רשימת פעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות

תאגיד בנקאי|פעולה|הלבנת הון|חשבון בנק

להלן התוספת שניה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א-2001, המתייחסת לפעולות שפקיד בנקאי עשוי לראות בהן כפעולות בלתי רגילות המחייבות בדיווח בהתאם לסעיף 9 לצו האמור.


1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 8;

2. נראה שבעל החשבון מנהל את החשבון בעבור אחר, בלי שהצהיר על כך;

3. פעילות שבעטיה החליט התאגיד הבנקאי לסגור את חשבון הבנק ממניעים של איסור הלבנת הון או איסור מימון טרור;
 
4. פעילות שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון שהוכרז כהתאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום) 1945 או ארגון שהוכרז כארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948 או ארגון שהוכרז ארגון טרור לפי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור;
 
4א. פעילות שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור;

5. שימוש תדיר, בלא סיבה נראית לעין, בכספת המצויה בתאגיד הבנקאי, על ידי מספר רב של אנשים;

6. פעילות הנראית כחסרת היגיון עסקי או כלכלי, בהתייחס לסוג חשבון הבנק או לדרכי התנהגותו של הלקוח;

7. פעולה בחשבון בנק, בהיקף מהותי, באמצעות מיופה כוח, שאינו רשום בחשבון כמורשה חתימה;

8. מספר פעולות בחשבון בנק שבהן, בלא סיבה נראית לעין, כספים וניירות ערך נמשכים סמוך לאחר שהם מופקדים, שלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל;

9. העברה בסכום מהותי מהארץ לחוץ לארץ ולהיפך, כאשר הצד האחר לעסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם או במספר חשבון;

10. הפעולה בחשבון בלתי אופיינית לבעל החשבון או לסוג חשבון הבנק, בלא סיבה נראית לעין;

11. היקף פעולות יוצא דופן או שינוי משמעותי ביתרת חשבון בנק, בלא סיבה נראית לעין;

12. מספר פעולות בחשבון בנק לאותו יעד או מאותו מקור, בלא סיבה נראית לעין;

13. הפקדות מרובות, בלא סיבה נראית לעין, על ידי אדם שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה;

14. אי הצגה לפירעון של שיק בנקאי בסכום מהותי מעל 12 חודשים לאחר הוצאתו;

15. ניהול מספר חשבונות בתאגיד הבנקאי, שאינו מתיישב עם פעילות הלקוח;

16. רכישת מזומן, המחאות נוסעים, שטרות למוכ"ז או אמצעי תשלום אחר, שלא באמצעות חשבון בנק, בתדירות גבוהה;

17. העברות שוטפות ממדינות שאינן משתפות פעולה במלחמה בהלבנת הון, לפי רשימה שמפרסם ארגון ה-FATF והעברות אליהן;

18. הצהרה שניתנה לפי צו זה, שנחזית לבלתי נכונה;

19. פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח עם גופים במדינות או בטריטוריות המנויות בתוספת הרביעית וכן במדינות או בטריטוריות אשר אין בהן חקיקה לענין מניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור לפי הנחיית המפקח על הבנקים;
 
20. פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות של הארגון, ככל שידוע לתאגיד הבנקאי;
 
21. ריבוי זיכויים מהוראות קבע לחשבון בנק בלא סיבה נראית לעין;
 
22. זיכוי לחשבון כרטיס חיוב או ריבוי זיכויים, והכל – בסכום מהותי, בלא סיבה נראית לעין.
 


להרחבה בנושא זה, ראו: מדריך לעבירות מס והלבנת הון


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

יש להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של הצו, ובכל מקרה אין לראות באמור כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט