תנאי שימוש באתר

 
השימוש באתר זה כפוף לתנאי שימוש אלה. קראו אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתכם להם.

רשימות דיוור

חלק מהמידע באתר מופץ באמצעות הודעות דואר אלקטרוני הנשלחות מעת לעת, בתדירות שיקבע מנהל האתר, למי שביקשו לקבלן. כדי להיות מנוי על שירות זה, עליכם להירשם לשירות. במסגרת ההרשמה תתבקשו למסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם. בכל עת תוכלו לחדול מקבלת הדואר האלקטרוני באמצעות בקשה למנהל האתר.
מנהל האתר רשאי להחליט, לפי שיקול דעתו המוחלט, שלא לספק את השירות למי מהנרשמים לו או לחדול מכל סיבה שהיא מאספקתו, בין אם למשתמש מסוים ובין אם בדרך כלל.

העדר אחריות

המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אין להסתמך על מאמר או ידיעה חדשותית באתר זה כאילו היו עצה משפטית. חובה להיוועץ בעורך-דין לפני כל הסתמכות כזו. מנהל האתר לא ישא באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם באתר.

קנין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות במאמרים, בידיעות, במידע טקסטואלי אחר מכל מין וסוג באתר, בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי וכל תוכן אחר הכלולים בו - הינן של מנהל האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מנהל האתר בכתב ומראש.

באתר יכולים להימצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין מנהל האתר לבין צדדים שלישי כלשהם. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה לאתר להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונם ובפרטים האחרים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של מנהל האתר בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאגור מידע ותכנים שהתפרסמו באתר באמצעות תוכנות מסוג (Crawlers, Robots וכד') או להפיץ מידע ותכנים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין לקשר לעמודים המצויים בתוך האתר ("קישור עמוק"), אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד Web מלא, שיוצג בפני המשתמש ממחשבי אתר בלא כל התערבות בעיצובו, בתוכנו או בפעולתו. בנוסף מותנה הקישור העמוק בכך שכתובתו המדויקת של העמוד מן האתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בתוכנה המשמשת לעיון באתר.

אין לקשר לרכיבים בודדים באתר - כדוגמת קישור ישיר לתמונות או למסמכים המצויים באתר, להבדיל מקישור לעמוד המלא שבו הם נמצאים.

אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שקבע לו מנהל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתם לכך מראש ובכתב.

אין להציג את אתר באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן באופן הגורע מן התכנים המצויים בו.

שינויים באתר

מנהל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באתר; למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את הרשמתך לשירותים באתר או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר. מנהל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנהל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הפסקת פעילות האתר

מנהל האתר רשאי לחדול מהפעלתו בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מנהל האתר, משרדו, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינוי תנאי השימוש

מנהל האתר רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי האתר.

דין וסמכות שיפוט

על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

logo בניית אתרים