החלטת מיסוי - רכיב במוצר אחר

אזור פיתוח|מפעל תעשייתי|תקנות|השקעות הון

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

דצמבר 2015 

רשות המסים פרסמה לאחרונה את החלטת מיסוי 7587/15 בעניין מפעל תעשייתי מבוזר שהוא קבלן משנה העוסק בייצור מוצרי פלסטיק כרכיב במוצר אחר. להלן עיקרי החלטת המיסוי כולל הפנייה למקורות נוספים.

ראו גם:
הטבות מס לייצוא עקיף
כ.צ.ט ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

העובדות:

1.    חברה תושבת ישראל בעלת מפעל תעשייתי מבוזר (להלן: "החברה") העוסקת בייצור של תבניות ומוצרי פלסטיק (להלן: "מוצרי החברה") כקבלן משנה עבור לקוחותיה.

2.    מפעל החברה ממוקם בשני אתרים, אתר באזור פיתוח א' ואתר באזור שאינו באזור פיתוח א' (להלן: "אזורי הפעילות").

3.    על פי הצהרתה, החברה עומדת בתנאי "מפעל בר תחרות" לגבי מכירותיה על פי הוראות תקנה 2(א) לתקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס"ז‑2007 (להלן: "התקנות"), מכח סעיף 18א(ג)(2) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט‑1959 (להלן: "החוק").

ראו גם: תקנות יצואן עקיף

פרטי הבקשה:

1.    לאשר כי המפעל שבבעלות החברה הוא מפעל תעשייתי כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק.

2.    לאשר כי המוצרים המיוצרים במפעל החברה מהווים רכיב במוצר אחר, כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק לעידוד השקעות הון ובתקנות.

3.    החברה מבקשת להסדיר את אופן יישום התקנות למפעל הפועל באזורי פעילות שונים (מפעל מבוזר).

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.    נקבע שיראו במפעל שבבעלות החברה "מפעל תעשייתי" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק.

2.    נקבע כי תבניות המיוצרות על ידי החברה אינן מהוות רכיב במוצר אחר.

3.    חישוב שיעור המכירות מחוץ לישראל יבוצע על כלל ההכנסה המועדפת של החברה בשנת המס ובהתאם לתקנה 2(א)(1) או 2(א)(3) ובשינויים המחויבים החלים על מפעל מועדף. החברה תוכל לתבוע הטבות מס על הכנסתה המועדפת בתנאים כדלקמן:

3.1  ההכנסה המועדפת של החברה בגין המפעל הממוקם באזור פיתוח א' ‑ רק בתנאי שהחברה תעמוד בתנאי הקבוע בתקנה 2(א)(1) (מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס אינן עולות על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש‑25% או יותר ממכירותיו הן מכירות בשוק מסוים כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק) על כלל הכנסתה המועדפת (סך ההכנסה המיוחסת לאזור פיתוח א' וההכנסה המיוחסת לאיזור שאינו אזור פיתוח א').

3.2  ההכנסה המועדפת של החברה בגין המפעל הממוקם באיזור שאינו אזור פיתוח א' ‑ רק בתנאי שהחברה תעמוד בתנאים הקבועים בתקנה 2(א)(3) (מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס אינן עולות על 50% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש‑50% או יותר ממכירותיו הן מכירות בשוק מסוים כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק ובלבד שסכום מכירותיו לא פחת מ‑20 מיליון ש"ח) על כלל הכנסתה המועדפת (סך ההכנסה המיוחסת לאז"פ א' וההכנסה המיוחסת לאזור שאינו אזור פיתוח א').

3.3  לצורך יישום הוראות התקנות, החברה תמציא לפקיד השומה טופסי 902 או אישור מלקוחות החברה, בחתימת רואה חשבון חיצוני של הלקוח, בהתאם לנדרש בתקנות לכל שנה בה החברה דורשת הטבות על פי הוראות החוק. לא המציאה החברה את האישורים הנדרשים, מכירותיה של החברה ייחשבו למכירות בישראל.

4.    במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות מתנאים נוספים.

להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים

לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

2all - בניית אתרי אינטרנט