תכנוני המס של החברה המשפחתית בסכנה
 

תכנון מס|הכנסה|פקודה|נישום מייצג 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יוני 2013 

מודל החברה המשפחתית עומד לעבור שינויים מהותיים בקרוב, כפי שעולה מחוק ההסדרים, אשר יחסמו תכנוני מס רבים. בהתאם להצעת חוק ההסדרים, חברה תושבת ישראל שתוקם החל מינואר 2014 תוכל לבחור תוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה אם ברצונה להיות חברה משפחתית לצורכי מס (תבוטל האפשרות להודיע "חודש לפי תחילת שנת מס"). במידה ולא תבחר להיות חברה משפחתית, לא תוכל להפוך להיות חברה משפחתית מאוחר יותר. אם חברה בחרה כי תהיה חברה משפחתית, לא ניתן יהיה להחזיר אותה לסטאטוס של חברה רגילה. בנוסף לאמור, נקבעו הסדרים מחמירים נוספים כמפורט להלן. 

ראו גם:

השינויים במסים: טיוטת חוק ההסדרים 2013-2014 

השינויים במערכת המס
 

חברה משפחתית-מבוא

חברה משפחתית על פי הוראות פקודת מס הכנסה, הינה חברה שכל חבריה הינם בני משפחה, כאשר רשימת האפשרויות סגורה וכוללת: בן זוג, אחים, הורים, הורי הורה, צאצאים, צאצאי בן הזוג ובני זוגם של כל אחד מאלה.
 
בעיקרון, חברה בע"מ ממוסה על פי שיעורי מס חברות הקבועים בחוק. עם זאת, בהתאם לסעיף 64א לפקודת מס הכנסה, ניתן לפעול במסגרת חברה משפחתית, אשר אינה נחשבת לנישום בפני רשויות המס. הנישום המייצג של החברה נחשב לנישום לצרכי מס. ניתן לייחס את הכנסתה החייבת או הפסדיה של החברה המשפחתית, לנישום המייצג, בהתקיימותם של תנאי יסוד הקבועים בפקודת מס הכנסה.
 

נישום מייצג - תושב חוץ

מבחינה עקרונית, ובהתאם לחוק כנוסחו היום, חברה משפחתית יכולה להיות בבעלותו של תושב חוץ והוא יהיה נישומה המייצג. במקרה זה, ייוחסו הכנסותיה החייבות או הפסדיה של החברה המשפחתית לנישום המייצג שהוא כאמור תושב החוץ. אם לחברה כזאת יש הכנסות מחוץ לישראל, הן אמורות להיות פטורות ממס בישראל. 

עם זאת, הצעת חוק ההסדרים מבטלת את האפשרות הזאת. חברות משפחתיות הקיימות לפני תחילתו של החוק המתקן תמשכנה להיות כאלה, אך הנישום המייצג יוכל להיות רק תושב ישראל, והטבות המס להן זכאי הנישום המייצג יהיו רק ביחס לחלקו של הנישום המייצג עצמו.
 

שינויים נוספים

להלן סקירה של מספר שינויים נוספים:

(1) בהתאם לחוק כיום, הקלות או פטורים ממס המגיעות לנישום המייצג יינתנו ביחס לכלל הכנסותיה. הצעת חוק ההסדרים קובעת כי הקלות או פטורים ממס המגיעות לנישום המייצג יינתנו בשל חלקו כבעל מניות בהכנסות החברה בלבד ולא על כל הכנסותיה. 

(2) חברה משפחתית תוכל לבקש להיחשב כחברה רגילה, עד חודש לפני תום שנת המס בגינה ניתנה ההודעה. כאשר החברה המשפחתית תהפוך לחברה רגילה היא כבר לא תוכל לחזור להיות חברה משפחתית מאותו מועד ואילך. 

(3) בעיקרון, הוראות פקודת מס הכנסה בדבר שינוי מבנה ומיזוג לא יחולו על חברה משפחתית, למעט, הוראות סעיפים 104א(א) ו- 104ב(א) לפקודה. 

(4) חברה רגילה תוכל, באופן חד פעמי, תוך שלושה חודשים מיום תחילתו של החוק (אוגוסט 2013), לבקש כי תיחשב כחברה משפחתית, בתוקף משנת המס שלאחר מועד הבקשה.

(5) חברה משפחתית תחשב כזאת רק אם היא התאגדה בישראל והיא תושבת ישראל, בלבד.

(6) ההכנסה החייבת, לרבות שבח.
 

ביטול "חברה שקופה"

בסעיף 1(10) לתזכיר החוק נקבע כי יבוטל סעיף 64א1 לפקודת מס הכנסה הדן בחברה שקופה. הוראות אלה נקבעו בעת הרפורמה במס משנת 2003 ואילך, אך לא נכנסו לתוקף בגלל מחדלי האוצר להתקין תקנות בעניין זה. כעת, בהתאם להצעת חוק ההסדרים יבוטל מנגנון החברה השקופה. לדעתי, ביטול המנגנון של החברה השקופה יעודד יזמים רבים להקים חברות שקופות במדינות אחרות.
 

חברה משפחתית תושבת חוץ

האם חברה משפחתית יכולה להיות תושבת חוץ? הצעת חוק ההסדרים אינה מטפלת בזה, וטוב שכך. לדעתי, אין מניעה שחברה משפחתית תהא תושבת מדינה אחרת. היתרון לשימוש בחברה משפחתית זרה הוא, לדוגמא, בהשקעות בנדל"ן בחו"ל. ניתן יהיה ליהנות משיעורי המס של יחיד וגם לקבל זיכוי ממס זר ששולם.

 

נוסח הצעת החוק

(1)            סעיפים 40ג עד 40ה  - בטלים;

(2)            בסעיף 64א-

(א)            בסעיף קטן (א)-

 

 

(1)            אחרי "הכנסתה החייבת של חברה" יבוא "שהיא חברה תושבת ישראל שהתאגדה בישראל, לרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין";

 

 

(2)            המשפט החל ב"לא יאוחר" ועד "שנת מס פלונית, או" יימחק;

 

 

(3)            המשפט "הכל לפי העניין" יימחק;

 

 

(4)            אחרי "צורפה לבקשה" יבוא "ובלבד שהוא תושב ישראל";

(5)            בפסקה (1), בסופה יבוא "לענין זה רווחים שחולקו- הכנסתה החייבת של חברה משפחתית, לרבות דיבידנדים שחויבו במס לפי סעיף קטן (א2)(2), בתוספת ההכנסה הפטורה ממס, ובהפחתת המס החל הנישום בשל ההכנסה החייבת כאמור, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה את הנישום בהתאם";

 

 

(6)            במקום פסקה 7 יבוא-

 

 

 

"(7) במכירת מניה של חברה משפחתית, יחולו הוראות אלה:

 

 

 

 

(א)            לענין סעיף 88, יופחת מהתמורה לגבי המוכר ומהמחיר המקורי לגבי הרוכש, סכום השווה לחלק מסכום הרווחים שהצטברו בחברה בשנות ההטבה ולא חולקו, שיחסו לכלל הרווחים שלא חולקו הוא כיחס חלקה של המניה, בזכויות לרווחי החברה המשפחתית לכלל הזכויות לרווחיה; לענין זה-

 

 

 

 

"רווחים" – ההכנסה החייבת, לרבות דיבידנדים שחויבו במס לפי סעיף קטן (א2)(2), בתוספת ההכנסה הפטורה ממס ובהפחתת המס החל על בעל המניה בשל ההכנסה, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה אותו בהתאם;

 

 

 

 

"רוכש" – לרבות מי שרכש מניות מהחברה המשפחתית;

 

 

 

 

(ב)            לא יחולו הוראות סעיף 94ב בשל שנות ההטבה;

 

 

 

 

(ג)             לענין חישוב רווח ההון, יווסף לתמורה של בעל המניות המוכר סכום בגובה ההפסדים שיוחסו למוכר המניה בשנות ההטבה; לענין זה הפסדים- סכום השווה להכנסה החייבת שיוחסה לבעל המניות בניכוי הפסדים שיוחסו לו ובלבד שהוא סכום שלילי";

 

 

 

 

"(8) על אף הוראות הרישה, חלות על הנישום הוראות סעיפים 9(5), 14(א) או (ג),  סעיף 97(ב) או (ב3), או הקלות ממס או פטורים הניתנים לתושב חוץ,  תיחשב הכנסתה של החברה כהכנסתו של הנישום בהתאם לחלקו ברווחי החברה;

 

(ב)            אחרי סעיף קטן (ג) יבוא-

 

 

"(ד) הוראות חלק ה'2, למעט סעיפים 104א(א) ו-104ב(א), לא יחולו על חברה משפחתית.

 

(ג)             בסעיף קטן (א1), אחרי "בסעיף קטן (א)" יבוא "(להלן- שנת ההפסקה)" אחרי "כאמור" יבוא- "יחולו הוראות אלה:

 

 

(1)            התקיימו בחברה התנאים האמורים בסעיף קטן (א) , למעט האמור ברישה של סעיף קטן זה, יהיה פקיד השומה רשאי לקבוע את הנישום בהתאם לנישום שהוא בעל הזכות לחלק הגדול ביותר ברווחים בחברה; לא קבע פקיד השומה כאמור, תחדל החברה להיות חברה משפחתית הזכאית להחלת הוראות סעיף קטן (א) (להלן-חברה משפחתית זכאית) בשנת ההפסקה;

 

 

(2)            לא התקיימו בחברה התנאים האמורים בסעיף קטן (א), תחדל החברה להיות חברה משפחתית זכאית בשנת ההפסקה ויחולו לגביה הוראות סעיף קטן (א2)(2)";

 

 

 

 

(ד)            אחרי סעיף קטן (א1) יבוא-

 

 

"(א2) אם בתוך שנת המס חדל להתקיים בחברה תנאי כאמור בסעיף קטן (א), תחדל החברה להיות חברה משפחתית הזכאית להחלת הוראות סעיף קטן (א), ויחולו הוראות אלה-

 

 

 

(1)            החברה תחדל מלהיות חברה משפחתית זכאית החל מתחילת שנת המס בה חדל להתקיים בה התנאי כאמור בפסקה (א2);

 

 

 

(2)            דיבידנדים שהתקבלו בשנת המס בה חדלה החברה להיות חברה משפחתית זכאית, יהיו חייבים במס בהתאם להוראות סעיף 125ב(3), ולא יחולו הוראות סעיף 126(ב).

 

(ה)           בסעיף (ב)(1), במקום המשפט מ "עד" ועד "סעיף 131" יבוא לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס פלונית", המילים מ"לשנת" ועד "הדו"ח" יימחקו ואחרי "זכאית" יבוא "החל בשנת המס שלאחר השנה בה הודיעה כאמור;

 

(ו)              בסעיף קטן (ב)(2), הסיפה החל במילה "לפני" תימחק.

 

(3)            סעיף 64א1 בטל;

 

להרחבה בעניין חברה משפחתית, ראו: חברה משפחתית - מדריך לתכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

טואול - בניית אתרים