השינויים העיקריים בתיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2011

מטרת המאמר לסקור את השינויים העיקריים בתיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון:

  • כל מסלולי המס הקיימים בחוק לפני התיקון (חלופי,אירלנד, ואסטרטגי) מבוטלים, ונקבע שיעור מס אחיד על כלל הכנסת המפעל המייצא לפחות 25%, כמפורט להלן:

חברה המסווגת כ"מפעל מועדף" - ביחס לשנים 2011 ו-2012, באזור פיתוח א' - שיעור מס 10%, ואילו בשאר הארץ - 15%. ביחס לשנים 2013 ועד 2014: באזור פיתוח א' - 7%, ואילו בשאר הארץ - 12.5%. החל משנת 2015, באזור פיתוח א' - 6%, ואילו בשאר הארץ - 12%.

חברה המסווגת כ"מפעל מועדף מיוחד" זכאית לשיעור מס חברות מופחת של 5% באזור פיתוח א' ואילו בשאר הארץ - 8%. הסיווג ייעשה על בסיס היקף ההכנסות של החברה ותרומתה לפעילות הכלכלית בישראל.

  • החלטה של רשות המסים ביחס לסיווג כ"מפעל תעשייתי" תחול גם לעניין זכאות למענקים. וכן, החלטה של מרכז השקעות לעניין מענק תחול גם לעניין זכאות להטבות מס.
  • בניגוד לחוק לפני התיקון, המפעל לא יידרש להשקיע "השקעה מינימאלית" בנכסים יצרניים כתנאי לקבלת ההטבות.
  • הטבות יינתנו גם להשקעות שאינן בהון פיזי אלא בתחומים נוספים דוגמת הכשרת עובדים.
  • הכללים בעניין חישוב יחס המחזורים יבוטלו, ויוטל מס באופן אחיד על כלל הכנסות החברה המוטבת.
  • על דיבידנד שמחלקת "חברה מועדפת" ליחיד יחול מס בשיעור 15% ועל דיבידנד בין חברות יחולו הוראות הפקודה. החוק מבטל את ההוראה לפיה חברה שחילקה דיבידנד מרווחי מפעל מוטב נדרשה לשלם את מס החברות ממנו הופטרה.
  • חברה מועדפת תהיה זכאית לפחת מואץ, בשיעורים ובתנאים הקבועים בסעיף 42 לחוק, בשל נכסים יצרניים המשמשים את המפעל המועדף, ובלבד שסך כל הפחת שינוכה לא יעלה על המחיר המקורי של הנכס.
  • החוק החדש מבטל את ההטבות לחברות בבעלות ממשלתית מלאה.
  • החוק החדש מבטל את המעמד המיוחד של חברה בהשקעת חוץ.

 

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות, ראו מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ותכנון מס

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
logo בניית אתרים