הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון  

חקירות|מסלול|אנונימי|הוראת שעה|רשות המסים|פקיד שומה  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

דצמבר 2014 

רשות המסים פרסמה ביום 8 דצמבר, 2014 (י"א כסלו תשע"ה), הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון, מס' 11/2014, הכוללת הנחיות לפעולה ביחס ליישום הנוהל לגילוי מרצון החדש אשר פורסם בספטמבר השנה. הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון באה להבהיר את דרכי הטיפול בבקשות לגילוי מרצון המוגשות דרך שלושת המסלולים האפשריים, יחד עם תהליכי העבודה הנלווים לטיפול בבקשות במשרדי השומה. הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון מיועדת לפקידי השומה, סגני פ"ש, רכזים, מפקחים, עובדי חוליה מרכזית, חטיבת חקירות וגם לציבור בכללותו. להלן עיקרי הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון, כולל הערות והפנייה למקורות נוספים. 

להרחבה בנושא הנוהל החדש לגילוי מרצון, ראו:

התוכנית החדשה לגילוי מרצון

הנוהל החדש לגילוי מרצון, 2014

גילוי מרצון הוראת שעה, 2014

נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה 

1. מבוא

על רקע הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל של ישראלים ועל רקע המגמות העולמיות בנושא, פרסמה רשות המסים ביום 7.9.14 "נוהל גילוי מרצון" חדש, המחליף את הנוהל הקיים מיום 10.4.05. נוהל זה בתוקף מיום פרסומו ועד ליום 31.12.16. 

מטרתו של הנוהל החדש לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים. במסגרת הנוהל נקבע כי מיום פרסום הנוהל ועד ליום 31.12.16 , ניתן להגיש בקשות מזוהות לגילוי מרצון. עם פרסום הנוהל החדש פורסמה גם הוראת שעה למשך שנה בלבד, כלומר, עד ליום 6.9.15 . הוראת השעה מאפשרת הגשת בקשות לגילוי מרצון בשני מסלולים נוספים:

1. בקשה אנונימית לבירור חבות המס מול פקיד השומה.

2. בקשה עם סכומי הון נמוכים יחסית, ניתן לפנות בהליך מזורז ומקוצר.

בנוהל נקבע כי כל הבקשות במסגרת הנוהל החדש והוראת השעה יופנו לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין והוא יהיה האחראי לתפעול הנוהל. 

הנוהל החדש והוראת השעה אשר פורסמו כאמור ביום 7.9.14 , קבעו כללים חדשים לטיפול בבקשות גילוי מרצון. הוראת ביצוע זו באה להבהיר את דרכי הטיפול בבקשות המוגשות דרך שלושת המסלולים האפשריים, יחד עם תהליכי העבודה הנלווים לטיפול בבקשות במשרדי השומה. בכל משרד שומה ימונו עד 4 מפקחים שתפקידם לטפל בכל הבקשות לגילוי מרצון שיתקבלו במשרד. פקיד השומה יקבע את מספר המפקחים שיטפלו בבקשות בהתאם למספר הפניות שיתקבלו ולזמן הנדרש. כדי לאפשר התמחות מקצועית ואחידות בטיפול יש לצמצם ככל שניתן את מספר המפקחים שיעסקו בנושא. במקביל, נקבעו רפרנטים מהחטיבה המקצועית אשר יסייעו למפקחים בסוגיות המקצועיות שיעלו במסגרת ההליך, ויתרמו לאחידות הטיפול בבקשות.

שומות והסכמים בתיקי גילוי מרצון יאושרו על ידי פקיד השומה או סגנו, בחתימתם על גבי התרשומת ו/או ההסכם במקומות המתאימים. היה ובעת השלמת ההליך, יהיה צורך בתיקון דוחות נוספים, כדוגמת הצהרת הון, יוגשו אלו מתוקנים למועדים הרלוונטיים. בהתאם להוראות הנוהל החדש, לא אושרה הבקשה על ידי סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין, לא תעשה רשות המסים שימוש במידע שבבקשה, גם לא בהליך אזרחי. חטיבת השומה וחטיבת החקירות מפתחות בימים אלה בשע"מ מערכת ממוחשבת, למעקב אחר הטיפול בבקשות במשרדי השומה ובמטה. עם סיום הפיתוח יועבר לפקידי השומה עדכון בדבר אופן תהליך העבודה, ככל שידרש. 

2. מסלול רגיל

2.1 אופן הגשת הבקשה המבקש יגיש את הבקשה בצירוף נספח ב' לנוהל החדש עם כל המסמכים הנדרשים לגורם המוסמך בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני שכתובתו: giluymerazon@taxes.gov.il

בסמוך להגשת הבקשה מחלקת החקירות תישלח הודעה למבקש המאשרת את קבלת הבקשה וכוללת את מספר הבקשה כפי שנקלטה במערכת הממוחשבת. מספר זה ילווה את הבקשה עד לסיום התהליך כפי שיפורט בהמשך. 

2.2 הטיפול בבקשה

הגורם המוסמך יבדוק האם הבקשה עומדת בתנאים של הנוהל החדש ועם סיום הבדיקה, יוציא למבקש אישור או דחייה של הבקשה.

היה ומצא הגורם המוסמך כי ניתן לאשר את הבקשה, יפנה את המבקש למשרד השומה הרלבנטי להמשך טיפול שומתי ולהסדרת חבות המס, בהתאם לאמור להלן:

א. אם קיים תיק למבקש, יפנה הגורם המוסמך את הבקשה למשרד השומה בו מתנהל תיקו של המבקש.

ב. אם לא קיים תיק למבקש, יפנה הגורם המוסמך את הבקשה למשרד הרלבנטי בהתאם למקום העסק או מקום המגורים של המבקש.

באישור שיוציא הגורם המוסמך למבקש יצוין, כי בקשתו עומדת בהוראות הנוהל ולא ינקטו כנגדו הליכים פליליים, בכפוף להסדרת תשלום המס אצל פקיד השומה.

במקביל להוצאת האישור למבקש, יעביר עובד מחלקת החקירות במטה רשות המסים את הבקשה עם הצרופות הרלבנטיות באמצעות הדואר האלקטרוני לפקיד השומה הרלבנטי וסגנו להמשך טיפול. 

על פקיד השומה או סגנו לשלב את תיקי הגילוי מרצון בתכנית העבודה כתיקי מטה בקוד סיבה 99. הקוד יעודכן באופן אוטומטי כאשר פקיד השומה יסמן את האפשרות "גילוי מרצון" בעת סימון התיק כתיק מטה, ולהקצות אותם למפקחים שיועדו לכך.

פקיד השומה יוודא שהטיפול בבקשה יסתיים לא יאוחר מ - 90 ימים לאחר שהגיעה לידו. מצא לנכון כי נדרש להאריך את פרק הזמן מעבר ל - 90 ימים כאמור, ישלח הודעה למחלקת החקירות במטה רשות המסים ליידעו בדבר וכן הודעה לנישום ו/או בא כוחו. 

יודגש כי, פקיד השומה רשאי לחתום על הסכם חלקי על מרכיבי הגילוי בלבד. במצב זה יוגשו דוחות מתקנים שיכללו את מרכיבי הגילוי וישודרו שומות 00 עם שדה 154 קוד 2 . כמו כן, על רכז החוליה לדווח בשאילתא IRCZ על ביצוע "טרום ביקורת" בתיק, על מנת לגרוע אותו מתוכנית העבודה. 

עם סיום הליכי השומה האזרחיים יש לערוך תרשומת ולחתום על הסכם שומה. פקיד השומה או סגנו יעבירו את ההסכם החתום, התרשומת והנתונים הנלווים על גבי טופס – ייעודי המצורף כנספח א' להוראה זו החתום על ידי פקיד השומה או סגנו, באמצעות הדואר האלקטרוני למחלקת החקירות במטה רשות המסים עם העתק לחטיבת שומה וביקורת לכתובת מייל ייעודית: GiluyMh@taxes.gov.il 

3. מסלול אנונימי

עם פרסום הנוהל החדש פורסמה הוראת שעה לתקופה של שנה בלבד במסגרתה נקבעו שני מסלולים נוספים להגשת בקשות לגילוי מרצון, שאחד מהם הינו "מסלול אנונימי". 

3.1 אופן הגשת הבקשה

הפונה יגיש את הבקשה בצירוף נספח א' להוראת השעה עם כל המסמכים הנדרשים לגורם המוסמך בלבד, באמצעות הדואר האלקטרוני שכתובתו:

giluymerazon@taxes.gov.il

בסמוך להגשת הבקשה מחלקת החקירות תישלח הודעה לפונה המאשרת את קבלת הבקשה וכוללת את מספר הבקשה כפי שנקלטה במערכת הממוחשבת. מספר זה ילווה את הבקשה עד לסיום התהליך כפי שיפורט בהמשך. 

3.2 הטיפול בבקשה

הגורם המוסמך יבדוק את פרטי הבקשה שהוגשה ויבחן האם היא ראויה להמשיך במסלול זה. אם הבקשה נמצאה מתאימה להמשך טיפול במסלול זה, יפנה הגורם המטפל את הבקשה עם הצרופות הרלבנטיות באמצעות הדואר האלקטרוני לפקיד השומה הרלבנטי וסגנו בהתאם לאמור בסעיף 2.2 לעיל להמשך טיפול, ויודיע על כך לפונה. באחריות פקיד השומה או סגנו להעביר את הבקשה לטיפול שומתי למפקחים שיועדו לכך.

פקיד השומה יוודא שהטיפול בבקשה יסתיים לא יאוחר מ - 90 ימים לאחר שהבקשה הגיעה לידו, בהתאם להנחיות המפורטות בהוראת השעה. מצא לנכון כי נדרש להאריך את פרק הזמן מעבר ל - 90 ימים כאמור, ישלח הודעה לפונה עם העתק למחלקת החקירות במטה רשות המסים, ובלבד שלא תוארך תקופת הטיפול מעבר ל - 90 ימים נוספים.

לאחר בירור חבות המס על ידי פקיד השומה, יחשוף הפונה את פרטי המבקש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין או פקיד השומה באמצעות נספח ב' להוראת השעה. במקרה בו הפרטים נחשפו בפני פקיד השומה, על פקיד השומה להעביר את נספח ב' למחלקת החקירות במטה רשות המסים בהקדם האפשרי. 

עם חשיפת פרטי המבקש בפני הגורם המוסמך, יבדוק הגורם המוסמך האם הבקשה עומדת בהוראות הנוהל החדש ובהוראת השעה ויוציא מכתב לפונה עם העתק לפקיד השומה המפרט את החלטתו - אישור או דחייה - של הבקשה. יובהר, כי אם הבקשה אושרה, במכתב הנ"ל שיוציא סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין לפונה יצוין כי בקשתו עומדת בהוראות הנוהל ולא ינקטו כנגד המבקש הליכים פליליים, בכפוף לתשלום המס בתוך 30 מיום חתימת ההסכם. 

עם קבלת העתק מהמכתב למבקש כאמור, על פקיד השומה או סגנו לשלב את תיק הגילוי מרצון שהחל במסלול האנונימי, לתכנית העבודה כתיקי מטה בקוד סיבה 99. הקוד יעודכן באופן אוטומטי כאמור בסעיף 2.2 לעיל. כמו כן, על פקיד השומה לערוך בדיקה באשר לתקינות הדיווח ולהעדר נתונים סותרים ו/או מתנגשים אשר מצויים בידו, ביחס לנישום אשר פנה באופן אנונימי, ולהשלים את הטיפול השומתי. 

עם סיום הליכי השומה האזרחיים יש לערוך תרשומת ולחתום על הסכם שומה. פקיד השומה או סגנו יעבירו את, הסכם השומה החתום על ידי המבקש, התרשומת והנתונים הנלווים על גבי טופס ייעודי המצ"ב כנספח א' להוראה זו החתום על ידי פקיד השומה או סגנו, באמצעות הדואר האלקטרוני לגורם המטפל עם העתק לחטיבת שומה וביקורת לכתובת מייל ייעודית: GiluyMh@taxes.gov.il 

יודגש כי, פקיד השומה רשאי לחתום על הסכם חלקי על מרכיבי הגילוי בלבד. במצב זה יוגשו דוחות מתקנים שיכללו את מרכיבי הגילוי וישודרו שומות 00 עם שדה 154 קוד 2 . מצא פקיד השומה כי בקשה אשר הוגשה במסלול האנונימי מתאימה לקריטריונים שנקבעו למסלול המקוצר, רשאי הוא, להפנות את המבקש למסלול המקוצר. הבטחת החסינות הפלילית תהא בהתאם לקבוע בהוראות המסלול המקוצר. יובהר, כי החלטת פקיד השומה בעניין זה יכולה להינתן גם בטרם חשף המבקש את זהותו. 

4. מסלול מקוצר

כאמור, עם פרסום הנוהל החדש פורסמה הוראת שעה לתקופה של שנה בלבד במסגרתה נקבעו שני מסלולים נוספים להגשת בקשות לגילוי מרצון, שהשני מהם

הינו "מסלול מקוצר". המסלול המקוצר נועד לזרז את הטיפול בבקשות שהיקף ההון הגלום בהן הינו נמוך יחסית,ולהקל על העומס המוטל על פקידי השומה בטיפול בבקשות לגילוי מרצון. 

4.1 אופן הגשת הבקשה

המבקש יגיש את הבקשה בצירוף נספח ג' להוראת השעה יחד עם דוחות שנתיים או דוחות אחרים רלוונטיים כשהם מתוקנים, עבור כל שנות הגילוי לגורם המוסמך בלבד, באמצעות הדואר האלקטרוני שכתובתו: giluymerazon@taxes.gov.il

בסמוך להגשת הבקשה מחלקת החקירות תישלח הודעה למבקש המאשרת את קבלת הבקשה וכוללת את מספר הבקשה כפי שנקלטה במערכת הממוחשבת. מספר זה ילווה את הבקשה עד לסיום התהליך כפי שיפורט בהמשך. יודגש כי במסלול זה לא תתאפשרנה הגשת בקשות אנונימיות. 

4.2 הטיפול בבקשה

הגורם המוסמך יבדוק תחילה האם הבקשה מתאימה לטיפול במסלול זה ועם סיום הבדיקה, יוציא למבקש אישור או דחייה של הבקשה.

היה ומצא הגורם המוסמך כי ניתן לאשר את הבקשה, יפנה את המבקש למשרד השומה הרלבנטי בהתאם לאמור בסעיף 2.2 לעיל, להמשך טיפול ולהסדרת חבות המס.

בהודעה שישלח הגורם המוסמך למבקש יצוין כי בקשתו עומדת בהוראות הנוהל ולא ינקטו כנגדו הליכים פליליים, בכפוף להסדרת תשלום המס אצל פקיד השומה. כמו כן, יצוין כי במקרה וחלה עליו חובה להגיש דוחות מקוונים, עליו להגישם תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה. 

במקביל להוצאת האישור למבקש, יעביר הגורם המטפל את הבקשה עם הצרופות הרלבנטיות באמצעות הדואר האלקטרוני לפקיד השומה וסגנו.

באחריות פקיד השומה למנות עובד אחד בחוליה המרכזית אשר יהיה אחראי על ניתוב שלב א' ותקצור הדוחות שהוגשו במסלול זה. 

בעת שידור דוחות במסלול זה יש לשדר בשאילתא ISUM שדה 154 קוד 1 . בדוחות שהוגשו לראשונה יש לפתוח תיק בהתאם להכנסות המדווחות בגילוי מרצון.

ככלל, זמן הטיפול בבקשות המוגשות במסלול זה, לא יעלה על 30 ימים מיום הגעת הבקשה והדוחות לפקיד השומה. 

לאחר השלמת שידור הדוחות וניתוב שלב א', באחריות עובד החוליה המרכזית להעביר את הדוחות למפקח שהוקצה במשרד לטיפול בתיקי גילוי מרצון, לצורך ניתוב שלב ב'. יודגש, כי יש לנתב את כל הדוחות שהוגשו במסלול זה. 

ככלל, המסלול המקוצר נועד למקרים בהם הוחלט ברמת המטה שאין מקום לעריכת ביקורת ושומות. עם זאת, במקרים חריגים באופן מדגמי בהם מצא המפקח כי יש מקום לטיפול שומתי בתיק, יקבל את אישורו של פקיד השומה אשר יכניס את התיק לתכנית עבודה כתיק מטה בקוד סיבה 99. הקוד יעודכן באופן אוטומטי כאמור בסעיף 2.2 לעיל. החלטה כאמור אין בה כדי לעכב את סיום הטיפול בבקשה. 

עם סיום הטיפול בבקשה במסלול זה, פקיד השומה או סגנו יעבירו את האישור על תשלום המס ששילם המבקש )על פי הוראת השעה על המבקש לשלם את המס בתוך 15 ימים מיום מסירת הודעת התשלום על גבי טופס ייעודי המצ"ב כנספח א' להוראה זו, באמצעות הדואר האלקטרוני לגורם המטפל עם העתק לחטיבת שומה וביקורת לכתובת מייל ייעודית: GiluyMh@taxes.gov.il 

4.3 דחיית הבקשה כמסלול מקוצר והעברתה למסלול רגיל

הגורם המוסמך רשאי שלא לאשר את הבקשה במסגרת מסלול זה, ולהעבירה לפקיד השומה הרלבנטי להמשך טיפול במסלול הרגיל. הגורם המוסמך יוציא מכתב למבקש המפרט את החלטתו שלא לאשר את הבקשה במסלול המקוצר ועל העברתה למסלול הרגיל ויפנה את המבקש למשרד השומה הרלבנטי, להמשך טיפול שומתי כמפורט בסעיף 2.2 לעיל. במקביל להוצאת המכתב למבקש, יעביר הגורם המטפל את הבקשה עם הצרופות הרלבנטיות באמצעות הדואר האלקטרוני לפקיד השומה וסגנו להמשך טיפול. 

5. מעקב פיקוח ובקרה

באחריות פקיד השומה לנהל מעקב ובקרה אחר הטיפול בבקשות לגילוי מרצון. לצורך כך יש לנהל מעקב בהתאם לטבלה המצ"ב כנספח ב' להוראה זו. 

6. שכר עידוד

השעות המוקצבות לתיק יהיו בהתאם לשיטת שכר העידוד הנוכחית. בתיקים שבהם הושקעו שעות מעבר למקובל, פקיד השומה יוכל להוסיף שעות תגמול בשאילתא IMNL , בהתאם לנוהל הקיים. במקרים בהם לא נערכו שומות, והוגשו דוחות מתקנים במסלול הרגיל או האנונימי, יתוגמלו העובדים בשעות מבצע.


להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות  

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה לצורך ייצוג בהליך לגילוי מרצון 

לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים  

יש להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של החוזר, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים