שינויים בהגדרת חברת משלח יד זרה (סעיף 5(5) לפקודה)

להלן עיקרי הוראות חוזר מס הכנסה (מס' 9/2011) ביחס לשינויים בהגדרת חברת משלח יד זרה (סעיף 5(5) לפקודה) , מתוך חוזר מס הכנסה חלק ב': פרשנות רשות המסים להוראות תיקון 168 לפקודה.

ראו גם:
פרשנות רשות המסים והחלטות מיסוי
חוזר מס הכנסה- חלק א': פרשנות תיקון 168 לפקודה.
חוזר מס הכנסה- חלק ב': פרשנות תיקון 168 לפקודה.

סעיף 5(5) לפקודה מגדיר חברת משלח יד זרה (להלן: "חמי"ז") כחבר בני אדם שמתקיימים בו מס' תנאים (במצטבר), שעיקרם כדלקמן:

א. מדובר בחבר בני אדם תושב חוץ.

ב. אם חבר בני האדם הוא חברה, אזי מדובר בחברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76(א) לפקודה.

ג. 75% או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי יחידים תושבי ישראל.

ד. בעלי השליטה או קרוביהם, המחזיקים יחד או לחוד, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר, באחד מאמצעי השליטה, עוסקים בעבור החברה ב"משלח יד מיוחד", כהגדרת המונח בצו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד), התשס"ג-2003, במישרין או באמצעות חברה שבה מחזיקים, במישרין או בעקיפין, לפחות 50% מאמצעי השליטה בה.

ה. מרבית הכנסתה או רווחיה של החברה, מקורם במשלח יד מיוחד כאמור לעיל.

הוראות הפקודה בעניין כללי החמי"ז, מהווים למעשה, הוראה אנטי תכנונית שנועדה לצמצמם את התופעה של בעלי מקצועות חופשיים המעניקים שירותיים אישיים מחוץ לישראל באמצעות חברה זרה. ההוראה קובעת כי יראו את הכנסת החברה הזרה, העומדת בתנאים האמורים לעיל, כהכנסה שהופקה בישראל לפי שיעור החזקתם של בעלי המניות תושבי ישראל בחברה.

עולה מכך, שעולה חדש או תושב חוזר ותיק המחזיקים במניות של חברה זרה, שנותנת שירותים כאמור, עלולים לחשוף את החברה הזרה לחבות במס ישראלי, עם עלייתם ארצה והפיכתם לתושבי ישראל, לעומת מצב בו היו פועלים באופן עצמאי (שלא במסגרת החברה) ושאז היו פטורים ממס. לפיכך, תוקן סעיף 5(5) לפקודה במסגרת תיקון 168, ונקבע בו כי לעניין חישוב שיעור החזקתם של בעלי המניות תושבי ישראל בחברה לא יבוא בחשבון שיעור זכותם, במישרין או בעקיפין, של עולה חדש ו/או של תושב חוזר וותיק במשך תקופה של עשר שנים מהמועד בו הפכו לתושבי ישראל. הבהרה זו מתיישבת גם עם ההוראה שבהגדרת "תושב" לגבי חבר בני אדם בסעיף 1 לפקודה, לפיה אין להפעיל את מבחן השליטה והניהול לגבי חבר בני אדם שבבעלות עולה או תושב חוזר ותיק, בטרם חלפו 10 שנים ממועד העלייה/החזרה לישראל.

להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (כולל תכנון מס).
 
להרחבה בנושא חנ"ז וחמי"ז, ראו: מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז, כולל המלצות לתכנון מס.
 
 
ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי


logo בניית אתרים