תזכיר חוק לחילופי מידע בינלאומיים

רשות המסים|בנק|פקודת מס הכנסה|חו"ל

ד"ר אבי נוב, עו"ד

יולי 2015

משרד האוצר פרסם לאחרונה תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בכל הנוגע לחילופי מידע בינלאומיים. להלן סקירה של תזכיר החוק בעניין חילופי מידע בינלאומיים כולל הפניות למקורות נוספים וכן הערות משלימות. תזכיר החוק עשוי לעבור שינויים רבים לפני הצגתו כהצעת חוק, ועד להשלמת תהליכי החקיקה, ולפיכך יש להתייחס לדברים בהתאם. במשרד האוצר מעריכים כי הליכי החקיקה בעניין חילופי מידע בינלאומיים, יושלמו בתוך כשנה מיום פרסום תזכיר החוק.

ראו גם: תיקוני חקיקה בעניין חילופי מידע

להשלמת הדברים בעניין חילופי מידע בינלאומיים, ראו:
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
חילופי מידע אוטומטיים  

חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי: הצעת חוק
חוק בעניין זיהוי בעל חשבון בנק  

האמנה המולטילטרלית לסיוע מינהלי בענייני מס

במבוא לתזכיר החוק נאמר כי רבים מתושבי העולם מנהלים את השקעותיהם במדינות שאינן מדינת התושבות שלהם באמצעות גופים פיננסיים מחוץ למדינת התושבות, והדבר עשוי להיות מנוצל במקרים רבים לצורך התחמקות מתשלום מס במדינת התושבות. לאור העובדה שהעלמות המס הנן בעיה חמורה המשותפת לכלל המדינות, נראה כי הכלי היעיל ביותר הקיים למאבק בה הנו שיתוף פעולה בין המדינות, לרבות באמצעות חילופי מידע בינלאומיים. ארגון ה-OECD, האיחוד האירופי וכן הפורום הבינלאומי לשקיפות ולחילופי מידע פועלים באינטנסיביות בשנים האחרונות כדי לקדם ולייעל את חילופי המידע בין המדינות. כך, החל משנת 2010 ארגון ה- OECD הציע למדינות העולם להצטרף לאמנה המולטילטרלית לסיוע מינהלי בענייני מס. עד היום הצטרפו לאמנה זו 84 מדינות. מדינת ישראל הינה מדינת ה- OECD היחידה שעדיין לא הצטרפה.

ראו גם:
העברת מידע בין מדינות - מדריך
האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
האמנה הרב-צדדית בענייני מס

התקן לחילופי מידע אוטומטיים

כצעד משלים לאמנה המולטילטרלית לסיוע מינהלי בענייני מס, ארגון ה OECD פרסם את התקן לחילופי מידע אוטומטיים (CRS), שהנו סטנדרט אחיד לאיסוף מידע על ידי מוסדות פיננסיים, לרבות בנקים ביחס לחשבונות פיננסיים של לקוחות שהנם תושבים זרים והעברתו לרשות המס במדינה שבה הם פועלים, על מנת שזו תעבירו למדינת התושבות של אותם הלקוחות. כ- 50 מדינות, ובהן כל מדינות ה- OECD (ובכללן ישראל), הצהירו במסגרת מפגש מועצה במעמד שרים שהתקיים ב OECD במאי 2014, כי יפעלו ליישום מהיר של התקן לחילופי מידע אוטומטיים, על בסיס הדדיות, וכי לשם כך ידאגו לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים בדין הפנימי.

FATCA

ארצות הברית חוקקה את ה- Foreign Account Tax Compliance Act (להלן-"FATCA"), אשר מכוחו חויבו גופים פיננסיים מחוץ לארצות הברית, ובכלל זה בנקים בישראל, לדווח לארצות הברית על כל מי שהוא אזרח ארצות הברית או תושב ארצות הברית המחזיק אצלם חשבון פיננסי. גופים פיננסיים שלא יצייתו להוראה יהיו כפופים לקנסות וסנקציות.

להרחבה בנושא ה-FATCA, ראו:
העברת מידע בין ישראל לארצות הברית 
דיווח מבנקים בישראל לרשויות המס בארה"ב 
הסכם ה-FATCA בין ארצות הברית לישראל
בחינת יישום ה-FATCA בישראל 
יישום חקיקת ה-FATCA
הסכם בין ישראל לארה"ב בנושא חשבונות בנק
הנחיית המפקח על הבנקים בעניין ה- FATCA
עדכון נוהל גילוי מרצון בארצות הברית
Israel and U.S. Sign FATCA Agreement
New Israeli Bill to implement FATCA

המצב החוקי כיום

ישראל יכולה להחליף כיום מידע לצרכי אכיפת מס מכוח סעיף חילופי המידע באמנות למניעת כפל מס, עם מדינות שעמן יש לה אמנה כאמור. סעיף 196 לפקודת מס הכנסה קובע בעניין זה כי משהודיע שר האוצר בצו כי נעשה הסכם עם מדינה אחרת שעניינו מתן הקלה ממסי כפל וכי מן המועיל הוא שיינתן לו תוקף בישראל, יהא תוקף להסכם על אף האמור בכל חיקוק. כמו כן, סעיף 197 לפקודת מס הכנסה קובע, כי "משניתן תוקף להסכם כאמור בסעיף 196 לא תמנע חובת הסודיות לפי סעיף 234 לפקודת מס הכנסה מלגלות לפקיד מורשה של המדינה הגומלת כל ידיעה שיש לגלותה לפי ההסכם".

עד היום, ממשלת ישראל נמנעת מלחתום על הסכמים שעניינם חילופי מידע בלבד, כמו גם על האמנה הרב-צדדית (מולטילטראלית) לסיוע מנהלי בענייני מס של ה- OECD, לאור היעדר חקיקה מתאימה המאפשרת זאת. זאת ועוד, בשל חסמים משפטיים וטכניים, חילופי המידע המבוצעים כיום על ידי מדינת ישראל אינם כוללים חילופי מידע אוטומטיים גורפים, אלא אך ורק מידע לגבי נישומים מסוימים שמתבקש מידע בעניינם.

לאור האמור, ומאחר שחילופי מידע עם מדינות נעשה על בסיס עקרון ההדדיות, ישראל מקבלת מידע מצומצם ביותר ביחס להכנסות שמפיקים תושביה במדינות אחרות, דבר שפוגע ביכולת האכיפה שלה. בנוסף, נתונה מדינת ישראל לביקורת מסוימת בקרב הקהילה הבינלאומית מזה מספר שנים. נכון להיום, ישראל מסווגת כ- "Partially compliant" ("ציות חלקי") והיא דורגה במקום נמוך ביחס למדינות הנבדקות, בין היתר, בשל היעדרן של הסמכויות המוצעות בתזכיר חוק זה.

לאחרונה הצהירה מדינת ישראל בפני ה- OECD כי תפעל לקידום תיקוני החקיקה שיאפשרו לה להצטרף לאמנה המולטילטרלית, מתוך תקווה כי ייעול חילופי המידע יביא לקבלת מידע ממדינות אחרות והדבר עשוי להגביר את יעילות מערכת אכיפת המס כנגד תושבי ישראל המפיקים הכנסות מחוץ לישראל.

יישום חילופי מידע בינלאומיים

שר האוצר התבקש על ידי ה-OECD להודיע מה הם מועדי היישום המתוכננים בישראל של חילופי מידע אוטומטיים בהתאם לתקן. משרד האוצר השיב על כך כי מדינת ישראל מתכוונת ליישם חילופי מידע אוטומטיים החל מסוף שנת 2018. השלמת החקיקה בעניין חילופי מידע אוטומטיים נדרשת בדחיפות גם לצורך יישום הסכם ה-FATCA שנחתם בשנת 2014 בין ישראל לארצות הברית.

ראו גם:

תיקוני חקיקה בעניין חילופי מידע

מדריך מיסוי בארצות הברית 

חשבון בנק בחו"ל - מדריך

העברת מידע בין מדינות - מדריך 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים