טופס 150 המעודכן, 2015

רשות המסים|תושב חוץ|החזקה בעקיפין|דיווח

ד"ר אבי נוב, עו"ד

מאי 2015

דו"ח המס השנתי כולל נספחים שונים שיש לצרף בתנאים מסוימים, כמו טופס 150, אשר עודכן לאחרונה על ידי רשות המסים. טופס 150 כולל הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ. טופס 150 עודכן בשנת 2012 בעניין חבות הדיווח במקרה של החזקה בעקיפין. כך, אם תושב ישראל מחזיק במניות של חברה זרה א', המחזיקה במניות של חברה זרה ב', עליו להגיש טופס 150 עבור כל אחת מהחברות הזרות. כעת, רשות המסים עדכנה שוב את טופס 150 והבהירה את עמדתה ביחס לדיווח על החזקה בעקיפין בחבר בני אדם תושב חוץ, כמפורט להלן. למרות שמדובר בעדכון חשוב, רשות המסים לא טרחה לפרסם זאת בדרכים המקובלות. מטרת המאמר הזה היא לסקור את השינויים שרשות המסים יזמה בטופס 150.

מבוא

טופס 150 מיועד הן ליחיד תושב ישראל או לחברה ישראלית, המחזיקים בחברה זרה, והוא נועד להעניק לרשות המסים כלי משמעותי באכיפת הוראות פקודת מס הכנסה, ובמיוחד לעניין חברה נשלטת זרה (חנ"ז), חברת משלח יד זרה (חמי"ז) ולעניין "שליטה וניהול". העדכון של טופס 150 בשנת 2012, וכן העדכון הנוכחי, נועדו למטרה זאת. כפי שאסביר להלן, ישנם מספר סוגיות ביחס לטופס 150 שלא ניתן עליהן מענה בנוסח הנוכחי.

העדכון בשנת 2012

בשנת 2012 עודכן טופס 150 ונכללו בו שינויים מגוונים, לרבות לעניין דיווח על החזקות גם בעקיפין בחברות זרות, דיווח ביחס לתאריך המוקדם ביותר בו נרכשו זכויות בחברה הזרה, דיווח ביחס למדינת התושבות זאת בנוסף על מדינת ההתאגדות, דיווח ביחס לסיווג החברה הזרה לצורכי מס במדינה הזרה (האם מדובר בחברה שקופה דוגמת LLC אמריקאי), דיווח ביחס לקיומו של נושא משרה או חבר הנהלה תושב ישראל בחברה הזרה, התייחסות מפורשת (התשובה כאן היא של כן או לא) לסיווג הכנסות החברה הזרה: האם "עיקר הכנסותיה הינן פסיביות" (ריבית, דיבידנד, תמלוגים, דמי שכירות ורווחי הון), גם אם הללו "הגיעו כדי עסק", זאת תוך הנחייה בדבר הכללת הכנסות פסיביות פטורות או שאינן בבסיס המס במדינת התושבות של החברה הזרה, בכלל ההכנסות הפסיביות לעניין מבחן רוב ההכנסות.

העדכון בשנת 2015

כאמור, רשות המסים מחייבת דיווח באמצעות טופס 150 גם במקרים בהם ההחזקה בחבר בני אדם תושב חוץ היא בעקיפין. למעשה, עד לתיקון בשנת 2015, חובת הדיווח באמצעות טופס 150 הייתה אמורה לכאורה לחול היות גם ביחס להחזקה בעקיפין בשיעורים נמוכים מאוד. כעת, רשות המסים למעשה הבהירה בטופס 150 החדש, כי חובת הדיווח באמצעות הטופס תחול רק אם שיעור ההחזקה בעקיפין הינו 10% או יותר. ככל שמדובר בהבהרה של רשות המסים ביחס לפרשנות ההוראות, הרי שניתן לכאורה להסתמך על כך גם ביחס לשנים קודמות, לדוגמא במקרה של הגשת דוחות באיחור. מה שרשות המסים שכחה להבהיר היא כיצד מחשבים את שיעור האחזקה בעקיפין, האם ביחס לשיעור הזכויות ברווחים או ביחס לשיעור  הזכויות בהצבעה.

תושבים חוזרים ועולים

כאן המקום לציין כי סעיף 134ב לפקודת מס הכנסה אשר התווסף במסגרת תיקון 168 לפקודה קובע כי עולה חדש ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים מהכללת הכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, וזאת במשך 10 שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל כאמור. לאור האמור בסעיף 134ב לפקודה, עולה חדש ותושב חוזר וותיק אינם חייבים לדווח במסגרת טופס 150 על נכסים מחוץ לישראל שבבעלותם, גם אם חייבים בהגשת דוח שנתי (לדוגמא, במידה ויש להם הכנסות בישראל). לעניין פרשנות תיקון 168 לפקודה, ראו: חוזר מס הכנסה - חלק ב.

להרחבה בנושא הטבות המס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס)

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים