תושב חוזר או עולה חדש המחזיק בחברה זרה

דיווח|טופס 150|חברה זרה|רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אפריל 2012

עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס ל-10 שנים על כל סוגי ההכנסות שמקורן מחוץ לישראל, לרבות הכנסות פסיביות, אקטיביות, הכנסות ממימוש נכסים והשקעות בחו"ל או הכנסות שוטפות.

בנוסף לכך, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים פטורים מחובת דיווח על הכנסותיהם בחו"ל. להרחבה בנושא הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).

עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים פטורים גם מחובת דיווח על נאמנות. להרחבה בעניין זה, ראו: תיקונים ביחס לחובת הדיווח על נאמנויות (עולים חדשים ותושבים חוזרים).

השאלה היא האם עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים המגישים דו"ח שנתי למס הכנסה, מחויבים לצרף את טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ?

טופס 150

הדיווח על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ מתבצע באמצעות טופס 150, אשר יש לצרפו לדו"ח השנתי. בטופס זה יש לציין פרטים רבים על החברה, ובין היתר, את תחום העיסוק המרכזי של החברה הזרה וכן את כתובת משרדי החברה. בדיווח הראשון נדרשים גם לצרף את מסמכי ההתאגדות של החברה וכמן מסמך המתאר את מטרות החברה.

להרחבה בנושא דיווחים על נכסים והכנסות מחו"ל, ראו: דיווח על הכנסות מחו"ל.

תכנון מס החייב בדיווח

בנוסף לדיווח המוגש באמצעות טופס 150, יש להגיש דיווח בתנאים שונים על אחזקה בחברה זרה, בהתאם לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006. תקנות אלה עוסקות בתכנוני מס המכונים: "תכנוני מס אגרסיביים".

בהתאם לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), חלה חובת דיווח מיוחדת בין היתר במקרים הבאים:

(9) רכישה או החזקה של 25% לפחות של חבר בני אדם תושב חוץ כששיעור המס החל במדינה שבה הוא תושב, נמוך מ-20% וקבלת תקבולים מאותו חבר בני אדם בשווי כולל של 1 מיליון ש"ח לפחות בשנת המס. הכוונה היא במיוחד לרכישה או אחזקה של חברה תושבת מקלט מס. להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - מדריך לתכנון מס.

(10) רכישה של 25% לפחות מאמצעי השליטה בחבר בני אדם תושב מדינה שלישראל יש עמה אמנה למניעת כפל מסים אם מרבית שווי נכסיו של אותו חבר בני אדם הם נכסים בישראל, או החזקה בחבר בני אדם כאמור וקבלת תקבולים מאותו חבר בני אדם בשווי כולל של 1 מליון ש"ח לפחות בשנת המס.

שימו לב - בהתאם לסעיף 216(8) לפקודת מס הכנסה, יוטל עונש מאסר של שנה אחת או תשלום קנס, או שני העונשים גם יחד, על אדם אשר בלי סיבה מספקת לא דיווח בדוח על פעולות המוגדרות כתכנון מס החייב בדיווח.

להרחבה בנושא תכנון מס החייב בדיווח, ראו: תכנון מס החייב בדיווח ("תכנון מס אגרסיבי").

דיווחים למס הכנסה

בהתאם לסעיף 131 לפקודה, תושב ישראל חייב להגיש דוח על הכנסותיו לרשות המסים, אף אם לא היו לו הכנסות באותה שנת מס, אלא אם הוא פטור מהגשת דוח לפי תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 או בהוראה אחרת. בהתאם לתקנה 2 לתקנות אלה יחיד תושב ישראל פטור, בתנאים מסוימים, מהגשת דוח שנתי. להרחבה בנושא תקנות אלה, ראו: פטור מהגשת דו"ח לרשות המסים.

בהמשך לאמור בתקנה 2 האמורה, נקבע במסגרת תקנה 3 לתקנות הפטור, כי הפטור האמור בתקנה 2 לא יחול על בעל שליטה כאמור בסעיף 32(9) לפקודה. משמע, תקנה 3 קובעת חובת הגשת דוחות ליחידים תושבי ישראל, שהם בעלי שליטה בחבר בני אדם, ללא כל התייחסות לסכום הכנסתם או למקום הפקת הכנסתם. לגבי עולה חדש ותושב חוזר ותיק, משמעות הדברים, העולה מן הכתוב, היא, שככל ומדובר בבעל שליטה בחבר בני אדם תושב ישראל או תושב חוץ, עשויה לקום חובת הגשת דין וחשבון לפקיד השומה, בשל אותה סיבה.

ביחס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, נקבע בסעיף 134ב לפקודה כי על אף הוראות סעיף 131 לפקודה, עולה חדש ותושב חוזר ותיק לא חייבים להגיש דוח על הכנסותיהם שהופקו מחוץ לישראל או שמקורם בנכסים מחוץ לישראל, זאת במשך תקופת הפטור. כמו כן, נקבע בסעיף 135(1)(ב) לפקודה, כי בעת הגשת הצהרת הון, עולה חדש ותושב חוזר ותיק לא יידרש לדווח על הון ונכסים שמחוץ לישראל.

דיווח על אחזקה בחברה זרה

כאמור לעיל, סעיף 134ב לפקודה גובר על סעיף 131 לפקודה, ולכן עולה חדש ותושב חוזר ותיק שהכנסותיו ונכסיו הנם מחוץ לישראל אינו כפוף בעיקרון להוראות שסקרתי לעיל מתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988.

זאת ועוד, מטרתו של תיקון 168 היא לפטור עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים מחובת דיווח על הכנסותיהם בחו"ל, ולפיכך אין שום הגיון להטיל עליהם חובת דיווח על אחזקה בחברות זרות בשליטתם המפיקות הכנסות בחו"ל, בין באמצעות טופס 150 ובין באמצעות טופס אחר.

עמדת רשות המסים

רשות המסים פרסמה חוזר מס הכנסה בעניין הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, ובו היא קובעת כי חיובם בהגשת דוחות על אחזקה בחברות זרות אינה מתיישבת עם הכוונה הנובעת מסעיף 134ב לפקודה וסעיף 135(1)(ב) לפקודה, לפיה, עולה חדש או תושב חוזר ותיק יהיו פטורים מדיווח על הכנסותיהם מחוץ לישראל ועל נכסיהם שמחוץ לישראל.

רשות המסים קובעת, לפיכך, כי עד לתיקון חקיקה בנושא זה ושינוי תקנות מס הכנסה האמורות, עולה חדש או תושב חוזר ותיק, יהיה פטור מהגשת דין וחשבון כאמור, במשך 10 שנים מיום עלייתו או חזרתו לישראל, גם אם הוא בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, במקרה בו החובה להגשת דוח נובעת רק בשל היותו בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ ובתנאי שעיקר שוויים של נכסי החבר אינו נובע מרכוש בישראל (כהגדרתו בסעיף 89(ב) לפקודה) ושלא יותר מ-25% מהכנסותיו של אותו חבר בני האדם הופקו בישראל (אף אם הפך לבעל שליטה לאחר מועד עלייתו לישראל). תוקף החלטה זו ותנאיה יחולו עד למועד תיקון סעיף חוק או תקנות בנושא כאמור.

לדעתי, עמדת רשות המסים בעניין הזה (בקטע המסומן לעיל) מוטעית, ואין לה כל אחיזה בלשון החוק. לא ברור כיצד רשות המסים קבעה את התנאים כאמור. לעמדתי, וכפי שעולה מלשון החוק, עולה חדש ותושב חוזר ותיק המגישים דו"ח על הכנסות בישראל, פטורים מדיווח על הכנסות מחוץ לישראל ללא סייגים כאמור.

מקום בו המחוקק מבקש לקבוע תנאי או סייג לקיומו של סעיף, חזקה עליו שיעשה כן מפורשות, ומשלא עשה כך, אין באפשרות רשות המסים להוסיף סייגים משלה (ראו לדוגמא: עמ"ה 36/83, פרחי ביקל בע"מ ואח' נ' פקיד שומה כפ"ס).

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים