השינויים החדשים בחברות המשפחתיות

תיקון 197|פקודת מס הכנסה|חברה משפחתית 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוקטובר 2013 

במסגרת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה נערכו שינויים מקיפים ביחס למשטר "החברה המשפחתית". השינויים נעשו בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (סעיף 64א לפקודה ‑ סעיף 40(3) לחוק ההסדרים). המניע לתיקון הוא העמדה של רשות המסים לפיה ה"חברה המשפחתית" שימשה בעיקר לצורך "תכנון מס". ראו לעניין זה, תכנוני המס של החברה המשפחתית בסכנה. 

אחד מתכנוני המס הנפוצים היה ביחס לחברה רגילה שהייתה לפני מכירה הונית משמעותית. במקרה זה, היו הופכים את החברה הרגילה רגע לפני ל"חברה משפחתית", ואז במועד אירוע המס של המכירה ההונית היה מדובר ב"חברה משפחתית" שבה המיסוי על המכירות ההונית הוא מיסוי נמוך (בין 25% ל- 30%), ולא מיסוי דו-שלבי וכך הנישום המייצג היה יכול למשוך את כל הכסף עד הבית במס מופחת. 

חברה משפחתית-רקע כללי

היישות המשפטית "חברה משפחתית" היא חברה שבה כל בעלי המניות הם בני-משפחה אחת. יש צורך שיהיה "נישום מייצג" שהוא קרוב לכל אחד מבעלי המניות. משטר "חברה משפחתית" נקבע בסעיף 64א' לפקודת מס הכנסה, ומאפשר לנישומים, בין היתר, לשלם בחברה מס בהתאם למדרגות המס של היחיד. 

הכנסות החברה מיוחסות מדי שנה לבעל המניות שהוא בעל רוב הזכויות בחברה, ואם יש כמה בעלי מניות כאלה ‑ למי מביניהם בו בחרה החברה. כמו כן, אם לחברה המשפחתית יש הכנסה משכר דירה למגורים, היא תוכל ליהנות מההטבות המס למשכירי דירות (עמ"ה 12/94 נטע עצמון נ' פקיד שומה ירושלים). ראו לעניין זה: אוסף פסיקה חברה משפחתית. 

חברה שקופה

בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה, המחוקק התכוון לבטל את משטר ה"חברה המשפחתית" ולכן קבע כי סעיף 64א' לפקודה יבוטל, ובמקומו המחוקק קבע בסעיף 64א1 מנגנון שנקרא "חברה שקופה". אלא, שבתיקון 132 נקבע כי "החברה השקופה" תיכנס לתוקף רק לאחר ששר האוצר יפרסם תקנות בנושא זה. עד להיום, שר האוצר לא התקין תקנות בנושא. במסגרת תיקון 197 לפקודה, נקבע כי "החברה השקופה" תבוטל, ו"החברה המשפחתית" עברה תיקוני חקיקה רבים, כמפורט להלן. 

תיקון 197 לפקודה

במסגרת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה נקבעו תיקונים שונים. להלן סקירת חלק מהתיקונים: 

1. בקשה להיחשב חברה משפחתית תוגש תוך שלושה חודשים ממועד ההתאגדות של החברה: עד היום, חברה רגילה, שמתקיימים לגביה התנאים הנדרשים, יכולה הייתה להודיע לפקיד השומה שהיא מבקשת להיות חברה משפחתית עד 30 בנובמבר של שנת המס, ו/או בתוך שלושה חודשים מיום התאגדותה. בהתאם לתיקון לפקודה, חברה חדשה, שתתאגד החל ביום 1 באוגוסט 2013 ושיתקיימו בה התנאים שמזכים אותה לבחור להיחשב חברה משפחתית, תצטרך להגיש את הבקשה בתוך פרק זמן מוגבל של שלושה חודשים ממועד הקמתה, ואם לא תודיע לפקיד השומה על בחירתה במהלך אותם שלושה חודשים, היא לא תוכל להפוך לחברה משפחתית בעתיד. ביחס לחברות קיימות ‑ רגילות או משפחתיות ‑ שהתאגדו לפני יום התחילה, נקבעו הסדרי מעבר מיוחדים. 

2. הטבות אישיות יחולו רק על חלקו היחסי של הנישום המייצג. בעבר, אחד מתכנוני המס הפשוטים היה לבחור נישום מייצג הזכאי להטבות אישיות (כגון תושב חוץ או עולה חדש ותושב חוזר ותיק), ובדרך זאת לנצל את זכאותו כדי להפחית את נטל המס על כלל ההכנסה של החברה המשפחתית. התיקון לחוק סוגר את הפרצה הזאת, בקובעו, כי הטבות מס הניתנות באופן אישי יחולו רק בהתאם לחלקו היחסי של הנישום המייצג בזכויות לרווחי החברה. 

3. ככל שבתוך שנת המס חדל להתקיים בחברה המשפחתית אחד מתנאי הסף הדרושים על מנת שתיחשב כחברה משפחתית, תחדל החברה להיות חברה משפחתית מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים בה אותו תנאי. 

4. חברה משפחתית לא תוכל להיות צד לשינוי מבנה, למעט שינוי מבנה הקבוע בסעיף 104א(א) לפקודה, אשר עוסק בהעברת מלוא הזכויות בנכס לחברה, ושינוי מבנה הקבוע בסעיף 104ב(א) לפקודה, אשר עוסק בשותפים המעבירים את מלוא זכויותיהם בנכס לחברה שהוקמה במיוחד לצורך כך. 

להרחבה בנושא מיסוי חברה משפחתית, ראו: חברה משפחתית - מדריך לתכנון מס 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

 

טואול - בניית אתרים