תקנות יצואן עקיף
 

מחקר ופיתוח|חברה|פקודת מס הכנסה|חוק לעידוד השקעות הון 

תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס"ז-2007, פורסמו בקובץ התקנות 6582 התשס"ז, מיום 30.4.2007, עמ' 748. והותקנו על ידי שר האוצר ושר התמ"ת, בתוקף סמכותם לפי סעיף 18א(ג)(2) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ביום 25 במרס 2007. להלן נוסח התקנות בשינויים קלים והערות משלימות. יש להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי שפורסם ברשומות כאמור.

1.    בתקנות -

"דיני הפחת" - כל אחת מאלה:

(1)   הוראות לפי הפקודה המתירות ניכוי בעד פחת או הפחתה;

(2)   הוראות המתירות ניכוי בעד פחת לפי חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985;

(3)   הוראות המתירות ניכוי בעד פחת לפי לחוק לעידוד השקעות הון;

(4)   הוראות המתירות הפחתה לפי חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969;

"הוצאות מחקר ופיתוח" - הוצאות, כולל הוצאות הון, אשר הוצאו למחקר מדעי לצורך קידומו או פיתוחו של מפעל בתחומי התעשיה ושאושרו בידי מי שהסמיך שר התעשיה המסחר והתעסוקה לעניין סעיף 20א לפקודה (פורסם בקובץ התקנות 6741 התשס"ט, מיום 7.1.09, עמ' 355), למעט אם הוצאו בעבור אחר, בניכוי סכומים ששימשו לרכישת נכס המשמש לפעולות מחקר ופיתוח ובתוספת הפחת לפי דיני הפחת שנוכה בשל נכסים כאמור, כל עוד הם משמשים לפעילות האמורה; לענין זה "נכס" - כהגדרתו בסעיף 88 בפקודת מס הכנסה;

"חברה" - כהגדרתה בפקודת מס הכנסה;

"חברת מחקר ופיתוח" - חברה שהיא בעלת מפעל שהתקיימו בו שני אלה:

(1)   הוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל בשנת המס, לפני שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח, לא פחתו מ-7 אחוזים ממחזורו בשנת המס, או שהוצאות המחקר והפיתוח שהוציא המפעל בשנת המס ובשנה שקדמה לה, לפני שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח, לא פחתו מ-7 אחוזים ממחזורו בשנת המס ובשנה שקדמה לה;

(2)   20 אחוזים לפחות מכלל העובדים בחברה שהיא בעלת המפעל בשנת המס או לפי חישוב הממוצע בשנת המס בושנה שקדמה לה, הם בעלי תואר אקדמי בתחומי הנדסה ומחשבים, מדעי הטבע או המדעים המדויקים, העובדים במפעל בתחום שבו יש להם תואר כאמור; לענין זה יחושב עובד במשרה חלקית או עובד שעבד בחלק משנת המס בלבד, באופן יחסי, לפי היקף המשרה או תקופת עבודתו באותה שנה, לפי הענין, וחישוב הממוצע יחושב לפי חישוב סך כל העובדים בעלי תואר אקדמי כאמור באותן שתי שנים, מחולק בסך כל העובדים בחברה בשנים כאמור;

"מוצר סופי" - מוצר שמייצר מפעל אחר בישראל והמוכר אותו או תוכנה שפיתח מפעל אחר בישראל ונתן לגביה זכות שימוש;

"מחזור" - כהגדרתו בסעיף 74 לחוק לעידוד השקעות הון;

"מכירות בשוק מסוים" - היקף מכירות הרכיב למפעל אחר, כשהוא מוכפל בשיעור המכירות של המוצר הסופי בשוק מסוים, בתוספת הכנסה ממכירות המפעל במישרין באותו שוק; לענין זה יראו כהכנסה ממכירות המפעל את ההכנסות המנויות בסעיף 18א(ד) לחוק לעידוד השקעות הון, לפי התנאים ואופן החישוב שנקבעו בסעיף האמור;

"מפעל" - מפעל תעשייתי המוכר רכיב למפעל אחר;

"מפעל אחר" - מפעל תעשייתי אחר, כהגדרתו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק לעידוד השקעות הון;

"רכיב" - מוצר שמכר מפעל למפעל אחר או תוכנה שהמפעל נתן לגביה זכות שימוש למפעל האחר, המהווים מרכיב במוצר הסופי;

"שיעור המכירות של המוצר הסופי בשוק מסוים" - סך כל ההכנסות ממכירות המוצר הסופי או ממתן זכות שימוש בו, לפי הענין, שהרכיב מותקן בו או משמש בו בפועל, או שהרכיב יכול להיות מותקן בו או לשמש בו כאמור, בשוק מסוים, כשהוא מחולק בסך כל ההכנסות ממכירת המוצר הסופי.

התקיימות התנאי

2.    (א)   יראו מפעל כמפעל שמתקיימים בו התנאים כאמור בסעיף 18א(ג)(2) לחוק, אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1)   אם הוא מפעל באזור פיתוח א', מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 75 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-25 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת המס הן מכירות בשוק מסוים, כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק (בקובץ התקנות 7297 התשע"ד, מיום 24.10.13, עמ' 72 הוחלפו המילים "המונה 12 מיליון תושבים לפחות" בנוסח המופיע כאן-"כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק". מטרת התיקון היא לסנכרן את התקנות עם תיקון סעיף 18 לחוק עידוד השקעות הון, בהתאם לתיקון מס' 70).

(2)   אם הוא מפעל באזור פיתוח ב', מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 50 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-50 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת המס הן מכירות בשוק מסוים, כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק, ובלבד שסכום המכירות שלו לא פחת מ-15 מיליון שקלים חדשים;

(3)   אם הוא מפעל באזור אחר, מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 50 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-50 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת המס הן מכירות בשוק מסוים כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק, ובלבד שסכום המכירות שלו לא פחת מ-20 מיליון שקלים חדשים;

(4)   אם המפעל הוא בבעלות חברת מחקר ופיתוח באזור פיתוח ב' או באזור אחר, שלא התקיימו לגביו פסקאות (2) או (3), מכירותיו בשוק מסוים בשנת המס, אינן עולות על 65 אחוזים מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס או ש-35 אחוזים או יותר ממכירותיו בשנת מס הן מכירות בשוק מסויים, כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק, ובלבד שסכום המכירות שלו לא פחת מ-20 מיליון שקלים חדשים;

והכל בתנאי שניתן אישור רואה חשבון של המפעל האחר בדבר שיעור המכירות של המוצר הסופי בכל אחד מהשווקים שבהם הוא נמכר. 

(ב)   בבדיקת התקיימות התנאים המפורטים בתקנת משנה (א), יחולו הוראות סעיף 18א(ד) לחוק, בשינויים המחויבים.

תחולה

3.    תקנות אלה יחולו בשנת המס 2004 ואילך על מפעל או על הרחבת מפעל, לפי הענין, שאושרה לגביו תכנית ביום כ"א באדר ב' התשס"ה (1 באפריל 2005) או אחריו, ועל מפעל מוטב כהגדרתו בסעיף 51 לחוק.

 

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד 

טואול - בניית אתרים