תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2011

חוק לעידוד השקעות הון נחקק ב-1959, ומאז עבר שינויים רבים. השינוי האחרון נעשה בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011. כעת לאחר אישור חוק המדיניות הכלכלית, אשר במסגרתו תוקן החוק לעידוד השקעות הון, ניתן יהיה למקסם את הטבות המס. התיקון לחוק התקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת התשע"א (29 בדצמבר 2010).

החוק לעידוד השקעות הון במתכונתו החדשה כולל שינויים דרמאטיים בהיקף הטבות המס ובמיוחד בקריטריונים המזכים בהטבות מס. החוק משתמש במונחים חדשים, כמו "מפעל מועדף", "חברה מועדפת", ו"מפעל מועדף מיוחד". הטבות מס אטרקטיביות במיוחד ניתנות למפעל שמוגדר כ"מפעל מועדף מיוחד".
 
חברות שקיבלו בעבר הטבות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, יוכלו להמשיך ליהנות מההטבות בכפוף להוראות מעבר שנקבעו בתיקון 68.
 
אתחיל בסקירת המטרות החדשות שנקבעו בחוק לעידוד השקעות הון וההגדרות החדשות בחוק, ובמקום אחר אסקור את השינויים העיקריים בתיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון
מטרות החוק 
בתיקון 68 לחוק נקבע כי:
"מטרת חוק זה היא עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח, לשם -
(1)    פיתוח כושר הייצור של משק המדינה;
(2)    שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים;
(3)    יצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני-קיימא". 
להלן נוסח הסעיף עד 31.12.10 (לפני התיקון לחוק) 
"מטרת חוק זה היא משיכת הון לישראל ועידוד יוזמה כלכלית והשקעות הון-חוץ והון מקומי לשם -
(1)  פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, ניצול יעיל של אוצרותיה ויכלתה הכלכלית וניצול מלא של כושר ייצורם של מפעלים קיימים;
(2)  שיפור מאזן התשלומים של המדינה, הקטנת היבוא והגדלת היצוא;
(3)  קליטת עליה, חלוקה מתוכננת של האוכלוסיה על פני שטח המדינה ויצירת מקורות עבודה חדשים".

חברה מועדפת

"חברה מועדפת" היא חברה שהתאגדה בישראל, שאינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה, וכן שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות ששותפות בה רק חברות שהתאגדו בישראל, שאינה שותפות שכל החברות ששותפות בה הן חברות בבעלות ממשלתית מלאה, ומתקיימים בחברה או בשותפות, לפי העניין, כל אלה:

(1) היא בעלת מפעל מועדף (כמפורט להלן);

(2) השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל;

(3) סעיפים 64א ו-64א1 לפקודה אינם חלים עליה והיא אינה קיבוץ כהגדרתו בסעיף 54 לפקודה;

(4) היא מנהלת בשנת המס פנקסים קבילים ומגישה דוחות, לפי חוק זה ולפי הוראות הפקודה;

(5) היא ובעל תפקיד בה כהגדרתו בסעיף 119א(ד) לפקודה לא הורשעו בעשר השנים שקדמו לשנת המס שלגביה מתבקשות ההטבות, בעבירה כמפורט להלן:

(א) עבירה לפי סעיפים 216, 216א, 216ב, 216ג, 217 עד 220 ו-224א לפקודה;

(ב) עבירה לפי סעיפים 117, 117א עד 120 לחוק מס ערך מוסף;

(ג) עבירה לפי סעיפים 98, 98א ו-99 לחוק מיסוי מקרקעין;

מפעל מועדף

"מפעל מועדף", הוא מפעל תעשייתי שמתקיימות בו הוראות סעיף 18א(ב) ו-(ג) לעניין היותו מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי או מפעל בר-תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת.

מפעל מועדף מיוחד

"מפעל מועדף מיוחד" מוגדר כמפעל שהתקיימו בו כל אלה:

(1) ההכנסה המועדפת של המפעל הוא - 1.5 מיליארד שקלים חדשים או יותר;

(2) ההכנסות של החברה המועדפת היה 20 מיליארד שקלים חדשים או יותר, או שסך הכנסתה הכלולה בדוח מאוחד לפי כללי חשבונאות מקובלים יחד עם הכנסתה של חברה ממפעל בבעלותה הפועל באותו תחום שבו פועל המפעל התעשייתי שבבעלות החברה המועדפת, היה 20 מיליארד שקלים חדשים או יותר;

(3) המנהלים אישרו שהוכח להנחת דעתם, כי לפי התכנית העסקית שהוגשה להם והעומדת בתנאים שנקבעו, המפעל המועדף יתרום תרומה מהותית לפעילות הכלכלית בישראל ויש בו כדי לקדם יעדים לאומיים במשק המדינה, בין השאר, בהתחשב במיקום הגיאוגרפי של המפעל המועדף וברמת השכר שצפוי שתיקבע לעובדיו.

מפעל תעשייתי

בנוסף לאמור, בתיקון 68 לחוק שונתה ההדרה של "מפעל תעשייתי: 
"מפעל תעשייתי" מוגדר כעת כמפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית, למעט כל אחד מאלה: מכרה, מפעל אחר להפקת מחצבים, מפעל לחיפוש או להפקה של נפט כהגדרתו בחוק הנפט, התשי"ב-1952, ומפעל חקלאי מאושר כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980; בהגדרה זו, "פעילות ייצורית" - לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, ומחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ, ובלבד שניתן על כך אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי וכן מחקר ופיתוח תעשייתי בתחום האנרגיה המתחדשת, ובלבד שניתן על כך אישור מאת המדען הראשי של משרד התשתיות הלאומיות, ולרבות פעילות אחרת שקבעו השרים, אך למעט הפעילויות האלה:

(1) אריזה;

(2) בניה;

(3) מסחר;

(4) תחבורה;

(5) החסנה;

(6) מתן שירותי תקשורת;

(7) מתן שירותים סניטריים;

(8) מתן שירותים אישיים;

(9) פעילות אחרת שקבעו השרים. 


להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות, ראו מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים