דיווחי הבנקים על הלבנות הון

פעולה|מזומן|בנק|חשבון 

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א-2001 (להלן – הצו), אשר פורסם מכוח חוק איסור הלבנת הון, קובע חובות דיווח על תאגידים בנקאיים, כמפורט להלן.

פעולות רגילות שיש לדווח עליהן

בהתאם לסעיף 8 לצו, תאגיד בנקאי ידווח לרשות לאיסור הלבנת הון על הפעולות כמפורט להלן:

(1) פעולה של הפקדה בחשבון או משיכה ממנו של מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים לפחות;

(2) פעולה במזומן שאינה מבוצעת בחשבון כלשהו של לקוח, לרבות הפקדת מזומנים לצורך העברתם לחוץ לארץ או משיכת מזומנים שהתקבלו מחוץ לארץ, שלא באמצעות חשבון, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים לפחות, וכן על הפקדת מזומנים או משיכת מזומנים כאמור בסכום שווה ערך ל-5,000 שקלים חדשים לפחות, הנעשית אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית;

(3) פעולה של החלפת שטרות ומעות במזומן, לרבות המרה, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל- 50,000 שקלים חדשים לפחות;

(4) פעולה של הוצאת המחאה בנקאית, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות; למעט המחאה בנקאית בסכום עד 1,000,000 שקלים חדשים, שהוצאה כנגד הלוואה לדיור;

(5) פעולת קניה או מכירה של המחאות נוסעים או שטר למוכ"ז של מוסד פיננסי מחוץ לישראל בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים לפחות; נמצא המוסד הפיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית, ידווח התאגיד הבנקאי על פעולה כאמור אם היא בסכום שווה ערך ל-5,000 שקלים חדשים לפחות;

(6) פעולה של הפקדת שיקים המשוכים על מוסד פיננסי מחוץ לישראל ופעולה של תשלום שיקים שהוצגו לגביה בידי מוסד פיננסי מחוץ לישראל בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות; נמצא המוסד הפיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית, ידווח התאגיד הבנקאי על פעולה כאמור בסכום שווה ערך ל-5,000 שקלים חדשים לפחות;

(7) פעולה של העברה מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל, באמצעות חשבון, בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות; על פעולת העברה אל מדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הרביעית או העברה ממדינה או מטריטוריה כאמור וכן העברה מחשבון קורספונדנט של מוסד פיננסי שנמצא במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית או לחשבון כאמור, ידווח התאגיד הבנקאי אם היא בסכום שווה ערך ל-5,000 שקלים חדשים לפחות. 

המידע שיש לכלול בדיווח

(1) לגבי החשבון המדווח, אם הפעולה המדווחת בוצעה בחשבון של לקוח -

(א) מספר החשבון;

(ב) שם החשבון, אם קיים;

(ב1) תאריך פתיחת החשבון;

(ג) כתובת למשלוח דואר;

(2) לגבי הפעולה המדווחת -

(א) מספר התאגיד הבנקאי ומספר הסניף;

(ב) תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם בספרי התאגיד הבנקאי;

(ג) סכום הפעולה במונחי מטבע ישראלי; בפעולה במטבע חוץ יחושב סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום רישום הפעולה;

(ד) סוגי מטבע החוץ שבהם בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע, עד שני סוגי מטבעות;

(ה) מספר סידורי של הדוח;

(ו) לגבי דיווח לפי סעיף 8(א)(2), (6) ו-(7) לצו, גם פרטי החשבון של הצד האחר לפעולה, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים; ואולם בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית – גם שם הבעלים בחשבון של הצד האחר לפעולה ומספר זהותו, כפי שנמסרו;

(ז) סוג הפעולה בדיווח לפי סעיף 8 - כמפורט בתוספת השלישית – רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות;

(ח) סיבת הדיווח לפי סעיף 9, לרבות תיאור הפעולה שבגינה דווח;

(3) לגבי בעלי החשבון ולגבי מורשי החתימה, אם קיימים, ובדיווח לפי סעיפים 8(א)(1) עד (6) ו-9, גם לגבי מבצע הפעולה, אם אינו בעל החשבון או מורשה החתימה –

(א) שם;

(ב) מספר זהות;

(ג) מען;

(ד) מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים – למעט לגבי מבצע פעולה שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה;

(ה) ביחיד - תאריך לידה; בתאגיד - תאריך התאגדות;

(ו) ביחיד - מין;

(ז) מעמד הלקוח (תושב/תושב חוץ/תאגיד ישראלי/תאגיד חוץ);

(4) לגבי הנהנים ובעלי השליטה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים בסעיף 2(ב) ו-(ג).

פעולות בלתי רגילות שיש לדווח עליהן 
בהתאם לסעיף 9 לצו:

(א) תאגיד בנקאי ידווח לרשות המוסמכת על פעולות של מקבל השירות, שלאור המידע המצוי ברשות התאגיד הבנקאי, נחזות בעיניו כבלתי רגילות.

(ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יכול שיראו פעולה מן הפעולות המפורטות בתוספת השניה כפעולה בלתי רגילה.

להרחבה בנושא זה, ראו: מדריך לעבירות מס והלבנת הון

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
טואול - בניית אתרים