שליטה וניהול - תושבות התאגיד  

עמדת רשות המסים 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 
נובמבר 2008
 
השלב הקריטי בתכנון המס הוא לוודא כי התאגיד הרשום בחו"ל לא ייחשב כ"תושב ישראל" לפי דיני המס בישראל. אין זה מספיק להקים חברה בבמדינה זרה, אפילו אם מדובר במדינה הנחשבת למקלט מס, כדי שאותה חברה תיחשב לתושבת חוץ.
 
במקרה ו"השליטה והניהול" של אותו תאגיד זר מופעלים מישראל, החברה חשופה למיסוי ישראלי מלא כחברה ישראלית לכל דבר ועניין, בשיעור של מס החברות החל באותה שנה. מאידך, החברה תחשב כזרה אם השליטה על העסק וניהולם אינם מופעלים מישראל.

כיצד בודקים "שליטה וניהול"?

רשויות המס, יבחנו מי שולט ומנהל בפועל את החברה, היכן נקבעת המדיניות העסקית של החברה והיכן מתקבלות ההחלטות האסטרטגיות המהותיות. לצורך קביעה זו ייבחנו המסמכים הבאים:

א. מסמכי התאגדות של החברה.

ב. פרטים אודות בעלי המניות בחברה.

ג. פרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון.

ד. התכתבויות ומסמכים הקשורים להחלטות מהותיות ואסטרטגיות שהתקבלו.

ה. הסכמי ניהול בתוך קבוצת חברות ו/או עם גורמים חיצוניים, הקשורים עם החברה וחוזים מהותיים נוספים.

ו. הסכמי התקשרות עם ספקי שירותים שונים (עורכי דין, רואי חשבון וכדומה).

ז. פרטים אודות חשבונות הבנק של החברה/העסק ומיהם המורשים לפעול בחשבונות הבנק.

ח. ייפויי כוח שניתנו לגורמים שונים בחברה או לגורמים חיצוניים בקשר עם הפעילות העסקית או עם פעילות החברה.

ט. פרטים אודות מקום אחזקתם וניהולם של ספרי החשבונות בחברה.

י. רשימת עובדי החברה, תפקידם, מקום ביצוע עבודתם ותושבותם (בדגש על בכירים). 
 
קריטריונים תומכים לבחינת הניהול

רשות המיסים רואה את המאפיינים שלהלן כקריטריונים תומכים לבחינת הניהול ברמה השוטפת והתפעולית:

1. מקום ניהול והחזקת ספרי העסק;

2. אופן ההצגה בספרים;

3. מקום ההתקשרות עם ספקי שירותים (ביקורת חשבונות, עריכת דוחות כספיים, שירותים משפטיים) ומקום קבלת השירות מספקים אלה;

4. מיקום היועצים (יועצים פיננסיים, יועצים משפטיים);

5. המקום שאליו מתנהלים מירב הקשרים העסקיים המהותיים;

6. דיווחי החברה במסמכים חיצוניים (התכתבויות, תשקיפים, נייר פירמה);

7. התייחסות גורמים עסקיים אל מיקום החברה;

8. הרכב פרסונלי של הדירקטוריון;

9. המקום ממנו מתבצע גיוס עובדים בכירים;

10. מיקום המשרדים הראשיים - בכלל זה נבחנים מקום ביצוע שיחות הטלפון והכתובת למשלוח מכתבים;

11. מקום ניהול חשבונות בנקים;

12. מקום הפעילות העסקית;

13. המקום ממנו נדונות התקשרויות עסקיות חדשות;

14. מקום תפקודם בפועל של כל אנשי המפתח;

15. מקום קבלת ההחלטות בפועל;

16. המקום ממנו פועל הדירקטור שנוטל על עצמו אחריות בביצוע משימות;

17. המקום אליו פונים הדירקטורים במשך תהליך קביעת המדיניות, לצורך התייעצות עם גורמים בעסק;

18. כתובת למשלוח מכתבים;

19. מקום ביצוע שיחות טלפון.  

חשוב לציין כי גם אם השליטה והניהול אינם מישראל, רשויות המס עשויות למסות את רווחי החברה הזרה בשיעור של 25%, בהתאם להוראות בדבר "חברה נשלטת זרה" (חנ"ז) שבפקודת המס המאפשרות למסות רווחי חברה זרה כאילו חולקו לבעלי המניות כדיבידנד רעיוני.
 
להרחבה בעניין הקמת חברות במקלטי מס, ראו: מקלטי מס - מדריך לתכנון מס.

להרחבה בנושא קביעת תושבות התאגיד, ראו: מדריך תושבות לענייני מס, כולל המלצות לתכנון מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד 

 
logo בניית אתרים