מונחים במיסוי בינלאומי

ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
עידכון מסמך: אפריל 2012
 
הרשימה להלן כוללת מונחים בתחומי המיסוי, ובעיקר מיסוי בינלאומי.
 

אמנה למניעת כפל מס - באנגלית Tax Treaty. אמנה למניעת כפל מס או בקיצור אמנת מס, הוא הסכם בין שתי מדינות או יותר בדבר חלוקת זכויות המיסוי לגבי סוגים שונים של הכנסה. להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).
 
אמנת המודל של ה OECD - באנגלית OECD Model Tax Convention. אמנת המודל משמשת כבסיס למשא ומתן בין שתי מדינות המעוניינות לחתום על אמנה למניעת כפל מס. ה-OECD פרסם בנוסף ל"אמנת המודל", גם דברי הסבר לאמנת המודל. ראו על כך להלן.

בסיס נתקבלה - באנגלית Remittance Basis. סעיף המצוי בחלק מאמנות המס של ישראל אשר נועד למנוע את התופעה של כפל פטור ממס. הסעיף מגביל את הפטור או את הזכאות לשיעור מס מופחת שניתן במדינת המקור במידה שמדינת המושב של הנישום מחייבת במס הכנסה שהופקה מחוץ לגבולות מדינת המושב על בסיס קבלה בלבד.  

בעל זכות שביושר - באנגלית Beneficial Owner. אחת הדרכים למניעת ניצול לרעה של אמנות מס היא שימוש בעקרון של בעל זכות שביושר. בהתאם להוראה זאת הכלולה לרוב באמנות למניעת כפל מס, רק בעל הזכות שביושר בהכנסה או בנכס זכאי ליהנות מהטבות הקבועות באמנה ומקום מושבו יקבע איזו אמנה תחול. להרחבה בעניין זה, ראו: בעל זכות שביושר (חוזר מס הכנסה).

גילוי מרצון - באנגלית Voluntary Disclosure. גילוי מרצון הוא הליך וולונטרי של גילוי כספים שלא דווחו כדין לרשויות המס. בתמורה לגילוי המידע, הנישום זוכה ליחס סלחני מרשות המסים, ובמיוחד מאי-העמדה לדין פלילי. להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר. כמו כן, ראו: כספים בחשבונות זרים: שדרוג הליך הגילוי מרצון.

דברי הסבר לאמנת המודל - מטרת דברי ההסבר הוא לפרש את הסעיפים באמנת המודל של ה-OECD (ראו לעיל: אמנת המודל של הOECD ). דברי ההסבר משמשים את פקידי השומה ואת בתי המשפט בישראל לצורך פרשנות אמנות המס של ישראל. לעניין זה, ראו: המעמד המשפטי של דברי ההסבר לאמנת המודל של ה-OECD

זיכוי ממס - באנגלית Tax Credit. זיכוי ממס משמעותו קבלת זיכוי ממס בישראל בגין מס ששולם על "הכנסות חוץ" החייבות במס בישראל. להרחבה בנושא זיכוי ממס, ראו: מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס, כולל המלצות לתכנון מס.

זיכוי עקיף - באנגלית Indirect Credit. זיכוי עקיף מאפשר לחברה ישראלית לקבל זיכוי בגין המס הזר שנוכה במקור בשל הדיבידנד שחולק מאת חברה זרה, בתנאים שונים, וכן לקבל זיכוי בגין המס הזר ששולם על ידי חברה זרה בגין ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד. להרחבה, ראו: זיכוי עקיף.

חברה להחזקת נכסי נאמנות - באנגלית Underlying Company. חברה להחזקת נכסי נאמנות היא חברה המוגדרת בפקודה כ"חבר-בני-אדם המחזיק בנכסי הנאמן בעבור הנאמן, במישרין או בעקיפין". מדובר בחברה תושבת ישראל או תושבת חוץ, שנכסי הנאמן רשומים על שמה והיא מחזיקה אותם עבור הנאמן. החברה להחזקת נכסי נאמנות הינה שקופה לחלוטין בכל הקשור לפעילותה והיא משמשת להחזקת נכסי הנאמן. מבחינת דיני המס, יראו את נכסי החברה הזאת ואת הכנסותיה כנכסיו והכנסותיו של הנאמן. להרחבה, ראו: חברה להחזקת נכסי נאמנות: תכנון מס.  

חברה משלח יד זרה - באנגלית Professional Foreign Company. ההוראה המרכזית לעניין חברה משלח יד זרה בפקודת מס הכנסה קובעת כי תושב ישראל שיש לו הכנסה ממשלח יד או עבודה בחו"ל, יהא כפוף למיסוי בישראל, גם אם ההכנסה הופקה באמצעות חברה תושבת חוץ, המכונה "חברת משלח יד זרה" או בקיצור חמי"ז. להרחבה, ראו: חברת משלח יד זרה (חמי"ז): תכנון מס. ראו גם: מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז, כולל המלצות לתכנון מס.

חברה נשלטת זרה - באנגלית Controlled Foreign Company. המנגנון של חברה נשלטת זרה, או בקיצור חנ"ז, חל בעיקרון על בעל מניות, תושב ישראל, שהינו "בעל שליטה" בחברה זרה. בתנאים מסוימים, בעל מניות בחברה כאמור שיש לה רווחים שנבעו מהכנסות פסיביות יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את אותם הרווחים. להרחבה בנושא חנ"ז וחמי"ז, ראו: מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז, כולל המלצות לתכנון מס.

חברת החזקות - באנגלית Holding Company. חברת החזקות יכולה ליהנות מיתרונות מיסוי שונים, לרבות פטור השתתפות (Participation Exemption), היינו פטור ממס על הכנסות מדיבידנדים ורווחי הון, ושילוב אלה עם אמנות למניעת כפל מס. להרחבה בנושא חברת החזקות, ראו: מדריך למיסוי חברת החזקות (פטור השתתפות), כולל המלצות לתכנון מס.

חוק לעידוד השקעות הון - באנגלית Encouragement of Capital Investments Law. להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס.
 
חסך המס - באנגלית Tax Sparing. הוראה זאת מהוה חריג לשיטת הזיכוי, ולפיו מדינת המושב תאפשר זיכוי ממס גם במקרה שבמדינת המקור הוענקה הטבת מס או אפילו פטור ממס. במילים אחרות, מדינת המושב מעניקה זיכוי כנגד המס הרעיוני שעשוי היה להשתלם במדינת המקור, אילולא ניתנו ההטבות. הוראת חסך המס באמנה עם תאילנד מנוסחת באופן רחב מאוד, והיא כוללת את כל פריטי ההכנסה. ראו: אמנת המס עם תאילנד. ראו גם: אמנת המס עם דרום אפריקה.

כפיפות למס - באנגלית subject to tax. סעיף המצוי בחלק מאמנות המס של ישראל ונועד למנוע מצב של כפל פטור ממס על ידי כך שהפטור או שיעור המס המוגבל יחול רק מקום שההכנסה, הרווח או ההון כפוף למס על פי הדין הפנימי של מדינת המושב.

מוסד קבע - באנגלית Permanent Establishment. מוסד הקבע מוגדר בסעיף (1)5 לאמנת המודל של ה-OECD כמקום עסקים קבוע שבאמצעותו מבוצעים בחלקם או במלואם עסקי המיזם. להרחבה בנושא "מוסד קבע", ראו: "מוסד קבע" באמנות המס. ראו גם: מדריך למיסוי מסחר אלקטרוני, כולל המלצות לתכנון מס.

מחירי העברה - באנגלית Transfer Pricing. מחירי העברה מוגדרים כמחיר לנכס, לשירות או לזכות, אשר נקבע בשל יחסים מיוחדים בין צדדים, באופן שהופקו מן העסקה פחות רווחים או יותר רווחים, מאשר היו מופקים אילו נקבעו המחירים במחירי השוק. עסקאות בין צדדים קשורים יכולות לכלול, בין היתר, מכר של טובין, מכר שירותים, מתן הלוואות, העמדת בטחונות ועוד. להרחבה בנושא מחירי העברה, ראו: מדריך למחירי העברה (Transfer Pricing) כולל המלצות לתכנוני מס.

מס יציאה - באנגלית Exit Tax. מנגנון מס יציאה קובע כי נכס של אדם תושב ישראל, שחדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל. להרחבה בנושא מס יציאה בישראל, ראו: מדריך לענייני מס יציאה, כולל המלצות לתכנון מס.

מקלט מס - באנגלית Tax Haven. מקלט מס במובן ה"קלאסי", היא טריטוריה המשמשת להתחמקות מתשלום מס במדינת התושבות של הנישום. במובן הרחב, הביטוי כולל כל משטר מס במדינה נתונה, אשר נועד להעניק הטבות מס לתושבים ממדינות אחרות. מקלט מס מציע גם רשת של אמנות למניעת כפל מס, תשתיות תקשורת מודרניות, סודיות בנקאית ופיסקלית, התערבות ממשלתית מזערית, מערכת בנקאות מודרנית, יציבות כלכלית ופוליטית. להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.

נאמנות - באנגלית Trust. נאמנות יכולה לשמש כאמצעי לתכנון מס. מקובל לעשות שימוש בנאמנות "בלתי הדירה", היינו במצב בו מעבירים נכס לנאמן מבלי שבעליו יוכל לקבלו חזרה בעתיד, וכך נוצרת למעשה התנתקות לצורכי מס מהרווחים. להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס.

ניכוי מס במקור - באנגלית Withholding Tax. פרקטיקה מקובלת בכל העולם לגביית מס הכנסה, בעסקאות מקומיות ובינלאומיות, לפני שמשולם סכום הכסף לידי מקבלו. בעסקאות בין לאומיות, ניתן לעשות שימוש באמנות למניעת כפל מס בהן מופחת בדרך כלל שיעור הניכוי מס במקור. הבעיה עם הניכוי במקור במדינה הזרה היא שהניכוי הוא מההכנסה ברוטו, בלא שיופחתו ההוצאות שהוצאו ביצירתם. להרחבה בעניין זה, ראו: זיכוי ממס במכירת תוכנה לחו"ל.

ניתוק תושבות - תושב ישראל המעתיק את מגוריו ואת מרכז החיים שלו למדינה אחרת יכול להיחשב כתושב חוץ, בתנאים מסוימים. חשוב להקפיד על ביצוע מושלם של ניתוק התושבות, אחרת תושב ישראל שעבר למדינה אחרת עשוי להתחייב במס בשתי המדינות. להרחבה, ראו: מיסוי ברילוקיישן.

עולה חדש - באנגלית New Immigrants. תיקון 168 לפקודת מס הכנסה מעניק הקלות מס מיוחדות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. מטרת החקיקה היא לעודד עלייה והחזרת הון אנושי לישראל. להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).

פטור השתתפות – באנגלית participation exemption. מדובר במשטר מס מיוחד ל"חברת החזקות" אשר מקובל במדינות רבות, הכולל, בין היתר, את המאפיינים הבאים: ניכוי במקור נמוך או אפס בחלוקה מחברה מוחזקת לחברת האחזקות, קבלת הדיבידנד בחברת האחזקות פטורה ממס, פטור ממס רווחי הון במכירת מניות של חברה מוחזקת, ופטור או ניכוי במקור נמוך בחלוקה מחברת האחזקות לבעלי המניות. להרחבה בעניין מיסוי חברת החזקות, ראו:מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס

רווחים שלא שולמו - המונח "רווחים שלא שולמו" מוגדר בסעיף 75ב(א)(12) לפקודה והוא כולל רווחים שמקורם בהכנסה פסיבית של חנ"ז שהופקה בשנת המס. המונח הכנסה פסיבית מוגדר בסעיף 75ב(א)(5) והוא כולל הכנסה מהמקורות הבאים: רבית, הפרשי הצמדה, דיבידנד, תמלוגים, דמי שכירות, ותמורה ממכירת נכס שאינה ממכירת נכס ששימש בידי החברה בעסק או משלח יד. להרחבה, ראו: רווחים שלא שולמו - פרשנות רשות המסים.
 
רילוקיישן - באנגלית Relocation. ראו: ניתוק תושבות לעיל.
 
שליטה וניהול - באנגלית Control and management. בישראל, תושבות התאגיד נקבעת בהתאם לשתי חלופות: (1) מקום ההתאגדות ו-(2) מקום השליטה והניהול. אלא שבעוד החלופה הראשונה ברורה, השנייה סתומה. פקודת מס הכנסה אינה מפרשת את המונח "שליטה וניהול". להרחבה בעניין זה, ראו: "שליטה וניהול" - תושבות התאגיד: עמדת רשות המסים. ראו גם: מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

תושב (מעמד) - באנגלית Residency Status. ראו להלן, תושב ישראל. ראו גם: מדריך לתושבות לענייני מס.

תושב חוזר - באנגלית Returning Resident. תיקון 168 לפקודת מס הכנסה מעניק הקלות מס מיוחדות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. מטרת החקיקה היא לעודד עלייה והחזרת הון אנושי לישראל. להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

תושב חוזר ותיק - באנגלית Senior Returning Resident. תיקון 168 לפקודת מס הכנסה מבחין בין "תושב חוזר" - מי ששהה מחוץ לישראל שש שנים רצופות לפחות, לבין "תושב חוזר ותיק" - מי ששהה מחוץ לישראל לפחות עשר שנים לפני שחזר אליה. בהתאם לחקיקה החדשה, תושב חוזר ותיק נחשב כעולה חדש. להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

תושב חוץ - באנגלית Foreign Resident. ההגדרה של תושב חוץ בפקודת מס הכנסה שונתה באופן דרמאטי בעקבות תיקון 168 לפקודה. עד לתיקון "תושב חוץ" לגבי יחיד, הוגדר בסעיף 1 לפקודה בצורה שיורית, כ"מי שאינו תושב ישראל. הגדרה זאת יצרה חוסר ודאות, ולפיכך נקבעה הגדרה חדשה למונח תושב חוץ. להרחבה בנושא תושבות היחיד, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס.

תושב ישראל - באנגלית Israeli Resident. בפקודת מס הכנסה קיימת הבחנה בין יחיד תושב ישראל לבין יחיד תושב חוץ. הפקודה מגדירה את המונח "תושב ישראל" כך: תושב ישראל" או "תושב" - (א) לגבי יחיד - מי שמרכז חייו בישראל, והוראות משלימות אחרות. להרחבה בנושא תושבות היחיד, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס. ביחס לתושבות התאגיד, ראו "שליטה וניהול" לעיל.

תכנון מס - באנגלית Tax Planning. תכנון מס מוגדר כשימוש באמצעים חוקיים להפחתת חבות המס. בהינתן אפשרויות שונות לביצוע פעולה מסוימת, מתכנן המס משווה בין תוצאות המס של דרכי הפעולה במטרה לבחור את דרך הפעולה שתניב את תוצאות המס הטובות ביותר עבורו. להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס. ראו גם להלן: תכנון מס אגרסיבי.

תכנון מס אגרסיבי - באנגלית Aggressive Tax Planning. תכנון מס אגרסיבי או "תכנון מס החייב בדיווח" בדיווח מוגדר כפעולה שלגביה קיימת חובת גילוי בדו"ח המוגש לרשות המסים. שר האוצר הוסמך לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את רשימת הפעולות המהוות תכנון מס אגרסיבי החייב בדיווח, וכן את אופן הדיווח והיקפו. להרחבה בנושא תכנון מס החייב בדיווח, ראו: תכנון מס החייב בדיווח ("תכנון מס אגרסיבי").
 
תכנון מס החייב בדיווח - ראו לעיל תכנון מס אגרסיבי.
 
 
במידה ונתקלתם במונח בתחומי המיסוי, ובעיקר מיסוי בינלאומי שאינו מופיע כאן, אשמח אם תודיעו לי על כך, ואוסיף אותו לרשימה.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה באמצעות המייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
טואול - בניית אתרים