תיקון 207 לפקודת מס הכנסה

חילופי מידע|אמנת מס|רשות המסים|מקלט מס|ישראל

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ינואר 2016

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 207, התשע"ו-2015, מסדיר את סוגיית חילופי המידע בענייני מיסים. תיקון 207 לפקודת מס הכנסה, פורסם בספר החוקים הישראלי מס' 2509 ביום 26.11.2015. תיקון 207 לפקודת מס הכנסה מבוסס על הצעת חוק ממשלתית אשר פורסמה באפריל 2014 ומאוחר יותר, בגרסה משופרת, בחודש אוגוסט 2015. מועד התחילה של תיקון 207 לפקודת מס הכנסה נקבע ליום 1.1.2016 ואילך.

להרחבה בעניין זה, ראו:
תזכיר חוק לחילופי מידע בינלאומיים
חקיקה מתוכננת בעניין חילופי מידע
חקיקה בעניין חילופי מידע

מטרת התיקון

מטרת תיקון 207 לפקודת מס הכנסה היא להסדיר העברת מידע מרשות המסים בישראל לרשויות מס במדינות אחרות, לרבות מקלטי מס. עד תיקון 207 לפקודת מס הכנסה, העברת מידע בענייני מס במישור הבינלאומי נעשתה במסגרת הסעיפים שמסדירים חילופי מידע באמנות למניעת כפל מסים, ובכפוף לתנאים באמנות השונות. תיקון 207 לפקודת מס הכנסה מוסיף למעשה פרק חדש ועדכני אשר אמור להסדיר את העברת המידע וכן סיוע מכוח הסכם בינלאומי. השינוי העקרוני הוא שהסכם בינלאומי יוכל להיות גם הסכם שאינו אמנה למניעת כפל מסים, והוא יוכל להיות הסכם דו-צדדי בין ישראל למדינה זרה אחת או טריטוריה המהווה מקלט מס, או הסכם רב-צדדי ששותפות לו יותר משתי מדינות.

ראו גם:
העברת מידע בענייני מס ואכיפה בינלאומית
חילופי מידע עם רשויות מס זרות

ההוראות החדשות בתיקון

בהתאם לסעיפים החדשים (סעיפים 214א‑214ד) בתיקון 207 לפקודת מס הכנסה, תוכל רשות המסים להעביר מידע מכוח הסכם בינלאומי שיחתם בין מדינת ישראל למדינה זרה ו/או מקלט מס, בין אם העברת המידע נעשית בהתאם לבקשה של רשות מס זרה או באופן יזום על ידי רשות המסים בישראל. בהתאם לתיקון 207 לפקודת מס הכנסה העברת המידע תעשה בכפוף למספר הוראות מהותיות:

א.       כאשר מדובר בהעברת מידע ביוזמת רשות המסים בישראל - המידע דרוש למדינה הזרה לצורך אכיפת חוקי המס שלה;

ב.       כאשר העברת מידע מתבצעת בהתאם לבקשה של רשות מס של מדינה זרה - המידע דרוש למדינה הזרה לצורך אכיפת דיני המס שלה.

ג.        מידע המועבר הוא כזה שרשות המסים בישראל הייתה רשאית לעשות בו שימוש לצורך אכיפת חוק מס בישראל;

ד.       בהסכם הבין-לאומי נקבע כי המדינה האחרת מחויבת בשמירת סודיות המידע ובאבטחתו;

ה.       העברת המידע בהתאם להסכם בינלאומי הותנתה בכך שרשות המס של המדינה הזרה תעשה שימוש במידע שיתקבל רק לצורך אכיפת חוקי המס שלה, ולא תעביר אותו לגורם אחר באותה מדינה, שלא לצורך אכיפת חוקי המס שלה, ולא תעבירו למדינה אחרת.

הוראות נוספות ליישום העברת מידע

בדיון בוועדת הכספים התחייבה רשות המסים בפרוטוקול כי הגורם שיוסמך על ידי מנהל רשות המסים להעביר מידע לרשות המס הזרה, יהיה מנהל היחידה למיסוי בינלאומי בלבד. כמו כן בדיון בהצעת החוק בוועדת הכספים של הכנסת, נוספה הוראה לפיה, כאשר מדובר בהעברת מידע בהתאם לבקשה של רשות מס של מדינה זרה, לצורך אכיפת דיני המס של אותה מדינה על תושב ישראל, על רשות המסים בישראל להודיע לאותו תושב ישראל על הכוונה להעביר מידע לגביו לפחות 14 ימים לפני העברת המידע, אלא אם כן רשות המס של המדינה הזרה ביקשה שלא להודיע כאמור.

עוד נקבע במסגרת תיקון 207 לפקודת מס הכנסה, שלא יועבר מידע שמסירתו עלולה לפגוע בביטחון מדינת ישראל, בשלום הציבור או בביטחונו, בחקירה תלויה ועומדת או בתקנת הציבור.

כמו כן, תיקון 207 לפקודת מס הכנסה כולל תנאי הדדיות, שמאפשר לרשות המסים שלא להעביר מידע לרשות מס זרה שנמנעת, בלא הצדק סביר, מלהעביר מידע לישראל.

ראו גם:
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
התקן לחילופי מידע אוטומטיים
חילופי מידע אוטומטיים 
יישום חילופי מידע אוטומטיים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

 

טואול - בניית אתרים