סעיף 134ב לפקודה - פטור מחובת דיווח לעולה חדש ותושב חוזר

נוסח סעיף 134ב לפקודה (בעקבות תיקון מס' 168, מועד תחילה: 1.1.07)

"על אף הוראות סעיף 131, יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א), לא יהא חייב בהגשת דוח כאמור בסעיף 131, לגבי כל הכנסותיו שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור; הוראות סעיף זה לא יחולו על הכנסות שלגביהן ביקש היחיד, לפי הוראות סעיף קטן (א) של סעיף 14, כי לא יחולו הוראות הסעיף הקטן האמור, ולגבי הכנסות שמקורן בנכס שהגיע לידי היחיד בפטור ממס לפי סעיף 97(א)(5) - החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007)". 

נציין גם כי קיימת החרגה לעניין סעיף 135 לפקודה, על אף הוראות הסעיף לעניין סמכות פקיד השומה לדרוש הגשת דו"חות. בתיקון מספר 168 לפקודה (תחילה: 1.1.07), נקבע כי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) או "לתושב חוזר ותיק", כאמור בסעיף 14 לפקודה, לא יהא חייב בהגשת דוח על הונו ונכסיו שמחוץ לישראל, במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור.

להרחבה בעניין חובות הדיווח, ראו: הוראות בנוגע להגשת דו"ח שנתי לרשות המסים.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של תושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)


ניתן לקבוע פגישה עם
 עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים