תיקון סעיף 18א לחוק עידוד השקעות

רשות המסים|הטבות מס|תושבים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

כתיבה: נובמבר 2012
עדכון:   יוני 2013

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה ביום 5 בנובמבר 2012, את תיקון 70 לחוק לעידוד השקעות הון לפיו הטבות המס מתוקף החוק יחולו רק על מפעל שלפחות 25% מהכנסתו הן ממכירות לשוק המונה 14 מיליון תושבים ויותר. תיקון 70 לחוק לעידוד השקעות הון התקבל בקריאה שניה ושלישית בכנסת ביום 1 ביולי 2013. הצעת החוק ודברי הסבר לחוק לעידוד השקעות הון פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 735, מיום כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), עמ' 124.

בהתאם לתיקון 70 לחוק עידוד השקעות הון, יראו מפעל כתורם לעצמאות הכלכלית של משק המדינה וכמפעל בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי אם 25% או יותר מכלל הכנסתו ממכירות המפעל בשנת המס הן לשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות. כן נקבע בתיקון מנגנון עדכון אוטומטי למספר התושבים שיראו כשוק מהותי, של 2% לשנה, בהתאם לקצב גידול האוכלוסייה בעולם.

סעיף 18א לחוק עידוד השקעות הון קובע מספר תנאים שבהתקיימם מוקנית הזכאות להטבות מס בהתאם לחוק. אחד התנאים קובע כי רוב מכירות החברה הינן לשוק המונה לפחות 12 מיליון תושבים. מאז הוסף הסעיף, לפני למעלה משבע שנים, לא תוקן החוק לעניין זה, למרות הגידול באוכלוסיית העולם ובשווקיה. רשות המסים הסבירה כי החלת ההטבות על חברות שהחוק לא התכוון להחיל אותו עליהן, תגרום לתוספת תקציבית משמעותית ולנטל על כלל הציבור.

נוסח תיקון 70 לחוק

להלן נוסח תיקון 70 לחוק אשר מתקן את סעיף 18א לחוק לעידוד השקעות הון:

1. בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959  (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18א(ג)(1)(ג), במקום "12 מיליון" יבוא "14 מיליון" ובסופו יבוא "מספר התושבים לפי פסקת משנה זו יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים לפי פסקת משנה זו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת." 

2. תחילתו של סעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

ועדת הכספים

ועדת הכספים אישרה ביום 24 ליוני 2013, את התיקון לחוק עידוד השקעות הון, לפיו יינתנו הטבות במס למפעל תעשייתי, אם 25% או יותר מכלל הכנסתו ממכירות המפעל בשנת המס הן לשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות. בהתאם לתיקון, החוק יוחל רטרואקטיבית החל ב-1 בינואר 2012. כמו כן, בתיקון נקבע מנגנון עדכון אוטומטי למספר התושבים שייראו כשוק מהותי, של 1.4% לשנה, כהתאמה לקצב גידול האוכלוסייה. 

בדיון בוועדת הכספים, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט אמר כי "כל החוק הזה נועד לעודד מפעלים מייצאים, אך לא רצו לומר את זה, כי זה לא נהוג בעולם, כי זה יוצר תחרות לא הוגנת, כשיצרן במדינה מסוימת זוכה לסובסידיה ובאחרת לא ולכן העדיפו ניסוח מעט שונה, שיווק במשק בגודל לפי מספר תושבים".
 

חקיקה רטרואקטיבית

בדיון שהיה בועדת הכספים ח"כ יעקב ליצמן הסביר בצדק רב כי, לא ניתן לחוקק רטרואקטיבית מתחילת 2012. "רטרואקטיבית זה דבר נורא כי אנשים תכננו את ההתנהלות מסוימת ועכשיו באים להוציא מהם כספים שנה ויותר לאחור". הצטרף אליו ח"כ אראל מרגלית אשר טען כי "האופן שבו הדברים נעשים אינו תקין. לא ניתן לבוא בחוק רטרואקטיבי ולדרוש דברים מחברות שכבר התנהלו בצורה מסוימת". 

אלא, שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה לא קיבל את הטענות האלה ונימק, כי "אפשר לעתים לחוקק רטרואקטיבי, גם על פי פסיקת בית המשפט העליון. יש כאן שינוי בסדרי עדיפויות שאף אחד לא התכוון אליו ומישהו יצטרך להשלים אותו, מכיוון שכעת חברות רבות במשק עומדות בקריטריון הזה של 12 מיליון תושבים. אנחנו רוצים לסגור פרצה שנפתחה ואם רוצים להיטיב במס עם מישהו, אז שייתנו הטבות ברורות".

ראו גם: החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

טואול - בניית אתרים