הרחבת הדיווח לרשות המסים  

דו"ח שנתי|מס הכנסה|גילוי מרצון  

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוקטובר 2014 

רשות המסים מעוניינת להגדיל את כמות האנשים החייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה באמצעות מספר פעולות שהיא מקדמת, כמפורט להלן. בישראל לא קיימת חובת דיווח כללית כמו בארצות הברית, ובעיקרון, רוב תושבי ישראל פטורים מהחובה להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיהם לרשות המסים. רשות המסים אינה מעוניינת להחיל חובת דיווח כללית, אלא להרחיב את מעגל המדווחים לצורך העמקת הגבייה. 

טופס 5329

הפעולה הראשונה הייתה משלוח של מכתבי דרישה למעל 100,000 ישראלים למילוי טופס 5329 של רשות המסים וזאת בעקבות מידע ראשוני שהיה בידי רשות המסים.רשות המסיםמעוניינת לחייב חלק ניכר מהאנשים ברשימה הזאת בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. ראו גם: רשות המסים מרחיבה את רשת המדווחים 

דיווח על השקעות בניירות ערך

הפעולה השנייה, אשר כבר נכנסה לתוקף, מחילה חובות דיווח על משקיעים מסוימים בשוק ההון. פקודת מס הכנסה אמנם מחייבת כל יחיד תושב ישראל מגיל 18 להגיש דוח שנתי, אך תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין- וחשבון), התשמ”ח- 1988, פוטרות מהגשת דוח שנתי את מרבית האנשים אשר להם הכנסות ממשכורת וכן הכנסות מריבית, רווח מני”ע, בין היתר, בתנאי ששולם ו/או נוכה מהן מס במקור. 

עם זאת, התקנות קובעות תקרה להכנסה הפטורה מדיווח. כך, עד היום נדרשו המשקיעים בשוק ההון לדווח לרשות המסים על כלל הכנסותיהם רק כאשר מחזור המכירות של ניירות הערך הנסחרים וקרנות נאמנות שלהם עלה על 1.8 מיליון שקל, ואילו כיום המשקיעים יצטרכו לדווח כבר כשיגיעו למחזור של 800 אלף שקל. היקף המחזור נקבע לפי סך המכירות של ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות אשר אדם ביצע במהלך השנה, וזאת ללא תלות בשאלה אם נוצר לאותו אדם רווח מהמכירות. 

מדובר ללא ספק בשינוי דרמאטי, ובמיוחד לאור העובדה כי השינוי חל באופן רטרואקטיבי במובן זה שמשקיעים רבים בשוק ההון יצטרכו להגיש דו"ח שנתי משנת 2013 לרשות המסים. היות ומדובר בתיקון רטרואקטיבי נקבע כי את הדו"ח לשנת 2013 ניתן להגיש לרשות המסים עד סוף שנת  2014. 

דיווח בגין מס יסף

בשנת 2013 הוטל מס יסף בשיעור 2% על ההכנסה החייבת השנתית של היחיד העולה על התקרה המנויה בסעיף 121ב לפקודה (בשנים 2013-2014: 811,560 ש"ח). בעקבות תיקון לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח- 1988, התווסף גם סייג לפטור לפיו יחיד שהוא או בן זוגו חייבים במס יסף על הכנסות גבוהות (בהתאם לסעיף 121ב לפקודה), לא יהיו פטורים מהגשת דוח שנתי. כמו בנושא הדיווח על ניירות ערך, גם כאן נקבע כי את הדו"ח לשנת 2013 ניתן להגיש לרשות המסים עד סוף שנת  2014. 

פרק המסים בתוכנית הכלכלית 2015

שלוש פעולות נוספות מקודמות על ידי רשות המסים באמצעות פרק המסים בתוכנית הכלכלית לשנת 2015, כמפורט להלן:

  • הטלת חיוב בהגשת דו"ח שנתי כל נהנה תושב ישראל, שמלאו לו עשרים וחמש שנים, אולם חובת הדיווח לא תחול על נהנה שלא ידע על היותו נהנה ולא יכול היה לדעת על כך.
  • הטלת חיוב בהגשת דו"ח שנתי על כל מי שמתקיימת בו  החזקה כי הוא תושב ישראל, בהתאם לקבוע בפסקה (א)(2) להגדרה "תושב ישראל" אשר בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, אף אם אינו מגדיר עצמו תושב ישראל.
  • הטלת חיוב בהגשת דו"ח שנתי ביחס לתושב ישראל, שבשנת המס העביר כספים לחו"ל בסכום כולל של חצי מיליון שקלים או יותר. 
לביקורת על התוכנית הכלכלית 2015, ראו: רשות המסים תרחיב את חובת הדיווח וחבות המס של הציבור, גלובס 3 באוקטובר, 2014.

גילוי מרצון

רשות המיסים פרסמה לאחרונה את הנוהל חדש לגילוי מרצון, על מנת לתת הזדמנות אחרונה לתושבי ישראל לדווח על חשבונות בנק סודיים בחו"ל, לפני שאלה ייחשפו על ידי הרשות. ההנחה כי פרסום הנוהל לגילוי מרצון יגרום לדיווחים רבים של בעלי חשבונות בנק נסתרים בחו"ל. 

להרחבה בנושא הנוהל החדש, ראו:

התוכנית החדשה לגילוי מרצון

הנוהל החדש לגילוי מרצון, 2014

גילוי מרצון הוראת שעה, 2014

נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים