גילוי מרצון הוראת שעה, 2014  

אנונימי|חקירות|רשות המסים|דיווח|פלילי|מבקש|מסלול מקוצר 

ספטמבר 2014 

להלן עיקרי הוראת השעה בנושא גילוי מרצון, כולל הערות משלימות והפנייה למקורות נוספים. הוראת השעה במסגרת הנוהל החדש לגילוי מרצון, 2014, פורסמה על ידי רשות המסים בתאריך 7 בספטמבר 2014. שימו לב לכך שרשות המסים הודיעה על הארכת הוראת השעה של נוהל גילוי מרצון עד 30 ביוני 2016. הודעה זאת באה בהמשך להודעת רשות המסים מיום 6 בספטמבר בעניין ההחלטה העקרונית להאריך את הוראת השעה. בנוסף, במסגרת הוראת השעה המוארכת יבוטל התנאי לפיו נדרש תשלום מס משמעותי על ידי הנישום.
ראו גם:
התוכנית החדשה לגילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה 

1. בקשה אנונימית:

א. לאור פניות לרשות המסים ולאחר הניסיון שנצבר בהוראת השעה משנת 2011 על

גילוי של הכנסות והון של ישראלים בחו"ל, הוחלט לאפשר הגשת בקשות אנונימיות במסגרת הוראת שעה זו לתקופת ניסיון נוספת למשך שנה מיום פרסומה.

ב. הבקשה האנונימית תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים בלבד ורק הוא יהיה מוסמך לאשרה (להלן: "הגורם המוסמך").

ג. הבקשה תכלול את כל המידע הרלבנטי לרבות שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, מקור ההון, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום. לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים. כמו כן, יצורף לבקשה נספח א להוראת השעה כשהוא חתום על ידי בא כוח המבקש.

ד. הגורם המוסמך יפנה את הבקשה האנונימית לגורם האזרחי הרלבנטי (פקיד השומה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה) על מנת לברר את חבות המס הנובעת ממנה.

ה. בתוך 90 ימים ממועד קבלתה על ידי הגורם האזרחי יגיש הפונה לגורם המוסמך את נספח ב להוראת שעה זו שבו יפורט שמו של המבקש, להמשך הבדיקה והטיפול בבקשה.

ו. מצא הגורם האזרחי שיש להאריך את פרק הזמן לטיפול בבקשה מעבר ל 90 הימים כאמור, ישלח הודעה לפונה עם העתק לגורם המוסמך ובלבד שלא תוארך תקופת הטיפול מעבר ל 90 ימים נוספים.

ז. באם מתקיימות בבקשה האנונימית התנאים למסלול המקוצר, כפי שמופיע בסעיף 3 להוראת שעה זו, רשאי הגורם האזרחי להעביר את הבקשה להמשך טיפול במסלול המקוצר.

ח. לא נמסר שמו של המבקש כמפורט לעיל במועד שנקבע, תידחה הבקשה.

ט. כל הוראות נוהל גילוי מרצון יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בקשות במסלול האנונימי. 

2. קיזוז הפסדים:

מובהר בזאת כי ניתן יהיה, במסגרת הוראת שעה זו לקזז הפסדים שנובעים מהגילוי מרצון רק כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון, לפי העניין, המדווחים בגילוי מרצון ורק בשנות השומה אליהן מתייחס הגילוי מרצון. הקיזוז יעשה בהתאם לסעיפים 28, 29 ו 92 לפקודה, לפי העניין. הפסדים שלא קוזזו בשנות השומה עליהן דווח בגילוי מרצון לא יותרו בקיזוז בשנים שלאחר מכן. בנוסף, לא יתאפשר לקזז הפסדים עליהם הוצהר כבר בדוחות שהוגשו קודם לבקשה לגילוי מרצון כנגד רווחים או הכנסות שעליהם הוצהר בגילוי מרצון. 

3. "מסלול מקוצר" לטיפול בבקשות לגילוי מרצון:

כאשר סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על 2 מיליון שח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון שח בשנות הדיווח, ניתן להגיש את הבקשה לגילוי מרצון במסלול מקוצר כלהלן:

א. הבקשה תוגש לגורם המוסמך, בצירוף לדוחות השנתיים או דוחות אחרים רלבנטיים כשהם מתוקנים לתקופת הגילוי, כמפורט בנספח ג להוראת שעה זו.

ב. מצא הגורם המוסמך כי הבקשה עומדת בתנאי הנוהל לגילוי מרצון, יאשר את הבקשה ויעבירה להמשך טיפול לגורם האזרחי הרלבנטי שיקלוט את הבקשה, יתקצר אותה ויוציא שובר תשלום לפונה על סכום המס הנובע מהבקשה.

ג. שילם הפונה את סכום המס הנובע מהבקשה בתוך 10 ימים מיום מסירת הודעת התשלום, לא יפתח כנגדו הליך פלילי לגבי המידע שמסר בבקשה וסכום המס ששילם במסגרת הליך זה.

ד. במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות.

ה. כל הוראות נוהל גילוי מרצון יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בקשות במסלול המקוצר. 

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות  

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי, ובכל מקרה יש להסתמך אך ורק על הנוהל הרשמי ו/או הוראת השעה שפורסמו על ידי רשות המסים 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים