תכנון מס החייב בדיווח ("תכנון מס אגרסיבי")

רשות המסים|מס הכנסה|תקנות|דיווח 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

רשות המיסים מעוניינת להיאבק ב"תכנוני מס אגרסיביים" ולשם כך נקבעה חובת גילוי לתכנונים אלו ושר האוצר הוסמך לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את רשימת הפעולות המהוות תכנון מס אגרסיבי החייב בדיווח, וכן את אופן הדיווח והיקפו.

בפקודת מס הכנסה, בחוק מיסוי מקרקעין ובחוק מס ערך מוסף נוספו הוראות הקובעות כי במידה ונקבע כי יש להתעלם מתכנון מס מסוים שנתבצע בשל היותו מלאכותי או בדוי או משום שאחד ממטרותיו העיקריות הוא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה – יהא הנישום חייב בקנס בשיעור של 30% מסכום הגרעון שנוצר בשל תכנון המס האמור (קנס גירעון).

רשימת תכנוני המס והדרישות בעניין דיווח מופיעות בתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח (הוראת שעה), התשס"ז 2006- ותקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 שפורסמו בדצמבר 2006. הוראת השעה כאמור הפכה לתקנה קבועה בדצמבר 2009.  
 
רשימה של הפעולות שיש לדווח עליהן

תחילה תובא הרשימה של הפעולות בתחום מס הכנסה, אחריה פעולות בתחום מיסוי מקרקעין ולבסוף פעולות בתחום המע"מ.

מס הכנסה

(1) תשלום מאדם לקרובו, בסכום כולל של 2 מיליון ש"ח לפחות בשנת המס בשל ניהול כהגדרתו בתקנות, אם בעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם על התשלום אלמלא הועבר, לאור העובדה ששיעורי המס החלים על הקרוב נמוכים משיעורי המס החלים על מעביר הסכום, או שהקרוב פטור ממס, או שיש לו הפסדים הניתנים לקיזוז.

(2) מכירת נכס לקרוב שבה נוצר הפסד של 2 מיליון ש"ח לפחות, שקוזז כולו או חלקו בשנת המכירה או בתוך שנתיים שלאחר תום שנת המכירה.

(3) מכירת נכס לאחר, אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס מקרוב והמוכר מכר את הנכס בתוך שלוש שנים מיום שהגיע לידיו ונוצר לו בעקבות המכירה הפסד בסכום של 2 מיליון ש"ח לפחות, הניתן לקיזוז.

(4) מכירת נכס לאחר, אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס מקרוב והמוכר מכר את הנכס בתוך שלוש שנים מיום שהגיע לידיו, וכנגד הרווח שנוצר לו בעקבות המכירה קוזז הפסד קודם שהיה לו בסכום של 2 מיליון ש"ח לפחות.

(5) מחילת חוב לקרוב על ידי חבר בני אדם בסכום של 1 מיליון ש"ח לפחות, ובשל המחילה פחת סכום המס שהיה משתלם על סכום המחילה.

(6) פירעון חוב של יחיד בעל מניות מהותי בחבר בני אדם לחבר בסכום של 1 מיליון ש"ח לפחות ברבעון האחרון של שנת המס ובלבד שברבעון הראשון של שנת המס העוקבת גדל סכום החוב של בעל המניות המהותי בחבר, בשיעור שלא יפחת מ-25% מסכום החוב שנפרע על ידיו.

(7) רכישת אמצעי שליטה בחבר בני אדם אם לרוכש הומחתה זכות של אחר כלפי אותו חבר בני אדם וההתחייבות של חבר בני האדם לאחר שולמה על ידי רוכש אמצעי השליטה או ע"י מוכר אמצעי השליטה ולחבר בני האדם נוצר חוב כלפי רוכש אמצעי השליטה, הנובע מהזכות שהומחתה, בסכום העולה על הסכום ששולם על-ידי מוכר אמצעי השליטה או רוכש אמצעי השליטה, לפי הענין.

(8) רכישת אמצעי שליטה בשיעור של 50% או יותר בחבר בני אדם שיש לו הפסד של 3 מיליון ש"ח לפחות.

(9) רכישה או החזקה של 25% לפחות של חבר בני אדם תושב חוץ כששיעור המס החל במדינה שבה הוא תושב, נמוך מ-20% וקבלת תקבולים מאותו חבר בני אדם בשווי כולל של 1 מיליון ש"ח לפחות בשנת המס. הכוונה היא במיוחד לרכישה או אחזקה של חברה תושבת מקלט מס. להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - מדריך לתכנון מס.

(10) רכישה של 25% לפחות מאמצעי השליטה בחבר בני אדם תושב מדינה שלישראל יש עמה אמנה למניעת כפל מסים אם מרבית שווי נכסיו של אותו חבר בני אדם הם נכסים בישראל, או החזקה בחבר בני אדם כאמור וקבלת תקבולים מאותו חבר בני אדם בשווי כולל של 1 מליון ש"ח לפחות בשנת המס.

(11) תשלום מחברה משפחתית לנישום שנדרש על ידי החברה המשפחתית כהוצאה בשנת המס, ויצר לנישום המייצג הפסד בסכום שלא פחת מ-500,000 ש"ח.
 
להרחבה בנושא הבטי מיסוי של "חברה משפחתית", ראו: חברה משפחתית - מדריך לתכנון מס.

מיסוי מקרקעין

(12) לעניין פעולות במקרקעין, נקבע כי יראו כפעולות במקרקעין החייבות בדיווח התקשרות עם בעלים של מקרקעין למתן שירותי בניה עליהם או למתן שירותי מימון לבניה כאמור, כשהתמורה מחושבת לפי התמורה ממכירת המקרקעין וכן התקשרות עם בעלים של מקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן.

מע"מ

לעניין מע"מ, נקבע כי הפעולות עליהן יש לדווח למנהל הן:

(13) התקשרות עם בעל זכות במקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לרכישת הזכות ולבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן.

(14) החזקה, במישרין או בעקיפין, של מלכ"ר או מוסד כספי, באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בעוסק, בשיעור של 75% לפחות. לעניין זה, היה העוסק מוחזק על ידי יותר ממלכ"ר אחד או מוסד כספי אחד, ימנה שיעור ההחזקה של כל אחד מן המחזיקים האמורים במאוחד.

הדיווח

הדיווח למס הכנסה נעשה בטופס 1213 - הודעה על פעולות שהן תכנון מס המחייב בדיווח, ומצורף לדוח השנתי ולמס ערך מוסף במסגרת הדיווח התקופתי בטופס מע"מ 872 – דוח תקופתי – תכנוני מס. רשות המיסים פרסמה חוזר מס הכנסה מיוחד הסוקר את הוראות הדיווח המיוחדות.

שימו לב, סעיף 216(8) לפקודת מס הכנסה קובע כי אי דיווח על תכנון מס החייב בדיווח נחשב לעבירה פלילית שדינה שנת מאסר או קנס או שניהם כאחד.
 
ראו גם:
ביקורת על דרישות הדיווח 

היקף תכנוני המס 

להרחבה בעניין דיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

 

logo בניית אתרים