החלטת מיסוי בעניין חברת תוכנה
  

מפעל תעשייתי|תוכנה|הכנסות|עידוד השקעות הון

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד 
 
ספטמבר 2014
 
רשות המסים פרסמה לאחרונה את החלטת מיסוי 6827/14 בעניין הטבות מס לחברת תוכנה, בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון. להלן עיקרי החלטת המיסוי, כולל הערות משלימות והפנייה למקורות נוספים. להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס
 
העובדות
1.    חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה (להלן: "התוכנה") לקישור בין בעלים של אתרי אינטרנט ותוכנות אשר מעוניינים להציג פרסומות בשטח התוכנה/אתר האינטרנט שבבעלותם (להלן: "הספקים") לבין מפרסמים שונים אשר מעוניינים לקדם את מוצריהם באינטרנט באמצעות פרסום מקוון (להלן: "הלקוחות").
 
2.    הלקוחות מתקשרים עם החברה לקבלת זכות שימוש בתוכנה לפיה הם משלמים לחברה עבור הקמפיין הפרסומי אותו הם מעוניינים לפרסם. לרוב התשלום יהיה על בסיס חשיפות של הפרסומות או עבור קליקים שבוצעו על ידי גולשי האינטרנט אשר נחשפו לפרסומת.
 
3.    הספקים מתקשרים עם החברה לקבלת זכות שימוש בתוכנה לפיה הספק מאפשר לתוכנה להציג את הפרסומות של לקוחות החברה באתר האינטרנט או בתוכנה שבבעלותו וזאת בתמורה לעמלה מסוימת מתוך סך ההכנסות מהפרסומות המופיעות אצלו.
 
4.    מלבד פעילות פיתוח התוכנה בחברה, מועסקים גם עובדים שתפקידם הוא להפעיל את התוכנה עבור הלקוחות והספקים. הפעלת התוכנה כוללת בין היתר ביצוע אופטימיזציה של הקמפיינים השונים הרצים בתוכנה הן עבור הלקוחות והן עבור הספקים וזאת על מנת להגדיל ככל שניתן את תוצאות הקמפיינים וההכנסות מפרסום המופקות באמצעות התוכנה, העלאה של קמפיינים חדשים, התאמת פרסומות וקמפיינים לספקים ועוד (להלן: "פעילות השירותים").
 
פרטי הבקשה
1.    לאשר כי המפעל שבבעלות החברה הוא "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959.
 
2.    לקבוע את הכנסות החברה כ"הכנסות מועדפות" כמשמעותן בחלופה (3) להגדרת "הכנסה מועדפת" שבסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון.
 
החלטת המיסוי ותנאיה
1.    נקבע כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" כמשמעות המונח בסעיף 51 החוק לעידוד השקעות הון.
 
2.    נקבע שהכנסות החברה הנובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה מהלקוחות והספקים יהיו "הכנסות מועדפות" אשר יהיו זכאיות להטבות המס מכוח החוק לחוק לעידוד השקעות הון.
 
3.    נקבע שהכנסות החברה הנובעות מפעילות השירותים לא תהיה "הכנסה מועדפת" ולא תהיה זכאית להטבות המס מכח החוק לעידוד השקעות הון.
 
4.    נקבע מנגנון לייחוס הכנסות החברה לפעילות השירותים המבוסס על יחס העובדים אשר מועסקים בפעילות השירותים ושכרם ביחס לכלל עובדי הפיתוח המועסקים בחברה.
 
5.    במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.
 
הוראות החוק הרלוונטיות
בתיקון 68 לחוק שונתה ההגדרה של "מפעל תעשייתי". "מפעל תעשייתי" מוגדר כעת כמפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית, למעט כל אחד מאלה:
מכרה, מפעל אחר להפקת מחצבים, מפעל לחיפוש או להפקה של נפט כהגדרתו בחוק נפט, התשי"ב-1952, ומפעל חקלאי מאושר כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לעידוד השקעות הון
חקלאות, התשמ"א-1980; בהגדרה זו, "פעילות ייצורית" - לרבות ייצור מוצרי תוכנה פיתוח, ומחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן על כך אישור מאת ראש
המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי וכן מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום האנרגיה מתחדשת, ובלבד שניתן על כך אישור מאת המדען הראשי של משרד התשתיות
לאומיות, ולרבות פעילות אחרת שקבעו השרים, אך למעט פעילויות מסוימות כאמור בחוק.
 
להחלטות מיסוי של רשות המסים בנושא זה, ראו:
הכנסות שמקורן בשימוש בתוכנה המשווקת באינטרנט
הטבות מס לחברות תוכנה
ההכנסות, שמקורן בפיתוח מוזמן של טכנולוגיה כ"הכנסה מוטבת"
הכנסה ממתן רשיונות שימוש בידע ומתמלוגים כהכנסה מוטבת
חברת תוכנה לעניין החוק לעידוד השקעות הון
 
ראו גם:
הטבות מס להשקעה בחברת הייטק - התרת השקעה במניות כהוצאה
הטבות מס לחברות הייטק - הפחתת רכישת מניות כהוצאה
חוזרי רשות המסים
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
 
יש להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של החלטת המיסוי ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
טואול - בניית אתרים