדרוג הליך הגילוי מרצון

1.3 ההקלות המפורטות להלן יינתנו רק לתושבי ישראל אשר יבצעו את הליך הגילוי מרצון עד ליום 30/6/2012.

1.4 לאחר המועד האמור לעיל לא יינתנו כל הקלות במסגרת הוראת השעה (יחד עם זאת ההתנהלות על פי הנוהל הקבוע תימשך כרגיל) ורשות המסים תפעל בהתאם לסמכויות הפליליות והאזרחיות הנתונות לה על מנת לגלות, למסות ולנקוט בהליכים פליליים כנגד תושבי ישראל אשר אינם מדווחים על הכנסות המופקות על ידם.

1.5 בהמשך לאמור לעיל, כידוע, רשות המסים הגבירה לאחרונה את מאמציה לחשיפתם של רכוש וכספים לא מדווחים המוחזקים על ידי ישראליים מחוץ לישראל ובכוונתה לנקוט בפעולות מגוונות נוספות בעניין זה בעתיד הקרוב. כמו כן יצוין כי אחד הטעמים לפרסום הוראת השעה בעיתוי הנוכחי הינו קיומם של סממנים להתערערות מעטה החיסיון הבנקאי הנהוג במדינות שונות.

1.6 יש להדגיש כי הוראת השעה אינה חלה על גילויים וחשיפתם של כספים רכוש והון המוחזקים במדינת ישראל או באזור כמשמעותו בסעיף 3א לפקודה ואשר ההכנסות בגינם לא דווחו. במקרים אלו ימשיכו לחול הדין ההוראות והנהלים הרגילים של גילוי מרצון בהתאם לנוהל הקבוע.

1.7 להלן יפורטו הרקע להליך, המקרים בהם יחול, אופן ביצועו וההקלות אשר יינתנו במסגרתו. 

2. רקע

2.1 עד ליום 31/12/2002 שיטת המס הנהוגה במדינת ישראל הייתה שיטת מס טריטוריאלית עם מספר זיקות פרסונאליות להכנסות בחו"ל. לאור זאת חלק גדול מההכנסות אשר הופקו בחו"ל ע"י תושבי ישראל לא נכללו בבסיס המס בישראל.

2.2 בעקבות תיקון 132 לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף ביום 1/1/2003 הפכה שיטת המס בישראל לשיטת מיסוי פרסונאלי לפיה מי שמוגדר בסעיף 1 לפקודה כ"תושב ישראל" (יחיד ותאגיד) יחויב במס בישראל על כלל הכנסותיו ללא קשר לשאלה היכן הופקו נצמחו או נתקבלו ההכנסות.

להרחבה בנושא דיווחים על חשבון בנק בחו"ל, ראו:
דיווח על חשבון בנק זר
פותחים חשבון בנק בחו"ל

2.3 בעקבות השינוי האמור בשיטת המיסוי הנוהגת תושב ישראל שנצמחת לו הכנסה מנכסי חוץ מניבים ואינו מדווח עליה הינו עבריין מס. בחלק מהמקרים (בעיקר ישראליים שהחזיקו נכסי חוץ מניבים טרם תיקון 132 לפקודה) תושבי ישראל האמורים לא היו מודעים לשינוי המצב החוקי והפכו לעברייני מס ללא ידיעתם.

2.4 בכדי לאפשר לאותם תושבי ישראל לגלות את נכסי החוץ ול"הכשירם" מבחינת רשות המסים הוחלט לאפשר את ביצוע הגילוי בהתאם לכללים שיפורטו להלן לתקופת זמן מוגבלת כאמור לעיל- עד ליום 30/6/2012.

2.5 כאן המקום לציין כי בחלק ניכר ממדינות ה OECD אומצו במשך השנים נהלים של הליך גילוי מרצון זאת גם לאחר שארגון ה OECD מצא לנכון להמליץ על פיתוח נהלים אשר יעודדו נישומים לבצע גילוי וולונטרי. זאת בד בבד עם הקשחת הטיפול העונשי כלפי נישומים אשר ממשיכים בהעלמת הכנסות.

3. המקרים עליהם יחול הנוהל

3.1 ככלל, הוראת השעה תחול על כל מקרה בו תמצא הוועדה (שהרכבה יפורט להלן) כי ראוי ונכון להחילו.

3.2 להלן דוגמאות (אין מדובר ברשימה סגורה) למקרים עליהם תחול הוראת השעה-
3.2.1 הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שהתקבלו בירושה או במתנה מתושב חוץ.
3.2.2 הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ שנרכשו מכספים שנבעו מהפקת הכנסה בישראל או בחו"ל ששולם עליה מס או שלא הייתה חייבת בתשלום מס בישראל.
3.2.3 הכנסות לא מדווחות מנכסי חוץ, שחבות המס בגינן קיימת החל משנת המס 2003 בעקבות תיקון 132 לפקודה.

3.3 יודגש כי הוראת השעה לא תחול על נכסים והכנסות אשר הופקו כתוצאה מעבירה פלילית מסוג "פשע" לפי חוק העונשין. כמו כן לא יחול הנוהל כאשר הבקשה לגילוי מרצון נעשית בעקבות או במקביל לחקירה או בדיקה הנעשית ע"י מי מרשויות המדינה זאת בהתאם לאמור בנוהל הקבוע. 

4. הפעלת הנוהל

4.1 בקשות להפעלת הוראת השעה ייבחנו על ידי וועדה בראשותם של היועץ המשפטי, סמנכ"ל לחקירות ומודיעין, סמנכ"ל לעניינים מקצועיים וסמנכ"ל לשומה וביקורת (להלן "הוועדה"). בקשה כאמור תכלול את העובדות הרלוונטיות ותוגש ללשכת מנהל רשות המסים ברח' בנק ישראל 5 ירושלים תחת הכותרת בקשה להקלות לפי נוהל גילוי מרצון - הוראת שעה. 

4.2 לאחר קליטתה תעבור הבקשה בחינה מקדמית שמטרתה לקבוע האם אותו מקרה שפורט בבקשה עונה על הקריטריונים המצוינים לעיל וראוי להיות נדון במסגרת הוועדה.

4.3 בקשה שאינה עומדת בקריטריונים המצוינים בסעיף 3 לעיל לא תטופל במסגרת הוראת השעה. יחד עם זאת לא ייעשה שימוש במישור הפלילי והאזרחי באותו מידע שנמסר בבקשה.

4.4 בקשה שעומדת בקריטריונים האמורים לעיל תאושר על ידי הוועדה ובכך תינתן לפונה חסינות מפני כל סנקציה פלילית במסגרת דיני המס שבסמכות רשות המסים, זאת בכפוף לתנאים ולסייגים שבנוהל הקבוע.

4.5 בנוסף הוועדה תבחן את השלכות המס הנובעות מהבקשה ותקבע שומת מס אזרחית לרבות בדרך של הסכם עם הפונה. במסגרת זו יכולה הוועדה לדרוש חומר נוסף מהפונה או להזמינו לבירור. אם מתנהל תיק שומה על שם הפונה פקיד השומה יהיה שותף לבדיקה האמורה ולתוצאותיה.

4.6 המס המחויב בהתאם לשומה האזרחית שתיערך לפונה לא יצבור ריבית וקנסות. בנוסף, הוועדה רשאית ליתן הקלות לגבי הפרשי הצמדה החלים על המס המחויב, עד לביטולם המוחלט.

4.7 החלטת הוועדה תתויק בתיקו של הנישום.

4.8 במקרה שבו בתהליך בירור העובדות לצורך קביעת שומה, התגלו פרטים נוספים שלא הובאו על ידי הפונה בבקשה ובעקבות כך יתברר שהבקשה אינה מתאימה לטיפול במסגרת הוראת השעה יחול האמור בסעיף 4.3 לעיל.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים