מס חברות מופחת לחברות תוכנה

עידוד השקעות|הון|מפעל מועדף

ד"ר אבי נוב, עו"ד

מרץ 2013

חברות תוכנה יכולות ליהנות משיעורי מס מופחתים בהתאם להוראות חוק לעידוד השקעות-הון, התשי"ט-1959, וכן הטבות מס נוספות. לסקירת הטבות המס, ראו: הטבות מס למפעל מועדף.
ראו גם: החלטת מיסוי בעניין חברת תוכנה

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס.

בעיקרון, חברה בעלת מעמד של חברה מועדפת כמפורט להלן, זכאית לשיעורי מס חברות מופחתים. במקום שיעור מס החברות הרגיל העומד בשנת 2013 על 25%, חברה מועדפת, תשלם מס חברות בשיעור שבין 7% ל-12.5%. אם החברה פועלת מהפריפריה, היא תשלם מס חברות בשיעור של 7%, ואם היא פועלת ממרכז הארץ – 12.5%. בנוסף למס חברות בשיעור מופחת, ניתן ליהנות מתשלום מס מופחת של 15% בעת חלוקת דיבידנד לבעלי המניות, וכן פחת מואץ.

להלן ההוראות המרכזיות מהחוק לעידוד השקעות הון הרלוונטיות במיוחד לחברות תוכנה (ההדגשות אינן במקור).

בעיקרון, "חברה מועדפת", כהגדרתה להלן, זכאית כי לגבי "הכנסתה המועדפת" יוטל מס חברות בשיעור של 12.5% (7% באזור פיתוח א'). קיימות גם הטבות מס נוספות: דיבידנד מופחת (15%) ופחת מואץ.

ככלל, "חברה מועדפת" היא חברה ישראלית, בעלת "מפעל מועדף";

"מפעל מועדף" הוא "מפעל תעשייתי" שמתקיימות בו הוראות החוק לעניין היותו מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי או מפעל בר-תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת (קריטריון הייצוא).

"מפעל תעשייתי" מוגדר בחוק לעידוד השקעות הון כמפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס היא "פעילות ייצורית", למעט כל אחד מאלה: מכרה, מפעל אחר להפקת מחצבים, מפעל לחיפוש או להפקה של נפט כהגדרתו בחוק הנפט, התשי"ב-1952, ומפעל חקלאי מאושר כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות,
התשמ"א-1980;

"פעילות ייצורית"לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, מחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן על כך אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי, וכן מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום האנרגיה המתחדשת, ובלבד שניתן על כך אישור מאת המדען הראשי של משרד התשתיות הלאומיות, ולרבות פעילות אחרת שקבעו השרים, אך למעט הפעילויות האלה:

(1) אריזה;

(2) בניה;

(3) מסחר;

(4) תחבורה;

(5) החסנה;

(6) מתן שירותי תקשורת;

(7) מתן שירותים סניטריים;

(8) מתן שירותים אישיים;

(9) פעילות אחרת שקבעו השרים;

"הכנסה מועדפת" – הכנסה ממפעל מועדף, כמפורט להלן, בניכוי הנחות שניתנו, ובלבד שההכנסה הופקה או נצמחה במהלך עסקיו הרגיל של המפעל מפעילותו בישראל:

(1) הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו באותו מפעל לרבות רכיביהם שיוצרו במפעל אחר, והכל למעט רכיביהם שמקורם במכרה, במפעל אחר להפקת מחצבים או במפעל לחיפוש או להפקה של נפט כהגדרתו בחוק הנפט, התשי"ב-1952;

(2) הכנסה ממכירת מוצרים שהם מוליכים למחצה, שיוצרו במפעל אחר, שאינו בבעלות קרובו של בעל המפעל, על פי ידע שפותח במפעל;

(3) הכנסה ממתן זכות לשימוש בידע או בתוכנה שפותחה במפעל, וכן הכנסה מתמלוגים שהתקבלו בשל שימוש כאמור שהמנהל אישר שהיא נלווית לפעילות הייצורית של המפעל המועדף בישראל;

(4) הכנסה משירות נלווה למכירות כאמור בפסקאות (1) ו-(2), וכן משירות נלווה לזכות השימוש בידע או בתוכנה או לתמלוגים כאמור בפסקה (3);

(5) הכנסה ממחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן לגביהם אישור מאת ראש המחקר למינהל ופיתוח תעשייתי;

להחלטות מיסוי של רשות המסים בנושא זה, ראו:

ראו גם:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים