קיזוז הפסדים ביחס לגילוי מרצון 

רשות המסים|דיווח|הכנסות|פירותי

ד"ר אבי נוב, עו"ד*

דצמבר 2012

רשות המסים פרסמה ביום 02.12.2012 הבהרה לנוהל החדש לגילוי מרצון ביחס להכנסות מחו"ל, כמפורט להלן בעניין. במסגרת נוהל גילוי מרצון, רשות המסים מאפשרת לאזרחים להצהיר על הון או נכסים שהם מחזיקים בחו"ל בחשבונות בנק זרים ואשר לא דווחו עליו. בתמורה לגילוי המידע על הנכסים וההכנסות שלא דווחו כדין, מוסר המידע זוכה להקלות מדהימות מרשות המסים כמפורט להלן, ובמיוחד מובטח לו חסינות מהליך פלילי. ההבהרה עוסקת בסוגיית קיזוז הפסדים מחו"ל.

להרחבה בנושא קיזוז הפסדים, ראו: המדריך לקיזוז הפסדים - תכנון מס.

שימו לב - בחודש ספטמבר 2014, רשות המסים יצאה עם תוכנית חדשה לגילוי מרצון. להרחבה, ראו: 
התוכנית החדשה לגילוי מרצון, 2014
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
להרחבה בנושא גילוי מרצון ועידכונים ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

סעיף 29 לפקודה

סעיף 29 לפקודת מס הכנסה מאפשר קיזוז הפסדים פירותיים מחו"ל בתנאי שהוגש דו"ח לשנת המס שבה נוצר ההפסד כאמור בסעיפים 131 ו- 132 לפקודה.

באופן דומה הפסדי הון מועברים משנה לשנה על פי סעיף 92(ב) לפקודה בתנאי שהוגש לפקיד השומה דו"ח לשנת המס שבה נוצר ההפסד כאמור בסעיפים 131 ו- 132 לפקודה. מטרת הוראות אלו היא לאפשר לפקיד השומה לבדוק באופן שוטף את ההפסדים הנתבעים, לרבות ההפסדים שנוצרו בחו"ל.

רשות המסים מדגישה כי במסגרת הוראת השעה אשר מטרתה לעודד את הגילוי מרצון ביחס לרכוש ולהכנסות שהופקו בחו"ל ולסיים בהצלחה את הטיפול בבקשות לגילוי מרצון, לרבות הבקשות האנונימיות, יש למנוע ייבוא הפסדים מחו"ל, קיזוזם כנגד ההכנסות המדווחות בישראל ושחיקת בסיס המס המדווח בישראל.

עם זאת, רשות המסים מבהירה כי תאפשר קיזוז הפסדים מחו"ל שנובעים מהגילוי מרצון רק כנגד הכנסות פירותיות או רווחי הון, לפי העניין, הנובעים מההון בחו"ל עליו הוצהר בהליך זה וביחס לשנות השומה אליהן מתייחס הגילוי בלבד ובהתאם לשיטת הקיזוז הקבועה בסעיפים 29 ו- 92 לפקודה.

דוגמא ליישום ההנחיה

בהבהרה של רשות המסים מופיעה הדוגמא הבאה. הוגשה בקשה לגילוי מרצון המתייחסת לשנים 2005-2007. במסגרת הבקשה דווח על הפסד הון ממכירת נייר ערך מחו"ל בשנת 2005. על פי ההסדר, הפסד הון זה יוכל להתקזז כנגד רווח הון מנייר ערך שנצמח בשנת 2006 ויתרתו כנגד רווח הון מנייר ערך שנצמח בשנת 2007 ובלבד שרווחי הון אלו נכללו במסגרת הליך הגילוי מרצון.

רשות המסים מבהירה שלא יתאפשר קיזוז הפסדי ההון כנגד רווחי הון עתידיים לשנים מאוחרות יותר שלא במסגרת הגילוי מרצון וגם לא כנגד רווח הון שהופק בישראל או בחו"ל ועליו דווח בשעתו כדין במסגרת הדוחות השנתיים שהוגשו.

בנוסף, לא יתאפשר לקזז הפסדים פירותיים והפסדי הון עליהם הוצהר בדוחות של הנישומים כדין כנגד רווחים פירותיים ורווחי הון שהופקו בחו"ל ושעליהם הוצהר בהליך הגילוי מרצון.
 
להרחבה בנושא גילוי מרצון, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים