הטבות מס לייצוא עקיף

עידוד השקעות הון|מכירות|מפעל|קבלן משנה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2015

חברה המוגדרת כיצואן עקיף יכולה ליהנות מהטבות מס, כמו מס חברות בשיעורים נמוכים משמעותית, וזאת בתנאים נוספים כמפורט להלן. חברה תוגדר כיצואן עקיף אם היא מייצאת רכיבים המשמשים במוצרים מוגמרים, אשר מיוצאים על ידי חברה ישראלית אחרת.

הטבות המס המוענקות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון מכוונות אמנם לחברות תעשייתיות אשר מקיימות פעילות ייצורית וגם מייצאות, אך בתנאים שונים, גם חברה המוגדרת כיצואן עקיף יכולה ליהנות מאותן הטבות.

תקנות יצואן עקיף

תקנות יצואן עקיף, או בשמם המלא: תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס"ז-2007 אמורות לקבוע את תנאי הזכאות להטבות של מפעלים תעשייתיים המשמשים כ"קבלני משנה" של מפעלים תעשייתיים אחרים הפועלים בישראל. תקנות אלה קובעות כי לצורך בחינת עמידת מפעלו של קבלן משנה בתנאי הייצוא, יש לחשב מדיי שנה את סכום מכירותיו במישרין ובעקיפין בכל שוק בו הן מתקיימות, ובלשון התקנות: "היקף מכירות הרכיב למפעל האחר, כשהוא מוכפל בשיעור המכירות של המוצר הסופי בשוק מסוים, בתוספת הכנסה ממכירות המפעל במישרין באותו שוק".

התקנות קובעות, כי ניתן ליהנות מההטבות בחוק לעידוד השקעות הון אך ורק ביחס למכירות רכיבים שמייצר קבלן משנה ל"מפעל האחר", שהוא למעשה היצואן הישיר, שהוא בעל מפעל מאושר או מפעל מוטב. המונח "רכיב" מוגדר בתקנות כמוצר המיוצר על ידי המפעל והמהווה מרכיב במוצר הסופי המיוצר על ידי המפעל האחר. בהתאם לתקנות, לצורך בחינת עמידת קבלן המשנה בתנאי הייצוא, יש לחשב מידי שנה את מכירותיו, במישרין ובעקיפין, בכל שוק. המכירות בעקיפין הינן המכפלה של מכירות הרכיבים למפעל האחר בשיעור המכירות של המוצר הסופי של המפעל האחר באותו שוק. עוד עולה מהתקנות האמורות כי כדי להחיל את הוראות התקנות, על קבלן המשנה לקבל את נתוני המכירות של המפעל האחר באמצעות טופס מיוחד שנקבע לכך על ידי רשות המיסים (ט' 902).

החלטת מיסוי

החלטת מיסוי 4458/12, עוסקת בסוגיה של מפעל מועדף שהוא קבלן משנה.

העובדות:

1.       חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת כקבלנית משנה בפיתוח ושיווק של מיכלים ייעודיים לחומרים כגון: חביות פח ומיכלי פלסטיק (להלן: "המיכלים הייעודיים"). המיכלים מיוצרים בהתאם לבקשת הלקוח ובהתאם לדרישותיו לעניין גובה, נפח, עמידות בלחץ ובמשקל וכד'.

2.       המיכלים הייעודיים משמשים את לקוחותיה של החברה לייצוא של חומרים כימיים, כימיקלים, נוזלים וכד'.

פרטי הבקשה:

1.       לאשר כי המפעל שבבעלות החברה הוא "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט‑1959 (להלן: "החוק").

2.       לאשר כי המיכלים הייעודיים המפותחים ומיוצרים על ידי החברה מהווים "רכיב במוצר אחר", כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות מכוחו.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.       נקבע שיראו במפעל שבבעלות החברה "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק.

2.       נקבע שהמיכלים הייעודיים המפותחים ומיוצרים במפעל החברה מהווים "רכיב במוצר אחר", כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות מכוחו.

3.       במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים. 

ייצוא באמצעות חברת שיווק

בפסק דין בעניין כ.צ.ט נדונה השאלה האם חברה יצרנית אשר מבצעת מכירות בעקיפין בשוק מסוים באמצעות חברת שיווק או חברת הפצה, זכאית להטבות מס במסגרת חוק לעידוד השקעות הון? בית המשפט פסק כי בהתקיים מבחן הסיכונים והסיכויים העסקיים, ניתן יהיה לראות בחברה יצרנית המייצאת בעקיפין באמצעות חברה אחרת כעומדת בתנאי היצוא הקבוע בחוק. מבחן הסיכונים והסיכויים העסקיים כולל בין היתר: אחריות למוצרים כלפי הצרכן הסופי, ועוד, כמפורט בפסק הדין.

לעניין זה, ראו: כ.צ.ט ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים