דיווח מקוצר על אחזקת נכסים והכנסות בחו"ל

מס הכנסה|נישום|פקודה|דוח 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2009

הכלל בפקודת מס הכנסה לגבי חובת הגשת דוחות שנתיים הינו, שכל יחיד חייב להגיש דו"ח שנתי, אלא אם הוא פטור במפורש מלעשות כן במסגרת תקנות מס הכנסה או בהוראה אחרת. במקום אחר, סקרתי את הוראות בנוגע להגשת דו"ח שנתי לרשות המסים.

במטרה להקל על חלק ניכר מן היחידים תושבי ישראל בעלי הכנסות שמקורן מחוץ לישראל, נפתח מנגנון דיווח מקוצר, שמטרתו לאפשר דיווח על הכנסות החוץ ותשלום המס המתחייב בגין אותן הכנסות, וזאת במטרה לשמור על הפטור מהגשת דו"ח שנתי מלא על כלל ההכנסות. חברות וגופים אחרים לא יוכלו לדווח על הכנסותיהם מחו"ל באמצעות הדיווח המקוצר.

רשות המסים הדגישה בחוזר מיוחד כי הדיווח המקוצר, לרבות המידע הנמסר במסגרתו על הכנסות הנישום מחו"ל ותשלום המס בהתאם לדיווח בשובר, אינם מהווים דו"ח מס לעניין השומה (חלק ט' לפקודת מס הכנסה), וכי אין גריעה מסמכותו של פקיד השומה לדרוש מהנישום להגיש דו"ח כלשהו, לרבות דו"ח שנתי מלא לפי סעיף 131 לפקודה. במקביל, שמורה לנישום הזכות להגיש דו"ח שנתי על כלל הכנסותיו, ולדרוש בניכוי, במקום שבו הפקודה מאפשרת לעשות כן, הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה או לקזז הפסדים. כמו כן רשאי הנישום להגיש בקשה להחזר מס אם לדעתו המס ששילם עולה על המס המתחייב עפ"י הוראות סעיף 160 לפקודה. כל עצמאי מחויב בהגשת דוח שנתי (דו"ח שנתי לעצמאי) על הכנסותיו לרשויות המדינה.

לשם דיווח באופן מקוצר, על הנישום לפנות למחלקת מודיעין בפקיד השומה הקרוב למקום מגוריו ולמלא טופס 5329ב - "פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד". בהתאם לפרטים שנמסרו, יקבל הנישום שוברים בהם ידווח על הכנסותיו מחו"ל: בשובר 352 ידווח הנישום על הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל, ובשובר 351 ידווח הנישום על כל יתר ההכנסות.

סכום המקדמות שיש לשלם במסגרת הדיווח המקוצר הינו בהתאם לשיעור המס החל על ההכנסה (כגון, לגבי הכנסות ריבית - 20%, משנת 2006). במסגרת הדיווח המקוצר ניתן אף לדרוש זיכוי בגין מיסי חוץ ששולמו בחו"ל. יודגש כי לא ניתן לקזז הפסדים (הקיזוז יתאפשר רק אם יוגש דו"ח שנתי).

הדיווח ותשלום המס בגין ההכנסות מחו"ל יתבצע אחת לשנה, ב-30 לאפריל של שנת המס העוקבת. במסגרת 4 החודשים שמתום שנת המס על הנישום להשיג אישורים על גובה ההכנסות ועל תשלומי מסי חוץ, לצורך זיכוי מהמס הזר.

ניכוי הוצאות מתאפשר רק כנגד הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל ומוגבל להוצאות פחת וניכוי נוסף בשל פחת. חישוב הוצאות אלה ותרגומן לשקלים חדשים יתבצע באמצעות דף עזר המצורף לשובר. בתהליך מילוי השובר ינוכו תחילה ההוצאות מהכנסות השכירות, ורק היתרה תוכפל בשיעור המס (15%). אם התוצאה שלילית - יש לרשום אפס (0) בשדה (ג) - הכנסה חייבת משכירות. יודגש כי הדיווח נדרש גם כאשר סכום ההכנסה הינו אפס.

מסי חוץ ששולמו בחו"ל שהם ברי זיכוי יפחיתו את המס המחושב כאמור לעיל. רשות המסים הבהירה בחוזר כי: אין להביא בחשבון מס ששולם בחו"ל בגין הכנסות מפעילות נושאת פרסים, הימורים או הגרלות או מס ששולם בחו"ל. שיעור המס שנקבע להכנסות אלה הינו 25% בלא זכאות לזיכוי ממס. כנגד הכנסות אלה ניתן לדרוש ניכוי הוצאות להכנת הדו"ח השנתי וטיפול בהליכי שומה בהתאם לסעיף 17(11) לפקודה, אך דרישת הוצאות אלה תיעשה רק במסגרת דו"ח שנתי מלא שיוגש על ידי הנישום. כמו כן, אין להביא בחשבון גם מיסים ששולמו כנגד הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל.

מאחר שהפעילות בחו"ל מתבצעת רובה ככולה במטבע חוץ, יש צורך בכללים לגבי אופן המרת סכומי מטבע חוץ לשקלים חדשים. לשם כך ומכוח סמכות שניתנה לנציב בסעיף 240א לפקודה, נקבעו כללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל), התשס"ד-2003.

ככלל, המטבע הרלוונטי לשם המרת סכום כלשהו ממטבע חוץ לשקלים חדשים הינו המטבע שבו נתקבלה ההכנסה, שולמה הוצאה או ששולם סכום מס, המטבע בו נרכש נכס או שנמכר נכס. אם מדובר במטבע לגביו בנק ישראל אינו נוהג לפרסם שער יציג, יש להמיר את שער המטבע הספציפי לדולר של ארה"ב, ולהמיר את הסכום הדולרי לשקלים חדשים לפי השער היציג של הדולר.

השער שישמש להמרת סכום כלשהו ממטבע חוץ לשקלים חדשים הינו השער היציג שמפרסם בנק ישראל בתום יום המסחר הרלוונטי, ואם לא היה מסחר ביום מסויים - השער היציג האחרון שפורסם לפני אותו יום.
 
ראו גם: חוזר מס הכנסה בנושא דיווח מקוצר

להרחבה בעניין דיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי)

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 
logo בניית אתרים