גילוי מרצון - הנוהל הקבוע של רשות המסים

גילוי מרצון|רשות המסים


ד"ר אבי נוב, עו"ד

הנוהל הקבוע לגילוי מרצון, פורסם בפעם הראשונה על ידי רשות המסים באפריל 2005, והוא נועד לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים לרבות מייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. מסמך זה כולל את נוסח הנוהל גילוי מרצון של רשות המסים משנת 2005, והערות שונות בעניין זה. 

שימו לב - בחודש ספטמבר 2014, רשות המסים יצאה עם תוכנית חדשה לגילוי מרצון. להרחבה, ראו: התוכנית החדשה לגילוי מרצון, 2014. התוכנית החדשה (2014) מחליפה את הנוהל הקבוע משנת 2005.

להרחבה בנושא גילוי מרצון ועידכונים ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

להרחבה בנושא התוכנית השנייה לגילוי מרצון (אשר פורסמה בנובמבר 2011), ראו:

גילוי מרצון: הזדמנות לבעלי חשבון בנק בחו"ל

ההבדלים בין הנוהל הקבוע לנוהל החדש לגילוי מרצון

הנוהל הקבוע

לשם בצוע מטרה זו, רשות המסים, בתאום עם הפרקליטות מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים, נגד הפונה שיבצע גילוי מרצון בתנאים כמפורט בהמשך.

במסגרת נוהל זה יטופלו עבירות השמטת הכנסות או נכסים, ניהול ספרים כוזבים, התחמקות ממס מעסקים ועסקאות בארץ ובחו"ל ועבירות בקשר ליבוא ויצוא. המבקשים לנקוט בהליך יגישו הצהרת אמת ותיקון הדיווח וישלמו המס המגיע.

להרחבה בנושא הנוהל הקבוע לגילוי מרצון, ראו:

גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר

כספים בחשבונות זרים: שדרוג הליך הגילוי מרצון

תנאים יסודיים להליך גילוי מרצון

הגילוי מרצון, מקורו בפניה כנה, ולא נעשה בעקבות חקירה או בדיקה המתבצעת ע"י רשות המסים ו/או רשות שלטונית אחרת כגון: משטרת ישראל, רשות נ"ע, הרשות להלבנת הון, הרשות להגבלים עסקיים, מבקר המדינה, הכנ"ר או בית משפט, וכדומה. אין מידע קודם בידי רשות המסים או בידי רשות שלטונית אחרת הקשור לגילוי מרצון, לרבות חקירה ומידע בתיקי חברות קשורות או שותף.

במשרדי הרשות למסים, לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי של התיקים הקשורים לנישומים ו/או לתאגידים ו/או לשותפים שיש להם נגיעה לגילוי מרצון. פורסם מידע באמצעי התקשורת, יחשב כאילו המידע מצוי בידי רשות המסים. המידע לא נכלל בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום בהליך אזרחי או הליך פלילי בבית משפט או בבית דין בישראל.

דרך פעולה

נישום, בעל תפקיד בתאגיד, מיופה כח המגיש בקשה לגילוי מרצון יפנה לסמנכ"ל בכיר לחקירות של הרשות למסים, ויפרט את שמות המבקשים ותוכן הגילוי מרצון לרבות אומדן לגבי אובדן המס. במידה והוגשה בקשה לגילוי מרצון לגורם אחר ברשות המסים, יעביר האחרון את הפניה לסמנכ"ל בכיר לחקירות. הבקשה תיבדק, בהתאם לתנאי הגילוי מרצון כמפורט לעיל, והסמנכ"ל הבכיר לחקירות ישיב לפונה, אם יש מניעה לאשר את הגילוי מרצון.

אושרה הפניה, לא יינקטו סנקציות פליליות כנגד המבקשים, והם יופנו לגורם האזרחי (פקיד השומה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה), כדי לפרט את המידע בצרוף המסמכים הרלוונטים על מנת לתקן את הדו"ח ולשלם את המס הנובע בעקבות הגילוי מרצון.

תנאים לחסינות מפני הליך פלילי

1. הגילוי יהיה כן, מלא ונאות.

2. החסינות בהליך פלילי, תחול רק לגבי המידע שמסר וסכום המס אותו שילם במסגרת הליך הגילוי מרצון.

3. הסרת המחדל ע"י תשלום המס, תהיה תוך פרק זמן קבוע מראש, לרבות תשלום הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות אזרחיים על ידי כל הגורמים הרלוונטים לבקשה.

4. הגילוי מרצון לא יחול על עבירות בסיסיות כגון: אי הגשת דוחות וניכויים.

5. החסינות ככל שתינתן ע"י הליך המפורט הינה רק בתחום עבירות המס.

סייג לחסינות

נמסר מידע שלא על פי ההליך המפורט לעיל, והפונה לא עמד בתנאי ההליך או הופר תנאי מתנאי הגילוי מרצון, לא תינתן לו חסינות מההליך הפלילי. הופר תנאי מתנאי הגילוי מרצון ע"י נישום, בטלה ההסכמה לחסינות והרשות תוכל להשתמש בנתונים שמסר כראיה באישום פלילי כנגד הנישום.

לא אושרה הבקשה ע"י הסמנכ"ל לחקירות לא תעשה רשות המסים שימוש במידע שבבקשה בהליך פלילי, למעט במקרים כאמור לעיל. אין מניעה להשתמש במידע בהליך האזרחי.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של הנוהל

טואול - בניית אתרים