טופס 5329 של רשות המסים  

מודיעין|מכתבים|נישומים|מס הכנסה 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יולי 2014 

ישראלים רבים קיבלו לאחרונה מכתבים ממחלקת מודיעין ברשות המסים בצירוף טופס 5329 אשר כותרתו "דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחול". רשות המסים מעוניינת להרחיב את מקורות המידע שלה באמצעות טופס 5329. מקבלי המכתב נדרשו לספק פרטיםלרשות המסיםאודות ההון וההכנסות שלהם בישראל או בחו"ל, לרבות ביחס לחשבונות בנק זרים. 

בעיקרון, הטופס נשלח לנישומים עליהם התקבל מידע שלכאורה מצביע על פעילות עסקית או מידע כלכלי אחר. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה - סמכות להשיג ידיעות מסמיך את פקיד-השומה, הרוצה להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם, לדרוש ממנו, בהודעה בכתב חתומה בידו, למסור לו כל דו"ח שיצוין בהודעה, לרבות מילוי טופס 5329 וכן לדרוש ממנו שיתייצב לפניו (או באמצעות עורך דין) וימסור לו כל פרט הדרוש לפקיד-השומה לעניין בירור הכנסתו. 

ראו גם:

מדריך דיווחים למס הכנסה

חשבון בנק בחו"ל - מדריך

העברת מידע בין מדינות - מדריך 

הטיפול בטופס ברשות המסים

לאחר מילוי טופס 5329 ושליחתו לרשות המסים, רכז המודיעין ברשות המיסים אמור לשקול אם לפתוח תיק או לעשות פעילויות נוספות לאימות המידע כמו ביקורת חוץ, הזמנת הנישום או לחילופין, גניזת המידע אם יוחלט שאין ממש במידע. במידה והנישום לא נענה למכתב ואינו מחזיר את טופס 5329, או במקרים בהם אופי המידע מחייב זאת, רשות המסים עשויה לערוך ביקורת חוץ אצל הנישום. 

דיווחים שוטפים לרשות המסים

סעיף 131 לפקודה קובע את רשימת הנישומים אשר חייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, במסגרתו הם נדרשים לדווח על כלל הכנסותיהם בישראל או בחו"ל, והכנסות בן/בת זוגם וילדיהם עד גיל 18 ולצרף לדו"ח את כל האישורים והאסמכתאות המתאימים. בהמשך מסמיך סעיף 134א בפקודת מס הכנסה את שר האוצר לפטור בתקנות נישומים מסוימים מחובת ההגשה, בתנאים מסויימים. הכלל בפקודת מס הכנסה לגבי חובת הגשת דוחות שנתיים הינו שכל יחיד חייב בהגשת דו"ח שנתי, אלא אם הוא פטור במפורש מלעשות כן במסגרת תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון, התשמ"ח - 1988 (להלן - תקנות הפטור מהגשת דו"ח) או בהוראה אחרת. לפיכך, אם קבלתם את טופס 5329, יש לבחון בשלב הראשון את חובת הדיווח וכמובן התקיימות התנאים לפטור מדיווח. 

עולה חדש ותושב חוזר ותיק

על אף ההוראות המחייבות בדיווח כאמור, בתיקון מספר 168 לפקודה (תחילה: 1.1.07), נקבע כי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) או "לתושב חוזר ותיק", כאמור בסעיף 14 לפקודה, לא יהא חייב בהגשת דוח על הונו ונכסיו שמחוץ לישראל, במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור. כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 134ב לפקודת מס הכנסה קיים פטור על דיווח ביחס ל לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) או לתושב חוזר ותיק לגבי הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל. להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של תושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס) 

התמודדות עם רשות המסים

ייתכן ויש בידי רשות המסים מידע על ההכנסות הלא-מדווחות שלכם. במקרה כזה, מומלץ לקבל ייעוץ ביחס לדרכי הפעולה האפשריות. יש לבחון כיצד להתייחס לטופס 5329 וכן במקרים מתאימים לבחון הגשת בקשה לגילוי מרצון על מנת להסדיר את הדיווח ותשלומי המסים. ראו גם: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות  

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים