חקיקה בעניין חילופי מידע

תזכיר חוק|פקודה|מס הכנסה|מידע|חשבונות בנק

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2015

תזכיר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה בכל הנוגע לחילופי מידע בינלאומיים, כולל מספר תיקוני חקיקה מהותיים בפקודה. להלן סקירה של עיקרי התיקונים המתוכננים בפקודת מס הכנסה, בהתאם לתזכיר החוק. ניתן להניח כי התיקונים המפורטים להלן יעברו שינויים מסוימים עד לפרסום החקיקה הסופית.

לסקירה של תזכיר החוק, ראו:

תזכיר חוק לחילופי מידע בינלאומיים

תיקוני חקיקה בעניין חילופי מידע

דרישת מידע ממוסד פיננסי

סעיף 135ב. בתזכיר החוק, קובע:

לצורך קיום הסכם בין-לאומי, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת ובהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ועם יושב ראש רשות ניירות ערך, יקבע בתקנות הוראות לענין פעולות  שעל מוסד פיננסי ישראלי לבצע לצורך זיהויו, ולעניין זיהוי פרטים של בעל חשבון במוסד פיננסי ישראלי החייב בדיווח, מידע שיש להעביר על חשבונות המוחזקים במוסד כאמור ותשלומים המועברים אליהם ואת אופן העברת המידע, לרבות -

          (1)      פרטים שעל המוסד הפיננסי הישראלי לדרוש מבעל חשבון המוחזק במוסד הפיננסי הישראלי;

          (2)      פרטים שבעל חשבון במוסד פיננסי ישראלי ימסור למוסד הפיננסי הישראלי שבו מוחזק החשבון.

קנסות בגין אי זיהוי פרטים או בשל פגם בהעברתם

סעיף 195ב1, בתזכיר החוק, קובע:

(א)      היה למנהל יסוד סביר להניח כי מוסד פיננסי ישראלי החייב בדיווח כהגדרתו  בסעיף 135ב, לא ביצע הליך זיהוי פרטים לבעל חשבון בהתאם להוראות לזיהוי פרטים שנקבעו בתקנות שהותקנו לפי סעיף 135ב, רשאי הוא להטיל על המוסד הפיננסי עיצום כספי בסך של 10,000 ₪ בשל כל חודש מלא מהמועד האחרון שנקבע בתקנות האמורות לביצוע הליך זיהוי פרטים כאמור ואשר בו אינו מבצע את הליך הזיהוי האמור, ובלבד שסך כל העיצומים הכספיים שיוטלו על מוסד פיננסי ישראלי החייב בדיווח בשנת מס בהתאם לסעיף קטן זה לא יעלה על 600,000 ₪. ואולם, לא יוטל עיצום כספי בשל סעיף  קטן זה אם הוכיח המוסד הפיננסי שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת ביצוע הליך זיהוי פרטים לבעל החשבון בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות האמורות;

(ב)      היה למנהל יסוד סביר להניח כי מוסד פיננסי ישראלי החייב בדיווח כהגדרתו בסעיף 135ב, לא העביר למנהל מידע או שהעביר מידע חלקי ביחס לחשבונות פיננסיים המוחזקים אצלו בניגוד להוראות הקבועות בתקנות שהותקנו לפי סעיף 135ב, רשאי הוא להטיל על המוסד הפיננסי עיצום כספי בסך 50,000 ₪ בשל כל חודש מלא שלאחר המועד האחרון שנקבע בתקנות להעברת המידע ואשר בו לא העביר את מלוא המידע הנדרש על פי התקנות האמורות, ובלבד שסך כל העיצומים הכספיים שיוטלו על מוסד פיננסי ישראלי החייב בדיווח בשנת מס בהתאם לסעיף קטן זה לא יעלה על 600,000 ש"ח;

(ג)      שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות עיצומים כספיים בסכומים נמוכים מהסכומים הקבועים בסעיף זה, בהתקיים תנאים שיקבע.

חילופי מידע לפי הסכם בין-לאומי

"הסכם בין-לאומי" מוגדר בתזכיר החוק כהסכם כמשמעותו בסעיף 196 וכן הסכם לחילופי מידע; "הסכם לחילופי מידע" מוגדר בתזכיר החוק כהסכם בין מדינת ישראל לבין מדינה אחרת כהגדרתה בסעיף 196(ג), שעניינו מתן סיוע לרבות באמצעות חילופי מידע, לשם אכיפת חוקי המס של ישראל או דיני המס של המדינה האחרת; "חוק מס" מוגדר בתזכיר החוק כחיקוק הדן בהטלת מס או בתשלום חובה ששר האוצר ממונה על ביצועו.

להלן הצעה לתיקון הפקודה בעניין העברת מידע בינלאומי:

סעיף 214ב.    (א)על אף האמור בסעיפים 231 ו-234, רשאי המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין פרק זה להעביר מידע לרשות מס במדינה אחרת, בהתאם להסכם בין-לאומי, בין על פי בקשתה של אותה רשות מס ובין ביוזמת המנהל, בכפוף לסייגים שבהסכם, ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1)      המידע דרוש למדינה האחרת לצורך אכיפת דיני המס שלה, והוא אינו מידע שעל פי הדין בישראל נאסר השימוש בו על ידי רשות המסים בישראל לצורך גביית מס;

(2)      בהסכם הבין-לאומי נקבע כי המדינה האחרת מחויבת בשמירת סודיותו של המידע ובאבטחתו;

(3)      העברת המידע הותנתה בכך שהמדינה האחרת תעשה שימוש במידע שיתקבל אך ורק לצורך אכיפת דיני המס שלה.

(ב)      על אף הוראות סעיף קטן (א), לא יועבר מידע לרשות מס במדינה אחרת לפי הסכם בין-לאומי, אם העברת המידע עלולה לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל, בשלום הציבור או בביטחונו, בחקירה תלויה ועומדת או בעניין חיוני אחר של מדינת ישראל, ורשאי המנהל לסרב לבקשה להעביר מידע למדינה אחרת לפי הסכם בין-לאומי, אם אותה מדינה נמנעה, בלא הצדק סביר, מהעברת מידע לישראל לפי ההסכם או שלא קיימה תנאי אחר בהסכם.

איסוף מידע לצורך הסכם בינלאומי

להלן הצעה לתיקון הפקודה בעניין איסוף מידע לצורך הסכם בינלאומי:

סעיף 214ג. (א) מי שנתונות לו סמכויות לפי סעיפים 135 עד 140א, יהיו נתונו לו הסמכויות האמורות גם לצורך איסוף מידע לפי הסכם בין-לאומי, ובלבד שלא ייאסף מידע שלא ניתן להעבירו לפי סעיף 214ב.

(ב) הפעלת הסמכויות כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה באופן שבו מופעלות אותן הסמכויות לצורך ביצוע הפקודה ובכפוף לתנאים להגבלות ולאיסורים החלים לעניין הפעלתן.

מרמה לעניין חילופי מידע בהסכם בין-לאומי

להלן הצעה לתיקון הפקודה בעניין הענישה ביחס למרמה בקשר לחילופי מידע.

סעיף 220ג. קובע בעניין זה כי העושה אחת מאלה במטרה להתחמק מקיום חילופי מידע לשם אכיפת דיני המס של מדינה אחרת לפי הסכם בין-לאומי, או במטרה לעזור לאדם אחר להתחמק מקיום חילופי מידע כאמור, דינו מאסר 7 שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין או שני העונשים כאחד:

(1) לא זיהה פרטים של בעל חשבון במוסד פיננסי ישראלי החייב בדיווח בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות לפי סעיף 135ב;

(2) השמיט מתוך דו"ח שנערך על פי הפקודה כל מידע שיש לכלול בדו"ח;

(3) הציג מסמך כוזב למנהל;

(4) מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבת;

(5) השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה עליו על פי הפקודה;

(6) פעל במרמה – עורמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן;

ראו גם:

תזכיר חוק לחילופי מידע בינלאומיים

תיקוני חקיקה בעניין חילופי מידע

חשבון בנק בחו"ל - מדריך

העברת מידע בין מדינות - מדריך 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים