קביעת מרכז חיים לענייני מס

תושב ישראל|פקודת מס הכנסה|פסקי דין

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
כתיבה: ינואר 2008
עידכון: פברואר 2012
 
במסגרת תיקון 132 אומץ מבחן "מרכז החיים" כמבחן מהותי לקביעת מקום מושב היחיד, כך שיחיד ייחשב כתושב ישראל אם מרכז חייו בישראל. תושב ישראל או תושב מוגדר בפקודת מס הכנסה כיחיד אשר מרכז חייו בישראל. לשם קביעת מרכז חייו של היחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:

(א) מקום ביתו הקבוע;

(ב) מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;

(ג) מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;

(ד) מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;

(ה) מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;


להרחבה, ראו: חקיקת המס לעניין תושבות היחיד

שימו לב- הקריטריונים האמורים אינם מהווים רשימה סגורה לקביעת מקום מרכז החיים.
 
בהקשר זה הצביע לאחרונה בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין אריה גונן על הצורך לבחון את מרכז חייו של היחיד בהתאם למכלול של אינדיקציות וכי אין להישען על מבחן טכני פורמלי המבוסס על ימי שהייה בלבד.

בחינת תושבות היחיד צריכה להיעשות בהתאם למכלול הנתונים ותוך ראיית התמונה כולה, ובכלל זה נקבע בפסיקה כי יש ליתן משקל לרצונותיו ולכוונותיו של הנישום, כמפורט להלן, המהווים מרכיב חשוב בשאלת התושבות של היחיד.

לעניין זה, נאמר גם בפסק הדין בעניין אריה גונן (מחוזי) כי יש לקחת בחשבון ששינוי מעמד התושבות אינו בהכרח אקט חד, אלא תהליך הנבנה על רצף מסוים ולכן מציע לבחון את מעשי הנישום על פני תקופה מסוימת, שכן בפרספקטיבה ארוכה יותר ניתן לנסות ולעמוד על כוונותיו.

כאמור, בפסיקה נקבע כי יש ליתן משקל לרצונותיו ולכוונותיו של הנישום, המהווים מרכיב חשוב בשאלת התושבות של היחיד. כך למשל, בפסק הדין בעניין גיורא סולר קובע בית המשפט:

"יישום האמור לעיל לענייננו מוליך למסקנה כי לאור המבחן השני, הסובייקטיבי, העוסק בכוונתו של האדם, ניתן לאמר כי לא נשללה גרסת המערער, לפיה הוא ראה בארה"ב כמרכז חייו, בתקופה הרלבנטית. באשר לשאלת מירב הזיקות יש לבחון את הזיקות, בראש ובראשונה ככל שהן נוגעות למערער עצמו (להבדיל מבני משפחה אחרים, אם כי גם לאלה עשויה להיות משמעות בהתחשב בנסיבות). יש לציין כי העובדה שהמערער שב ארצה עקב פיטוריו בגטי, מעידה על כך שהמערער, מבחינתו, היה ממשיך ומתגורר בארה"ב ויש בכך משום עדות על כוונתו הסובייקטיבית."

בנוסף למבחן המהותי ("מרכז חיים"), כאמור, במסגרת תיקון 132, נוספו שתי חזקות טכניות מספריות - חזקות השהות, שהתקיימות תנאיהן מצביעה, לכאורה, על כך שמרכז חייו של היחיד בשנת המס הוא בישראל, כדלקמן:
אם אותו יחיד שהה בשנת המס לפחות 183 ימים;
אם אותו יחיד שהה בישראל בשנת המס לפחות 30 ימים, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא לפחות 425 ימים.

החזקות המספריות ניתנות לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה וזאת באמצעות הוכחה של הצד המבקש לסתור אותן בטענה שמרכז חייו של היחיד אינו בישראל.


להרחבה בנושא קביעת תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים