סעיף 29 לפקודת מס הכנסה

קיזוז הפסדים|חו"ל|הכנסה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2012

סעיף 29 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961, עוסק בסוגיית קיזוז הפסדים מחו"ל. להלן נוסח הסעיף ודברי ההסבר מהצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 132), התשס"ב-2002.

נוסח הסעיף

29. על אף האמור בסעיף 28, על הפסד שמקורו מחוץ לישראל, יחולו הוראות אלה:

(1) (א) הפסד שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראל בשנת המס ושאילו היה רווח היה חייב במס כהכנסה פסיבית, יקוזז כנגד הכנסה פסיבית חייבת מחוץ לישראל, ואולם הפסד מדמי שכירות מהשכרת בנין שמקורו בפחת, יותר בקיזוז גם כנגד רווח הון במכירת אותו בנין; לענין סעיף זה, " הכנסה פסיבית" - הכנסה מריבית, מהפרשי הצמדה, מדיבידנד, מדמי שכירות או מתמלוגים, שאינה הכנסה מעסק או ממשלח יד;

(ב) מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד בשנת המס, כאמור בפסקת משנה (א) יועבר סכום ההפסד שלא קוזז לשנים הבאות בזו אחר זו ויקוזז כנגד ההכנסה הפסיבית החייבת שהופקה מחוץ לישראל באותן שנים, ובלבד שאם ניתן היה לקזז את ההפסד באחת השנים, לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה; ואולם הפסד מדמי שכירות מהשכרת בנין שמקורו בפחת, המועבר משנים קודמות, יותר בקיזוז גם כנגד רווח הון במכירת אותו בנין.

(2) הפסד שהיה לתושב ישראל בעסק או במשלח יד, מחוץ לישראל, ושאילו היה רווח היה מתחייב עליו במס בישראל, יחולו לגביו הוראות אלה:

(א) הפסד שהיה בשנת המס יקוזז תחילה כנגד הכנסתו החייבת, לרבות רווח הון, באותה שנת מס מעסק או ממשלח יד מחוץ לישראל;

(ב) נותרה יתרת הפסד לאחר קיזוז כאמור בפסקת משנה (א), תקוזז היתרה כאמור כנגד הכנסה פסיבית חייבת מחוץ לישראל שנותרה באותה שנת מס לאחר קיזוז כאמור בפסקה 1(א);

(ג) נותרה יתרת הפסד לאחר קיזוז הפסד כאמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), ויתרת הפסד כאמור הינה בעסק מחוץ לישראל שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל (בסעיף זה - העסק הנשלט), תקוזז, אם ביקש זאת הנישום, כנגד הכנסה חייבת שהופקה או שנצמחה בישראל באותה שנת מס;

(ד) מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד באותה שנה, כאמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), ואם בחר שהוראות פסקת משנה (ג) יחולו עליו, הפסד כאמור שלא ניתן לקזזו לפי פסקאות משנה (א) עד (ג), יועבר סכום ההפסד שלא קוזז כאמור לשנים הבאות, בזו אחר זו, ויקוזז כנגד הכנסתו החייבת של הנישום, לרבות רווח הון, באותן שנות מס, מעסק או ממשלח יד מחוץ לישראל;

(ה) על אף האמור בפסקת משנה (ד), נותרה יתרת הפסד לאחר קיזוז כאמור באותה פסקת משנה ויתרת ההפסד היא מעסק נשלט, תקוזז יתרת ההפסד, אם ביקש זאת הנישום, כנגד הכנסתו החייבת, לרבות רווח הון או שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, מעסק או ממשלח יד בישראל;סכום שקוזז כאמור, לא יועבר לקיזוז לשנות המס הבאות לפי הוראות פסקת משנה (ד);

(3) לא יותר בקיזוז הפסד שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראל, שאילו היה רווח לא היה משולם בשלו מס בישראל;

(4) סעיף 28(ג) יחול, בשינויים המחוייבים, גם לענין סעיף זה;

(5) הפסד כאמור בסעיף זה, יותר בקיזוז רק אם הוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה נוצר ההפסד, כאמור ב סעיפים 131 ו-132;

(6) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לביצוע סעיף זה, לרבות לענין הדרכים להוכחת ההפסד.

דברי ההסבר לתיקון

בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 132), התשס"ב-2002, ביקשו להחליף את האמור בסעיף 29 בנוסחו הישן בהוראות מפורטות לגבי קיזוז הפסדים מחו"ל כלהלן:

  • קיזוז הפסד שהיה לתושב ישראל מחו"ל ושאילו היה רווח היה חייב במס על הכנסה פסיבית (להלן - הפסד פסיבי והכנסה פסיבית) יקוזז כנגד הכנסה פסיבית מחו"ל.
  • יתרת הפסד פסיבי יועבר לשנים הבאות ויקוזז כנגד הכנסה פסיבית מחו"ל.
  • הפסד מעסק בחו"ל יקוזז כנגד רווח מעסק בחו"ל ויתרת הפסד מעסק בחו"ל תקוזז כנגד הכנסה פסיבית מחו"ל, לאחר שקוזזו ממנה הפסדים פסיביים כמפורט לעיל.
  • אם עדיין נותרה יתרת הפסד מחו"ל בעסק שהשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל, תקוזז היתרה כנגד הכנסה בישראל, ואם עדיין נותרה יתרת הפסדים לקיזוז, היא תועבר לשנים הבאות ותקוזז כנגד הכנסות מעסק או ממשלח יד, לרבות רווח הון ושבח מקרקעין בעסק או במשלח יד שהופקו או שנצמחו בישראל.
  • עד לגובה ההפסד שקוזז כנגד הכנסות מישראל יראו את ההכנסה החייבת מעסק מחו"ל בשנתיים שקדמו לשנת המס שבה קוזז ההפסד ובחמש השנים שלאחריה, כאילו הופקה ההכנסה בישראל.
  • לא יותר לקיזוז הפסד מחו"ל שאילו היה רווח לא היה משולם עליו מס הכנסה בישראל.
  • הפסדים יותרו לקיזוז לפי סעיף זה אם הוגשו לפקיד השומה דוחות.
  • שר האוצר רשאי לקבוע הוראות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לביצוע סעיף זה, לרבות קביעת התנאים לקיזוז ודרכי הוכחת ההפסדים.

ראו גם: חוזר רשות המסים לעניין קיזוז הפסדים מחוץ לישראל

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים