דיווח על הכנסות מחו"ל

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: ינואר 2010
עידכון: ינואר 2011
 
ישראלים רבים בעלי הכנסות מנכסים בחו"ל, כמו נדל"ן, מניות, זכויות בפטנטים וכד', עשויים להיות כפופים למיסוי ישראלי, וזאת בנוסף למיסוי על אותן הכנסות בחו"ל. מה שרבים אינם יודעים הוא שמלבד החבות במס, קיימות חובות דיווח נרחבות ודרקוניות. במקרים מסוימים, אי-דיווח על הכנסות מנכסים בחו"ל עשוי להוביל לסנקציות אזרחיות ואף פליליות.

מסתבר כי רשות המסים יוזמת פעולות שונות, ובכלל זה ביצוע חקירות והפעלת מודיעין, נגד משקיעים ישראלים בעלי נכסים בחו"ל אשר לא דיווחו על אחזקותיהם, או שלא שילמו מס ישראלי על הכנסותיהם. לצורך הדיווח, יש להקפיד על ביצוע התאמות שונות.

חובת דיווח על אחזקת נכסים

החל מינואר 2003, שיטת המיסוי הישראלית השתנתה באופן שכל תושבי ישראל חייבים במס גם על הכנסותיהם מחוץ לישראל. אלא, שבמקרים מסוימים ניתן באמצעות תכנון מס מוקדם למנוע את תחולת המיסוי הישראלי על הכנסות ממקורות זרים.

גם אם מצליחים למנוע מיסוי ישראלי על ההכנסות הזרות, קיימות חובות דיווח נרחבות בנוגע לאחזקת נכסים וביחס לעסקאות מסוימות.

הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ

בהתאם לתקנה 3(א)(6)(א) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח-1988, חלה חובת דיווח על יחיד, בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, אשר היה לו זכות בחבר בני אדם תושב חוץ (למעט בחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה), במועד כלשהו בשנת המס. להרחבה בענייו זה, ראו: פטור מהגשת דו"ח לרשות המסים.
 
דיווח כאמור חל, בין היתר, על אחזקה של חברה הרשומה במקלט מס. להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - מדריך לתכנון מס.

הדיווח מתבצע באמצעות טופס 150, אשר יש לצרפו לדו"ח השנתי. בטופס זה יש לציין פרטים רבים על החברה, ובין היתר, את תחום העיסוק המרכזי של החברה הזרה וכן את כתובת משרדי החברה. בדיווח הראשון נדרשים גם לצרף את מסמכי ההתאגדות של החברה וכמן מסמך המתאר את מטרות החברה.

דו"ח מקוצר

רשות המסים מאפשרת במקרים מסוימים להגיש דיווח מקוצר על אחזקת נכסים והכנסות בחו"ל. בעיקרון, החוק מחייב הגשת דוח שנתי אלא אם הוא פטור במפורש מלעשות כן במסגרת תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 או בהוראה אחרת. כדי להקל על חלק ניכר מתושבי ישראל בעלי הכנסות שמקורן מחוץ לישראל פותח מנגנון "דיווח מקוצר". להרחבה בעניין זה, ראו: דיווח מקוצר על אחזקת נכסים והכנסות בחו"ל.

הגשת דוח שנתי מלא (טופס 1301)

הדו"ח המקוצר אינו אפשרי במקרים מסוימים, ובין היתר:

  • מקום היחיד או בן זוגו הם בעלי שליטה בחבר דני-אדם (דהיינו שהם מחזיקים ב-10% או יותר מאחד מאמצעי השליטה בחבר בני-האדם).
  • מקום בו היה ליחיד, לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, במועד כלשהו בשנת המס, אחד מאלה:
    • זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, למעט בחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה;
    • נכסי חוץ אחרים ששוויים ביום כלשהו בשנת המס הוא 1,768,000 שקלים (ביחס לשנת המס 2010), או יותר;
  • לא ניתן לדווח ולשלם מקדמות לפי התקנות מקום בו מדובר בהכנסה לפי סעיף 75ב' (הכנסות פאסיביות מחברה נשלטת זרה‏).
  • מקום בו היה היחיד, בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, הם בעלי חשבון בתאגיד בנקאי חוץ במועד כלשהו בשנת המס אם היתרה הכוללת בכל חשבונותיהם בתאגידי חוץ בנקאיים ביום כלשהו בשנת המס היא 1,768,000 שקלים (ביחס לשנת המס 2007).
  • יחיד תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות, או שקיבל מכספי נאמנות, במישרין או בעקיפין, סכום בכסף או בשווה כסף, העולה על 100,000 שקלים חדשים.
עסקה בינלאומית (מחירי העברה) 
להרחבה בעניין זה, ראו: "מחירי העברה ותכנון מס".
 
תכנון מס החייב בדיווח 
להרחבה בעניין זה, ראו: "תכנוני מס החייבים בדיווח".
נאמנויות 
להרחבה בעניין זה, ראו: "דיווחים בנושא נאמנויות".
 
 
להרחבה בעניין דיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
טואול - בניית אתרים