סעיף 14 לפקודה - פטור ממס על הכנסות פירותיות לעולה חדש ותושב חוזר  

פטור ממס|יחיד|תושב|ישראל


להלן נוסח סעיף 14 לפקודה, כולל שינויים בסעיף שנכנסו בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009: 
 
סעיף 14 (א) לפקודה - פטור ממס לתושב חוזר ותיק

14. (א) יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים ממס במשך עשר שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל כאמור, על הכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3, שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אלא אם כן ביקשו אחרת לעניין ההכנסות, כולן או חלקן; בסעיף זה -

"נכס" - למעט נכס שהגיע לידי היחיד בפטור ממס לפי סעיף 97(א)(5) החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007(

"תושב חוזר ותיק" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות. 

הוראת שעה (במסגרת תיקון 168)

על אף הוראות סעיף 14(א) לפקודה, כנוסחו לעיל, לגבי מי שהיה לתושב ישראל בשנת המס 2007, 2008 או 2009, יקראו את ההגדרה "תושב חוזר ותיק" שבסעיף האמור כך:

"תושב חוזר ותיק" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך חמש שנים רצופות לפחות." 

סעיף 14 (ב) לפקודה - שנת הסתגלות

(ב) (1) על אף האמור בפסקה (א) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב"", לא יראו יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כתושב ישראל, במשך שנה אחת מהמועד שבו עלה או שב לישראל, לפי העניין (בסעיף קטן זה - שנת ההסתגלות), ובלבד שהיחיד הודיע, בתוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל כאמור, בטופס שקבע המנהל, על בחירתו בהחלת הוראות סעיף קטן זה.

(2) על אף הוראות פסקה (1), הודיע יחיד על בחירתו בשנת ההסתגלות, כאמור באותה פסקה, תבוא שנת ההסתגלות במניין לעניין התקופות המפורטות להלן:

(א) תקופת הפטור האמורה בסעיף קטן (א);

(ב) התקופה האמורה בפסקה (ב)(2) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"";

(ג) התקופה האמורה בפסקה (2) להגדרה "חברת משלח יד זרה", ובהגדרה "הכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל", שבסעיף 5(5)(ה);

(ד) התקופה האמורה בהגדרה "תושב ישראל" שבסעיף 75ב(א)(15)

(ה) התקופה האמורה בסעיף 75טז1(א1) ו-(ג)(2)(א);

(ו) התקופה האמורה בסעיף 97(ב)(1);

(ז) התקופה האמורה בסעיף 134ב;

(ח) התקופה האמורה בסעיף 135(1)(ב) 

הוראת שעה (במסגרת תיקון 168)

על אף האמור בסעיף 14(ב) לפקודה, כנוסחו לעיל, יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, לפי העניין, לאחר יום התחילה אך לפני מועד פרסומו של חוק זה, יודיע בתוך 90 ימים מיום פרסומו של חוק זה על בחירתו בהחלת הוראות סעיף 14(ב) האמור. 

סעיף 14 (ג) לפקודה - פטור לתושב חוזר

(ג) תושב חוזר יהיה פטור ממס במשך חמש שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, על הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, שאינן הכנסות מעסק, כמפורט להלן, אלא אם כן ביקש אחרת, לעניין ההכנסות, כולן או חלקן:

(1) הכנסות מקצבה, מתמלוגים, מדמי שכירות, מריבית ומדיבידנד, שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל;

(2) הכנסות מריבית ומדיבידנד שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהם ניירות ערך מוטבים;

בסעיף קטן זה -

"ניירות ערך מוטבים" - ניירות ערך הנסחרים בבורסה, שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל, המנוהלים מחשבון במוסד בנקאי, וכן ניירות ערך הנסחרים בבורסה, שרכש התושב החוזר מתוך הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד שמקורם בניירות ערך מוטבים או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות ערך מוטבים, שהופקדה באותו חשבון;

"בורסה" - בורסה לניירות ערך מחוץ לישראל, שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינה שבה היא מתנהלת, וכן שוק מוסדר מחוץ לישראל;

"חשבון במוסד בנקאי" - חשבון במוסד בנקאי שלא בוצעו בו הפקדות לאחר שהתושב החוזר היה לתושב ישראל, פרט להפקדה של הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד שמקורם בניירות ערך מוטבים או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות ערך מוטבים;

"תושב חוזר " - יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות. 

סעיף 14 (ד) לפקודה - סמכות שר האוצר להאריך את הפטור

(ד) (1) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את התקופות המפורטות בפסקאות משנה (א) עד (ח), כולן או חלקן, לגבי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לגבי תושב חוזר ותיק, לתקופה שלא תעלה על עשר שנות מס, ובלבד שביצע השקעה משמעותית בישראל שיש בה כדי לקדם יעדים לאומיים הנוגעים למשק המדינה, בתוך שנתיים מהמועד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, לפי העניין, או בתוך שנתיים מיום כניסתן לתוקף של תקנות לפי פסקה זו, לפי המאוחר מביניהם, ורשאי שר האוצר לקבוע תקופות הארכה שונות, בהתחשב בין השאר, בסוג ההשקעה, בהיקפה ובמיקומה הגאוגרפי, והכל בתנאים ובתיאומים שקבע:

(א) תקופת הפטור האמורה בסעיף קטן (א)

(ב) התקופה האמורה בפסקה (ב)(2) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב";

(ג) התקופה האמורה בפסקה (2) להגדרה "חברת משלח יד זרה", ובהגדרה "הכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל", שבסעיף 5(5)(ה)

(ד) התקופה האמורה בהגדרה "תושב ישראל" שבסעיף 75ב(א)(15);

(ה) התקופה האמורה בסעיף 75טז1(א1) ו-(ג)(2)(א)

(ו) התקופה האמורה בסעיף 97(ב)(1)

(ז) התקופה האמורה בסעיף 134ב;

(ח) התקופה האמורה בסעיף 135(1)(ב)

(2) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי תקנות שנקבעו לפי פסקה (1), יחולו גם על יחיד כאמור באותה פסקה שביצע את ההשקעות בישראל לפני המועד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק או לפני כניסתן לתוקף של תקנות שנקבעו לפי הפסקה האמורה, בתנאים ובתיאומים שיקבע. 

הוראות תחולה ותקנות ראשונות לעניין סעיף 14(ד)
 
סעיף 170(ד) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

(1) סעיף 14(ד) לפקודה, כנוסחו לאחר תיקון מס' 171, יחול על מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, ביום 1.1.2008 ואילך.

(2) על אף האמור בפסקה (1), יחול סעיף 14(ד) על מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק בתקופה שתחילתה ביום 1.1.2007 וסיומה ביום 31.12.2007, ובלבד שביצע את ההשקעות כאמור בסעיף 14(ד) לפקודה כנוסחו לאחר תיקון 171, לפני המועד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק.

(3) תקנות ראשונות לפי סעיף 14(ד), כנוסחו לאחר תיקון 171, יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009. 

נוסח סעיף 14(ד) עד תיקון 171 (15.7.09)

(ד) (1) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לפיהן יינתן פטור ממס, כולו או חלקו, ליחיד כמפורט להלן על הכנסתו שמקורה מחוץ לישראל, למשך תקופה שקבע שר האוצר ובתנאים ובתיאומים שקבע, ובלבד שמרבית פעילותו העסקית מחוץ לישראל:

(א) יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה, ולפני שהיה לתושב כאמור ביצע השקעות בישראל;

(ב) יחיד שחדל להיות תושב ישראל, שהה דרך קבע מחוץ לישראל במשך התקופה הקובעת, ושב והיה לתושב ישראל וביצע השקעות בישראל בתקופה שבה לא היה תושב ישראל;

לענין זה, "התקופה הקובעת" -

(1) לגבי מי שחדל להיות תושב ישראל לפני שמלאו לו 18 שנים - 10 שנים רצופות לפחות;

(2) לגבי מי שחדל להיות תושב ישראל אחרי שמלאו לו 18 שנים - 20 שנים רצופות לפחות;

(2) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי תקנות שנקבעו לפי פסקה (1) יחולו גם על יחיד כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב) של הפסקה האמורה, אם ביצע את ההשקעות בישראל בתוך שנה מיום כניסתן לתוקף של תקנות לפי פסקה זו, ובלבד שהיה לתושב כאמור באותן פסקאות משנה בתקופה שבין יום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002) עד יום כניסתן לתוקף של תקנות לפי פסקה זו, ורשאי שר האוצר לקבוע תנאים נוספים על התנאים שנקבעו בתקנות לפי פסקה (1) לשם מתן פטור ממס לפיהן. 

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של תושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס) 
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החקיקה
ד"ר אבי נוב, עו"ד
logo בניית אתרים