היחידה למיסוי בינלאומי

רשות המסים|מקלט מס|תכנון מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ברשות המסים פועלת היחידה למיסוי בינלאומי, והיא אחראית על מגוון נושאים בתחום המיסוי הבינלאומי בכלל, ותכנון מס בפרט, כמפורט להלן. היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים החלה לפעול בשנת 2001, ובשנה זאת כבר השיגה שומות של כ-100 מיליון שקל. להלן תובא סקירה של הנושאים המטופלים ביחידה למיסוי בינלאומי, בין היתר בהתבסס על הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2001 - היחידה למיסוי בינלאומי, הקמה ודרכי פעולה (מיום 28 פברואר 2001).

היחידה למיסוי בינלאומי הוקמה מסיבות מגוונות ובכלל זה ניתן למנות את הליברליזציה במטבע חוץ, פתיחת השווקים והפיכת העולם ל"כפר גלובלי", מספר העסקאות הבינלאומיות והיקפן שעלו לאין שעור.

התיקים שטופלו ביחידה

בין התיקים שטופלו בידי היחידה למיסוי בינלאומי בשנת ההקמה נמצא תיקה של חברה הנסחרת בבורסה בארצות הברית. היחידה למיסוי בינלאומי הצליחה במקרה זה לבסס תשתית עובדתית ומשפטית לטענה שהחברה היא תושבת ישראל למרות שהחברה האם ממוקמת במקלט מס בחו"ל, וזאת מפני שהשליטה והניהול התבצעו בישראל. להרחבה בנושא תושבות החברה (שליטה וניהול), ראו: מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.

בנוסף לתיק האמור, באותה שנה היחידה למיסוי בינלאומי חתמה על הסכם שומה במסגרתו חויב נישום תושב ישראל בתשלום מס בגין רווחי הון שנבע ממכירת זכויותיו בחברת נפט, שנעשתה באמצעות החזקה בחברה הרשומה במקלט מס באיי הבתולה הבריטיים.

הנושאים המטופלים ביחידה למיסוי בינלאומי

הנושאים המטופלים במסגרת היחידה למיסוי בינלאומי, כוללים, בין היתר:

עריכת שומות - במסגרת פעילות זו ייבחרו תיקים הנמצאים במשרדי השומה, ויטופלו שומתית במסגרת היחידה; פעילות זו, לצד הטיפול המקצועי בסוגיות, תביא להגברת המודעות לפעילות יחידה הפועלת בתחום המיסוי הבינלאומי מצד הנישומים ולהגברת ההרתעה והגביה. הטיפול השומתי במסגרת היחידה יכלול את כל שלבי השומה, קרי, שלב א' ושלב ב'.

חקיקה וכתיבת חוזרים - גיבוש תיקוני חקיקה וכתיבת חוזרים והוראות ביצוע בנושאי המיסוי הבינלאומי על ידי המחלקות הרלוונטיות בנציבות, יעשה במשותף עם היחידה.

אישורי ניכוי במקור בהעברות לחו"ל - כיום הנושא של ניכוי מס במקור לתושב חוץ מטופל הן במשרדי השומה והן במחלקת הניכויים ברשות המסים. ככלל, ניכוי במקור אינו מהווה שומה סופית לנישום, אשר יכול ותיעשה בשלב מאוחר יותר. אולם, ככל שמדובר בניכוי במקור בגין תשלומים לחו"ל, במקרים רבים הניכוי במקור מהווה את "השומה הסופית" לגבי תושב חו"ל לו מועבר התשלום. ככל שמדובר בניכויים במקור בהעברות כספים לחו"ל, בהם עולים סוגיות במיסוי בינלאומי, כגון סיווג כמכירה או תמלוגים, תשלומי דיבידנד, העברה למבנה חברות בחו"ל או כאשר מתעורר חשד ל"ניצול אמנות מס" (Treaty Shopping) או מבנים הקשורים עם "מקלטי מס", יעשה הטיפול בקביעת סיווג ושיעור הניכוי במקור במשותף עם היחידה. להרחבה בעניין זה, ראו: סיכול תכנוני מס המבוססים על אמנות מס.

קשר שוטף עם רשויות מס בחו"ל וכריתת אמנות -אחת הבעיות המרכזיות בעריכת שומות לגבי פעילויות בחו"ל, הינה קושי בבירור העובדות האמיתיות, הרלוונטיות לסוגיות המטופלות. לעתים העובדות גלויות או עולות מהתיק ולעיתים יש לאתרן, ומכאן הצורך בקשר שוטף עם רשויות המס הזרות לצורך חילופי מידע ועדכון. בנוסף, יחידה המתמחה בתחום המיסוי הבינלאומי, חייבת להיות מצויה בדיני מס של מדינות אשר עמן מתקיימים קשרים עסקיים נרחבים. להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

מתן החלטות מקדמיות לעסקאות בינלאומיות - הטיפול בבקשות להחלטות מיסוי בתחום המיסוי הבינלאומי נעשה במשותף על ידי היחידה והמחלקה הרלוונטית בנציבות (מקצועית, משפטית, מיסוי מקרקעין, ניכויים וכו').

איסוף מודיעין מחו"ל -חלק בלתי נפרד מיצירת תשתית עובדתית לטיפול בתיקים, ככל שמדובר בפעילות בינלאומית הינו איסוף מודיעין ממוקד ככל האפשר. בנוסף, איסוף מידע מבוסס בדבר קיום פעילות בחו"ל אשר כפופה למס בישראל, עשויה להוביל להרחבת מעגל הנישומים. לצורך קיום תשתית מספקת לאיסוף המידע דרושות, בין השאר, מיומנויות באיסוף מידע ממקורות מגוונים ובכלל זה שימוש מושכל ברשת האינטרנט.

קריטריונים מנחים להגדרת "תיק עם סוגיית מיסוי בינלאומי"

1. תיק שיש בו פעילות העברת כספים לחו"ל, בהיקפים משמעותיים. העברת כספים לחו"ל בשנת המס, שסכומם ייקבע מעת לעת ע"י רשות המסים.

2. תיק שיש בו הפרשות כאשר ההפרשה היא לגבי תושב חוץ לענייני מס.

3. נישום שיש לו "השקעה" בחו"ל. לעניין זה, "השקעה" - השקעה בנדל"ן, בחברות, הלוואות, ניירות ערך והכל כאשר מדובר בהשקעה מהותית.

4. מכירות לחו"ל -לרבות סוגיית מחירי העברה.

5. תכנון מס בינלאומי באמצעות שימוש באמנות מס. לדוגמה: "מבנים" של חברות, ישראלים שמשקיעים בחו"ל או תושבי חוץ שמשקיעים בישראל.

6. תיקים שמעוררים שאלות תקשורת ביישום אמנות: מוסד קבע, קביעת תושב ישראל לענייני מס, נוהל הסכמה הדדית וכו'.

7. תיקים שיידרשו ע"י היחידה. התיקים ייבחרו כתוצאה מפרסום עסקאות בעיתונות הכתובה או האלקטרונית ותיקים אחרים עם סוגיות מיסוי בינלאומי, זאת לאחר התייעצות עם פקיד השומה הרלוונטי.

8. תיקים בהם יש חברה בהשקעת חוץ על פי החוק לעידוד השקעות הון בהן עולה שאלת זהותם של המשקיעים הזרים.
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה באמצעות המייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים