סעיף 135 לפקודת מס הכנסה - סמכות להשיג ידיעות 

פקיד שומה|דו"ח|עולה חדש|תושב חוזר ותיק|טופס 5329  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יולי 2014 

סעיף 135 לפקודת מס הכנסה עוסק בסמכותו של פקיד השומה לדרוש מאנשים להגיש דו"חות, ידיעות, פנקסים וכל מסמך אחר, וזאת כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם. להלןההוראות המרכזיות בסעיף 135 לפקודת מס הכנסה, כולל פרשנות רשות המסים והערות משלימות. 

בהקשר זה נציין כי מחלקת מודיעין ברשות המסים שלחה בתקופה האחרונה מכתבים לנישומים פוטנציאליים בצירוף טופס 5329 אשר כותרתו "דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחול". טופס 5329 נועד, בין היתר, לספק פרטים לרשות המסים אודות ההון וההכנסות של אותם נישומים פוטנציאליים.   

מבוא

מטרת הסמכויות הנתונות לפקיד-השומה לפי סעיף 135 לפקודת מס הכנסה היא לאפשר לו לפעול ביתר יעילות ולרכז מידע רב יותר, שמקורו לאו-דווקא הנישום עצמו, על-מנת להגיע להכנסתו האמיתית של הנישום. הסמכויות כאמור לעיל הינן כלליות ואינן מוגבלות לסוג מסוים של נישומים. 

סעיף 135 לפקודת מס הכנסה מסמיך את פקיד-השומה, הרוצה להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם, לדרוש ממנו, בהודעה בכתב חתומה בידו, למסור לו כל דו"ח שיצוין בהודעה, לרבות מילוי טופס 5329 וכן לדרוש ממנו שיתייצב לפניו (או באמצעות עורך דין) וימסור לו כל פרט הדרוש לפקיד-השומה לעניין בירור הכנסתו. הסמכות בהתאם לסעיף 135 לפקודת מס הכנסה לזמן אדם להתייצב לפני פקיד-השומה באופן אישי (שלא לצורך מסירת מסמכים) אינה נתונה לעוזר-פקיד-שומה או לגובה ראשי. נראה כי סוג הדו"חות שניתן לדרוש מאדם אינו מוגבל, ובלבד שהיה בהם כדי לסייע להגיע לידיעה בדבר הכנסתו של אותו אדם. 

הסמכות לדרוש דו"חות ומסמכים

סעיף 135 לפקודת מס הכנסה קובע כי רשאי פקיד השומה לדרוש מאדם בהודעה בכתב למסור לו – "כל דו"ח שיצויין בהודעה, ובכלל זה דו"ח על הונם ונכסיהם של אותו אדם (באמצעות טופס 5329), או של בן-זוגו ושל ילדיהם שהם זכאים בעדם לנקודות זיכוי או לנקודות קצבה, או על נכסים שהוא משמש לגביהם כנאמנו של אדם אחר; ואולם רשאי אותו אדם לא לכלול בדו"ח את הונו ונכסיו של בן-זוגו, אם צירף הצהרה חתומה בידי אותו בן-זוג כי יגיש דו"ח נפרד על הונו ונכסיו; הוגשה הצהרה כאמור, יוגש הדו"ח במועד שבו חייב בן-הזוג להגיש את הדו"ח כאמור; כל דו"ח לפי פסקה זו יימסר לפקיד השומה במועד שפורש בהודעה ובלבד שלגבי דו"ח על הון לא ייקבע מועד שהוא לפני תום 120 יום מהמועד שהצהרת ההון צריכה להתייחס אליו או מיום הדרישה, לפי המאוחר; וכן רשאי פקיד השומה לדרוש שיתייצב לפניו - בעצמו או על ידי נציגו - וימסור לו את כל הפרטים הדרושים לפקיד השומה לענין בירור הכנסתו ויביא לבדיקה פנקסים, תעודות, חשבונות ודו"חות שפקיד השומה יראה בהם צורך; אך פקיד השומה - למעט עוזר פקיד שומה וגובה ראשי - רשאי לדרוש שיתייצב בעצמו, בין עם נציגו ובין בלעדיו, כרצונו של האדם"; 

פטור לעולה חדש ותושב חוזר ותיק

על אף הוראות האמור לעיל, בתיקון מספר 168 לפקודה (תחילה: 1.1.07), נקבע כי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) או "לתושב חוזר ותיק", כאמור בסעיף 14 לפקודה, לא יהא חייב בהגשת דוח על הונו ונכסיו שמחוץ לישראל, במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור. 

נזכיר גם כי בהתאם להוראות סעיף 134ב לפקודת מס הכנסה קיים פטור על דיווח ביחס ל לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) או לתושב חוזר ותיק לגבי הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל. סעיף 134ב לפקודת מס הכנסה קובע כי על אף הוראות סעיף 131, יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א), לא יהא חייב בהגשת דוח כאמור בסעיף 131, לגבי כל הכנסותיו שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל כאמור. 

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של תושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס) 

הסמכות להיכנס למקום העסק

סעיף 135 לפקודת מס הכנסה קובע גם כי רשאי פקיד השומה, או פקיד אחר שהורשה לכך על ידיו בכתב, להיכנס לכל מקום בו מתנהל עסק או משלח-יד ולבדוק מלאי עסקי, קופה, מכונות, פנקסים, חשבונות, מסמכים, רשומות ותעודות אחרות, הנוגעים לאותו עסק או משלח-יד, ולדרוש הסברות בקשר לכך, וכן רשאי הוא לדרוש מבעל-העסק או משלח-היד או מפקיד אחראי שלהם לגלות היכן מצויים פנקסים, חשבונות ומסמכים כאמור ולהיכנס למקום הימצאם ולבדקם ולדרוש הסברים, אם דבר זה ייראה לו דרוש כדי להבטיח את מילוי הוראותיה של הפקודה או כדי למנוע התחמקות ממילוי אותן הוראות; 

בנוסף לכך, סעיף 135 לפקודת מס הכנסה קובע כי פקיד השומה רשאי או מי שהורשה לכך על ידיו בכתב, שעה שהוא עורך בדיקה כאמור לתפוס ספרים, חשבונות, מסמכים, רשומות ותעודות אחרות הנוגעים לאותו עסק, או משלח-יד, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצועה של פקודה זו או למנוע התחמקות ממילוי הוראותיה; ובלבד שדבר שנתפס -

(א)       לא יוצא אל מחוץ למקום התפיסה אלא על פי הוראה של פקיד השומה, ולעניין זה, פקיד השומה למעט עוזר פקיד שומה וגובה ראשי;

(ב)       יוחזר תוך שלושה חדשים מתאריך התפיסה, אם לא הוגשה לפני כן תביעה פלילית בשל עבירה על פקודה זו.

 

ראו גם:

מדריך דיווחים למס הכנסה
חשבון בנק בחו"ל - מדריך
העברת מידע בין מדינות - מדריך 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

2all - בניית אתרי אינטרנט