הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון

נוהל|מס|טופס 5329|רשות המסים|פקיד שומה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד  

ינואר 2015 

רשות המסים פרסמה נוהל גילוי מרצון ועדכנה אותו מספר פעמים במהלך השנים האחרונות. אלא, שביחס למספר סוגיות, כמפורט להלן, לא ניתן מענה ברור על ידי רשות המסים בנוהלי גילוי מרצון. כך נולד הצורך בפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון. אמנם, רשות המסים פרסמה לאחרונה הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון, אך עדיין קיימות שאלות סבוכות שאין עליהן תשובות חד-משמעיות. 

ראו גם:

התוכנית החדשה לגילוי מרצון (2014)  
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014
הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה
גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר
טיוטת נוהל חדש לגילוי מרצון לשנת 2014 

במסגרת התוכנית הקודמת לגילוי מרצון הוגשו כ- 1370 בקשות לרשות המסים, בהתאם לחלוקה הבאה: 720 בקשות לגילוי מרצון במסלול האנונימי, ו-650 בקשות במסלול הרגיל. תיקים רבים עדיין נמצאים בדיונים בפקידי השומה ברחבי הארץ, בעיקר ביחס לסוגיות שלא ניתן להן מענה בנוהל הקודם לגילוי מרצון. 

הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון חשובה ביותר. להלן נדון בסוגיות מרכזיות הקשורות לניהול תיקי גילוי מרצון שלא קבלו מענה ברור במסמכים שפרסמה רשות המסים, לרבות בנוהל לגילוי מרצון והוראת הביצוע כאמור לעיל. 

1. טופס 5329 - ישראלים רבים קיבלו מכתבים ממחלקת מודיעין ברשות המסים בצירוף טופס 5329. מקבלי המכתב נדרשו לספק פרטים לרשות המסים אודות ההון וההכנסות שלהם בישראל או בחו"ל, לרבות ביחס לחשבונות בנק זרים. השאלה היא האם מי שקיבל את המכתב בצירוף טופס 5329 מנוע מלהגיש בקשה לגילוי מרצון? הנוהל לגילוי מרצון קובע מפורשות כתנאי להחלתו כי במועד הגשת הבקשה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה של המבקש על ידי רשות המיסים. לכן, יש לבחון היטב סוגיה זאת בטרם הגשת הבקשה לגילוי מרצון.

2. התיישנות - בניגוד להגבלת הזמן ביחס לבדיקה מחדש של דו"ח מס כאמור בסעיף 145 לפקודת מס הכנסה (3-4 שנים), לא קיימת בפקודת מס הכנסה הוראה הקובעת מועד בו מתיישן חוב מס, שלאחריו רשות המיסים תהיה מנועה מלגבות את החוב מהנישום. נראה כי יש לפנות בעניין זה אל דיני ההתיישנות אשר נקבעו בחוק ההתיישנות. בעיקרון, בהתאם לחוק ההתיישנות תביעה לקיום זכות כלשהיא מתיישנת בתום 7 שנים. ביחס לתיקי גילוי מרצון טרם פורסמה החלטה של רשות המסים בעניין זה. פקידי השומה מיישמים פרקטיקה בתיקי גילוי מרצון של 10 שנים, אך לא בכל המקרים.

3. תשלום מס משמעותי - בנוהל המקורי נקבעה הגבלה בעניין זה ללא פירוט הסכום. במסגרת הוראת השעה המוארכת בוטל התנאי לפיו נדרש תשלום מס משמעותי על ידי הנישום. להרחבה, ראו: עדכונים בנושא גילוי מרצון - אוקטובר 2015

4. מיסוי קרן - טרם פורסמה החלטה של רשות המסים בעניין זה. הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון היא להטיל מס בשיעור מסוים על הקרן במקרים שלא התקבל ההסבר של הנישום למקור הכסף.

5. שומת נפטר - בעיקרון סעיף 120 לפקודה מגביל את התקופה שבה רשות המס יכולה להוציא שומת מס ליורשי נפטר. ברשות המסים קיימת הנחיה פנימית בנושא מיסוי הכנסות בתיקי גילוי מרצון בשלוש השנים שקדמו לפטירה. במקרים אלה, קיימת חשיפה למיסוי הקרן.

6. קיזוז הפסדים - ראו: קיזוז הפסדים ביחס לגילוי מרצון


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה לצורך ייצוג בהליך לגילוי מרצון 

יש להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של הנחיות רשות המסים, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד 

טואול - בניית אתרים