הטבות מס לחברות הייטק - הפחתת רכישת מניות כהוצאה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פברואר 2011

במטרה ליצור תנאים שיתמרצו את הצמחתן וביסוסן של חברות הייטק במשק, וכדי לעודד חברות הייטק גדולות או בינוניות לרכוש ולהשקיע בחברות ישראליות קטנות שעיסוקן בתחום תעשיות עתירות הידע, נקבעו הטבות מס לתמרץ פעילות זאת.

החקיקה החדשה מתירה הפחתה של 20% מעלות רכישת מניות חברה מזכה, המאופיינת בכך שעיקר עיסוקה בתחום תעשיות עתירות הידע, כנגד הכנסה מכל מקור, בכל אחת מחמש שנות מס שתחילתן בשנת המס העוקבת לשנת הרכישה, ובלבד שההשקעה בוצעה עד תום שנת המס 2015 ושניתן אישור המנהל כי המטרות העיקריות של רכישת אמצעי השליטה אינן הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה (סעיף 86 לפקודה), והכול בתנאים המפורטים להלן.

רקע כללי

בהתאם לדין הקיים, רכישת מניות אינה מהווה הוצאה המותרת לצורכי מס בשנת הרכישה, ועלות הרכישה באה לידי ביטוי כהוצאה הונית רק במועד מימוש מניות החברה הנרכשת, בדרך של הפחתת רווח ההון החייב במס או בדרך של יצירת הפסד הון הניתן לקיזוז כנגד רווח הון אחר. כמו כן מניות לא נחשבות על ידי רשות המיסים כנכס בר-פחת ולפיכך רשות המסים אינה מכירה בפחת בשלהן בהתאם לתקנות מס הכנסה פחת, 1941, או בהתאם לכל דין אחר המתיר הפחתה לצורכי מס.

האפשרות להפחית את עלות המניות בחברה עתירת ידע תעניק לחברה הרוכשת תמריץ, בדרך של הקדמת התרת ההוצאה לצורכי מס ותוזיל את עלויות ההשקעה. כמו כן הפחתה כאמור תמתן את הירידה ברווחיות המוצגת על ידי החברה הרוכשת בשנים הראשונות לרכישתן של חברות עתירות ידע צעירות, שאינן רווחיות בדרך כלל במועד הרכישה וסמוך לאחריו, ובכך תיצור תמריץ לביצוע הרכישה.

עיתוי ההכרה בהוצאה כאמור לעיל, הוא השינוי העיקרי בחוק, שכן, מבחינת שיעורי המס החלים, אין הבדל בין הכנסה פירותית, שכנגדה מנוכות הוצאות פחת, לרווח הון שממנו מופחתת עלות המניות, זאת ככל שמדובר בחברות ולא ביחידים. עם זאת ישנם הבדלים אחרים בין שני סוגי ההכנסות האמורות, למשל בעניין קיזוזי הפסדים.

הוראות הסעיף לאחר התיקון

21. (א) בסעיף זה -

"חברה מוטבת", "חברה מועדפת" - כהגדרתן בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון;

"חברה מזכה" - חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, שמתקיימים לגביה כל אלה:

(1) בשנת הרכישה לא רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה;

(2) בשנת הרכישה היא חברה מוטבת או חברה מועדפת, לפי העניין;

(3) בשנת הרכישה הוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל שבבעלותה באותה שנת מס, לאחר שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מו"פ, לא פחתו מ-25 אחוזים ממחזורו בשנת המס, או שהוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל בשנת המס ובשנה שקדמה לה, לאחר שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מו"פ, לא פחתו מ-25 אחוזים מסך מחזורו בשנת המס ובשנה שקדמה לה;

(4) בשנת הרכישה 40 אחוזים לפחות מכלל העובדים בה בשנת המס או בממוצע בשנת המס ובשנה שקדמה לה, הם עובדים אקדמאים; לעניין זה, בחישוב האחוזים יובא בחשבון עובד במשרה חלקית או עובד שעבד בחלק משנת המס בלבד לפי היקף משרתו או תקופת עבודתו באותה שנה, לפי העניין, וחישוב הממוצע ייעשה לפי חלוקת סך העובדים האקדמאים באותן שתי שנים, בסך כל העובדים בחברה בשנים האמורות;

(5) כל הוצאות המחקר והפיתוח שמוציאה החברה בכל אחת משלוש שנות המס הראשונות של תקופת ההפחתה, בוצעו לשם קידומו או פיתוחו של המפעל שבבעלותה או בבעלות החברה הרוכשת, ו-75 אחוזים לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח האמורות, בכל שנה כאמור, הוצאו בישראל;

(6) בשנת הרכישה אין לה זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963‏, בין בישראל ובין מחוץ לישראל;

(7) בשנת הרכישה היא אינה מחזיקה באחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני אדם אחר, או, אם היא מחזיקה באמצעי שליטה כאמור - פעילותו של חבר בני האדם האחר טפלה לפעילותה והיא כרוכה ושלובה בפעילותה;

"חברה רוכשת" - חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, שבשנת הרכישה מתקיימים לגביה כל אלה:

(1) היא חברה מוטבת או חברה מועדפת, לפי העניין;

(2) הוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל שבבעלותה בשנת מס, לאחר שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מו"פ, לא פחתו מ-7 אחוזים ממחזורו בשנת המס, או שהוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל בשנת המס ובשנה שקדמה לה, לאחר שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מו"פ, לא פחתו מ-7 אחוזים מסך מחזורו בשנת המס ובשנה שקדמה לה;

(3) 20 אחוזים לפחות מכלל העובדים בה, בשנת המס או בממוצע בשנת המס ובשנה שקדמה לה, הם עובדים אקדמאים; לעניין זה, בחישוב האחוזים יובא בחשבון עובד במשרה חלקית או עובד שעבד בחלק משנת המס בלבד לפי היקף משרתו או תקופת עבודתו באותה שנה, לפי העניין, וחישוב הממוצע ייעשה לפי חלוקת סך העובדים האקדמאים באותן שתי שנים, בסך כל העובדים בחברה בשנים האמורות;

(4) ב-12 החודשים שקדמו לשנת הרכישה לא היו לה יותר מ-25 אחוזים באחד או יותר מאמצעי השליטה בחברה המזכה;

"סכום הרכישה הנקי" - הסכום שהוציאה החברה הרוכשת לרכישת אמצעי שליטה בחברה המזכה, שלא בדרך של הקצאה, בהפחתת סכום ההון העצמי של החברה המזכה; לעניין זה, "סכום ההון העצמי" - הסכום המתקבל מצירוף הסכומים של כל אלה: עודפים ורווחים, הון מניות, פרמיה על מניות ופריטים אחרים כיוצא באלה;

"עובד אקדמאי" - עובד בעל תואר אקדמי בתחומי ההנדסה, המחשבים, מדעי הטבע או המדעים המדויקים, העובד במפעל שבבעלות החברה בתחום השכלתו האקדמית כאמור;

"קרוב" - מי שמנוי בפסקה (3) בהגדרה "קרוב" שבסעיף 88 לפקודה;

"שנת הרכישה" - השנה שבה חברה רוכשת רכשה אמצעי שליטה בחברת מטרה;

"תקופת ההפחתה" - חמש שנות מס החל בשנה שלאחר שנת הרכישה.

(ב) על אף האמור בכל דין, סכום הרכישה הנקי ששולם בידי חברה רוכשת לרכישת אמצעי השליטה בחברה מזכה, יותר לה ניכויו בשיעורים שנתיים שווים מכלל הכנסתה בשנת המס, במשך תקופת ההפחתה, ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים להלן:

(1) יום הרכישה הוא בתקופה שבין יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) לבין יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015);

(2) הרכישה היא בשיעור של 80 אחוזים לפחות בכל אחד מאמצעי השליטה בחברה המזכה;

(3) ביום שלפני יום הרכישה, החברה הרוכשת והחברה המזכה אינן קרובות זו לזו;

(4) הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של רכישת אמצעי השליטה בחברה המזכה, וניתן אישור המנהל על כך;

(5) בכל שנת מס שבתקופת ההפחתה -

(א) השליטה על עסקיה של החברה הרוכשת וניהולם מופעלים בישראל ומתקיימים בה התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (3) בהגדרה "חברה רוכשת";

(ב) השליטה על עסקיה של החברה המזכה וניהולם מופעלים בישראל, מתקיימים בה התנאים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) בהגדרה "חברה מזכה" וכן התנאים האמורים בפסקאות (3) ו-(4) בהגדרה "חברה מזכה", בשינויים אלה: בפסקה (3), בכל מקום, במקום "לא פחתו מ-25 אחוזים", יקראו "לא פחתו מ-7 אחוזים", ובפסקה (4), במקום "40 אחוזים לפחות" יקראו "20 אחוזים לפחות";

(ג) הוצאות המחקר והפיתוח שמוציאה החברה המזכה מבוצעות לשם קידומו או פיתוחו של המפעל שבבעלותה או בבעלות החברה הרוכשת, ו-75 אחוזים לפחות מהוצאות המחקר והפיתוח האמורות הוצאו בישראל.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), אם בשנת מס כלשהי במהלך תקופת ההפחתה (בסעיף זה - שנת ההפרה) לא התקיימו בחברה הרוכשת התנאים האמורים בסעיף קטן (ב)(5)(א), או לא התקיימו בחברה המזכה התנאים האמורים בסעיף קטן (ב)(5)(ב) ו-(ג), לא תהיה החברה הרוכשת זכאית, בשנת ההפרה, לניכוי כאמור בסעיף קטן (ב), ואולם לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכאותה בשנה שאחרי שנת ההפרה או לפניה, אם באותה שנה יתקיימו התנאים לזכאות, ובלבד שטרם הסתיימה תקופת ההפחתה ושסכום שלא נוכה בשנת ההפרה לא ינוכה בשנה שלאחריה.

(ד) לעניין חישוב רווח הון במכירת מניות החברה המזכה בידי החברה הרוכשת שהותר לה ניכויו של סכום הרכישה הנקי לפי סעיף זה, יוקטן המחיר המקורי שלהן בכל הסכום שניכויו הותר כאמור.

 
סיכום התנאים לקבלת הטבת המס:

א. הרכישה בוצעה במהלך התקופה המתחילה 1.1.2011 ומסתיימת ב- 31.12.2015;
ב. הרכישה היא בשיעור של 80% מכל אחד מאמצעי השליטה ב"חברה המזכה";
ג. ב- 12 החודשים שקדמו לשנת הרכישה לא היו לחברה הרוכשת יותר מ- 25% באחד או יותר מאמצעי השליטה "בחברה המזכה";
ד. ביום שלפני יום הרכישה, החברה הרוכשת ו"החברה המזכה" אינו קרובות זו לזו;
ה. הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של הרכישה וניתן אישור המנהל על כך;
ו. בשנת הרכישה ניירות הערך של "החברה המזכה" אינם רשומים למסחר בבורסה;
ז. בחברה הרוכשת וב"חברה המזכה" הנרכשת מתקיימים התנאים הבאים בשנת הרכישה ובכל 5 שנות ההפחתה: הן חברות מוטבות או חברות מועדפות, כהגדרתן בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון; הוצאות המו"פ של החברה הרוכשת ושל "החברה המזכה" מהוות לפחות 7% ממחזורן ולפחות 20% מכלל העובדים בכל חברה הינם בעלי תואר אקדמאי שנקבע, העובדים בתחום השכלתם (בשנת הרכישה נדרש כי השיעורים המזעריים האמורים ב"חברה המזכה" יהיו 25% ו- 40% בהתאמה, כדי לאפיין אותה כחברה המצויה בשלבי מחקר מוקדמים יותר ביחס לחברה הרוכשת);
ח. בשנת הרכישה "החברה המזכה" לא תהיה בעלת מקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין בישראל או בחו"ל; 
ט. כל הוצאות המו"פ שהוצאו ע"י "החברה המזכה" בכל אחת מחמש שנות ההפחתה, מבוצעות לשם קידומו או פיתוחו של המפעל שבבעלותה או של המפעל שבבעלות החברה הרוכשת, וכן 75% מהוצאות כאמור בכל שנה הוצאו בישראל.

להרחבה בנושא עידוד השקעות, ראו מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
 
logo בניית אתרים