חברת משלח יד זרה: תכנון מס

חמי"ז|משלח יד|הכנסות

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: נובמבר 2010

עדכון: דצמבר 2014

אם יש לכם הכנסות ממתן שירותים בחו"ל, תוכלו להימנע מתשלום מס בישראל באמצעות יישום אחד מהאסטרטגיות המפורטות להלן. מדובר בתכנון מס בינלאומי המאפשר לחמוק ממס ישראלי בחסות החוק.

כיום מקובל מאוד שבעלי מקצועות חופשיים, הגרים דרך קבע בישראל, מבצעים עבודות שונות בחו"ל. הכוונה היא, בין היתר, לאדריכלים, דוגמנים, הנדסאים, חוקרים פרטיים, יועצי מס, כלכלנים, מהנדסים, מנהלי חשבונות, מתורגמנים, עורכי דין, עורכי פטנטים, רואי חשבון, שמאים, רופאים, מתווכים, מרצים, עיתונאים, צלמים ועוד.

האסטרטגיות לתכנון מס בינלאומי המפורטות להלן מבוססות על כך שאותם ישראלים יקימו חברה זרה ובאמצעותה יספקו את השירותים. 

שימו לב לתיקוני החקיקה החדשים ביחס לחמי"ז: שינויי החקיקה בנושא חנ"ז וחמי"ז - 2014

יש לקרוא את הנאמר להלן, בכפוף לתיקוני החקיקה החדשים  - סעיף 75ב1 לפקודה בנושא חברת משלח יד זרה

מיסוי הכנסות בחו"ל

בעקבות הרפורמה במיסוי הבינלאומי, ישראלים אמורים לשלם מס בישראל גם על הכנסה שהם הפיקו במדינה אחרת (שיטת המיסוי הפרסונאלי). כאשר תושב ישראל נותן את השירותים בחו"ל בעצמו ומפיק הכנסה, ברור שהמיסוי הישראלי חל עליו. מה קורה כאשר תושב ישראל פועל באמצעות חברה זרה?

המחוקק רצה למנוע מתושבי ישראל המפיקים הכנסות באמצעות שימוש בחברה זרה להתחמק מתשלום מס, ולכן נקבעו הוראות מיוחדות המאפשרות את מיסוי הפעילות השוטפת של החברה הזרה בישראל. כפי שנראה להלן, ישנן אסטרטגיות מס המאפשרות יציאה מתחולת המיסוי הישראלי למרות קביעת המחוקק.

"חברת משלח יד זרה"

ההוראה המרכזית בפקודת מס הכנסה קובעת כי תושב ישראל שיש לו הכנסה ממשלח יד או עבודה בחו"ל, יהא כפוף למיסוי בישראל, גם אם ההכנסה הופקה באמצעות חברה תושבת חוץ, המכונה "חברת משלח יד זרה" או בקיצור חמי"ז.

לעניין זה, החמי"ז תחשב לתושבת ישראל לגבי הכנסותיה הנחשבות כאילו הופקו בישראל ולגבי דיבידנד המחולק מהכנסותיה הנחשבות כאילו הופקו בישראל. ההוראה הזאת באה למנוע מבעלי משלח יד תושבי ישראל להקים חברה זרה, במטרה להימנע מתשלום מס בישראל על הכנסתם ממשלח יד בחו"ל.

המפתח המרכזי לתכנון מס בהקשר זה, מצוי בהגדרת המונח חמי"ז.

פקודת מס הכנסה מגדירה מספר תנאים מצטברים להגדרת "חברת משלח יד זרה", כדלקמן:

· חברת מעטים בהתאם לסעיף 76 לפקודה (הכוונה היא כי החברה הזרה תהיה בשליטה של 5 אנשים).

· 75% או יותר מאמצעי השליטה בחברה הזרה מוחזקים במישרין או בעקיפין בידי יחידים תושבי ישראל;

· בעלי השליטה או קרוביהם עוסקים עבור החברה ב"משלח יד מיוחד" במישרין או באמצעות חברה שבה מחזיקים לפחות 50% באמצעי השליטה, במישרין או בעקיפין.

· מרבית הכנסותיה או רווחיה של החברה הזרה בשנת מס נובעים ממשלח יד מיוחד.

צו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד), התשס"ג-2003 קובע את העיסוק או המקצוע אשר ייחשבו כמשלח יד מיוחד לצורך משטר החמי"ז. מדובר ברשימה סגורה של בעלי מקצועות חופשיים שנקבעו בצו מיוחד.

תכנוני מס בסיסיים

אם אתם בעלי "חברת משלח יד זרה", החברה עשויה לשלם, בגין הכנסותיה השוטפות, מס חברות ישראלי בשיעור 25%. אולם אם תבצעו את אחד מהאסטרטגיות המפורטות להלן, לא תצטרכו לשלם מס חברות ישראלי. תכנוני המס מבוססים על יציאה מהגדרת חברת משלח יד זרה. קיימות כמובן אסטרטגיות נוספות, אך אתמקד כאן בעיקריות.

האסטרטגיות האפשריות הן כדלקמן:

· בחברה הזרה ישלטו מעל חמישה אנשים.

· תושב ישראל יחזיק 74% מהמניות בחברה הזרה, ותושבי חוץ יחזיקו 26%.

· החברה הזרה תעסוק במשלח יד שלא כלול ברשימה הסגורה. לעניין זה, ראו: משלח-יד מיוחד לעניין חמי"ז

· לחברה הזרה תוזרם הכנסה מפעילות שאינה נובעת ממשלח יד מיוחד.  
תכנוני מס מתקדמים 
· החברה הזרה תהיה בשליטה וניהול של עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים, וכך לא תחשב כתושבת ישראל למשך 10 שנים.
להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס) 
· החברה הזרה תוקם במדינת אמנה. קיים יתרון להקמת חברה בסינגפור. ככלל, שיטת המיסוי המיוחדת של סינגפור ביחס לחברות, מהווה יתרון משמעותי לישראלים בעלי מקצועות חופשיים. אם ישראלי יקים חברה סינגפורית הנחשבת כחברת משלח יד זרה, הרי שלא אמור לחול מיסוי ישראלי על הכנסות החברה. הסיבה לכך היא שאמנת המס עם סינגפור, קובעת כי כל עוד לחברה שהקים תושב ישראל בסינגפור אין "מוסד קבע" בישראל, כי אז לישראל לא תהיה הזכות למסות את רווחי החברה. ראו גם: מקלט מס בסינגפור

· יציאה מהגדרת חברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה. לדוגמא חברה בת של חברה שאינה חברת מעטים.  
 
להרחבה בנושא חמי"ז, ראו: המדריך לחמי"ז (תכנון מס)

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטיlogo בניית אתרים