הטבות מס למפעל מועדף

דיבידנד|פחת מואץ|הכנסה מועדפת

 
להלן תיאור הטבות מס למפעל מועדף מתוך חוזר 3/2012 של רשות המיסים בנושא תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון אשר פורסם ביום 10 ביוני 2012. להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות, ראו מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס.

לחזרה לעמוד הראשי, ראו: חוזר בנושא תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון.

במסגרת תיקון 68, נקבע שיעור מס מועדף על כלל הכנסתו המועדפת של המפעל המועדף, וללא חלוקת ההכנסה לתכניות שונות כפי שהיה הדין עובר לתיקון. שיעור המס שיחול הוא השיעור הקבוע בסעיף 51טז לחוק, בהתאם למיקום המפעל בשנת המס. הטבות המס יחולו על "הכנסתו המועדפת" של "מפעל מועדף" בהתאם להגדרת מונחים אלו בחוק, ובלבד שבכל שנה משנות ההטבה צורף לדו"ח המס השנתי טופס 901א.

הטבות המס יינתנו בכל שנת מס בה ה"מפעל המועדף" יעמוד בתנאים הנדרשים בחוק, וללא מגבלה של תקופת הטבות. בהתאם לכך, יש לבדוק זכאות להטבות המס בכל שנת מס. בשנה בה לא עמד המפעל בתנאי מהתנאים הנדרשים בחוק, לא יינתנו הטבות המס בהתאם לחוק העידוד באותה שנה. להלן שיעורי המס המועדפים:

שנת מס

מיקום המפעל

אז"פ א'

אזור שאינו אז"פ א'

2011‑2012

10%

15%

2013‑2014

7%

12.5%

2015 ואילך

6%

12%

חלוקת דיבידנד

הוראות סעיף 51ב לחוק שעניינו "חלוקת דיבידנד" חלות אך ורק לעניין חלוקת דיבידנד ע"י חברה מוטבת, ולא יחולו על חלוקת דיבידנד מרווחי "מפעל מועדף". על דיבידנד שמקורו ב"הכנסה מועדפת", יחולו הוראות סעיף 51יח לחוק, הקובע כי על אף האמור בסעיף 125ב לפקודה, הכנסה מדיבידנד כאמור, תחויב בשיעור מס של 15%. על רווחי המפעל המועדף לא תוטל חבות מס נוספת בעת חלוקת הדיבידנד (כגון: השלמת מס חברות) מלבד חבות המס של בעל המניות.

הוראות סעיף 126(ב) לפקודה יחולו על דיבידנד שמקורו ב"הכנסה מועדפת" של "מפעל מועדף", שישולם לחבר בני אדם. על דיבידנד כאמור, אין חובת ניכוי מס במקור כפי שהיה נדרש בעת חלוקת דיבידנד לחבר בני אדם מתוך רווחי מפעל מאושר ומפעל מוטב לפי האמור בסעיפים 47(ב)(2) ו‑51ב לחוק. למען הסר ספק, על חלוקת דיבידנד שמקורו ברווחי מפעל מאושר ו/או ברווחי מפעל מוטב יחולו הוראות החוק הרלוונטיות (הן לעניין מס חברות והן לעניין מס דיבידנד).

יודגש כי החברה תהא רשאית לבחור את שנת המס שמרווחיה יחולק סכום הדיבידנד, בין אם החלוקה מרווחי מפעל מאושר ו/או מפעל מוטב ובין אם החלוקה מרווחי מפעל מועדף.

פחת מואץ

הטבה נוספת שהעניק המחוקק ל"חברה מועדפת" בסעיף 51יז לחוק, היא פחת מואץ על פי השיעורים והתנאים הקבועים בסעיף 42 לחוק. החברה רשאית לדרוש פחת מואץ רק על הנכסים היצרניים המשמשים את המפעל, בתקופה של עד חמש שנות מס, מיום הפעלת הנכס ועד לגובה המחיר המקורי של הנכס.

החברה תהא זכאית לדרוש את הפחת המואץ רק בשנים בהן המפעל עומד בתנאי החוק. בנוסף, יובהר כי סעיף 43 לחוק שעניינו "ניכוי פחת במקרה של בלאי בלתי רגיל", אינו חל על נכסי "חברה מועדפת" (לגבי בלאי בלתי רגיל בנכסי חברה מוטבת אין שינוי בתיקון זה).

פחת מואץ, כמו גם פחת רגיל, בשנת המס הראשונה להפעלתו של הנכס ‑ יינתן מיום הפעלת הנכס ועד לתום שנת המס באופן יחסי.

בסעיף 51יז נקבע במפורש, כי לא יינתן פחת מעבר למחיר המקורי של הנכס. הסעיף הינו סעיף מבהיר בהתאם לפרשנות רשות המסים לאורך השנים בסוגיה זו.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזר

טואול - בניית אתרים