הוראות רשות המסים בעניין שיעור הניכוי במקור

תושב חוץ|הכנסה|תשלום|מס

במקרים בהם הכנסות תושב חוץ הופקו בישראל, שיעור המס שינוכה במקור מתשלומים לתושבי חוץ עומד על 25%. תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ) (להלן - "התקנות") מקנה לפקיד השומה סמכות להפחית את שיעור הניכוי במקור.

בתקנות נקבע, כי משלם רשאי לנכות מס בשיעור מופחת או לא לנכות מס בכלל, אם התקיים, בעניין זה, אחד מן המצבים האלה:

●  בידיו של המשלם יש אישור בכתב מפקיד השומה כי המס שולם.

●  בידיו של המשלם יש אישור בכתב, הקובע שיעור אחר לניכוי מס במקור, או הקובע פטור מניכוי מס מאותו התשלום.

●  נציב מס הכנסה הורה, לגבי אותו סוג תשלום, ניכוי מס במקור בשיעור אחר, או פטור מניכוי מס במקור.

וכן נקבעו בתקנות כללים בדבר שמירת המסמכים, מתן האישורים והגשת הדוחות לפקיד השומה. נציין כי למרות תחולתן של התקנות רק על תשלומים, שסעיפים 170 ו-171 לפקודה חלים עליהם, דהיינו: רק לגבי הכנסה חייבת, דורשים הבנקים, למרבית העברות הכספים, אישור מפקיד השומה על פטור מניכוי מס במקור, או הקטנת ניכוי מס במקור.

הוראת ביצוע 34/93
 
במאי 1993 פורסמה הוראת ביצוע 34/93 לעניין ניכוי מס במקור מתשלומים לתושבי חוץ(3) [להלן - "הוראת הביצוע"]. הוראת הביצוע הטילה אחריות על הבנקים לביצוע ניכוי המס במקור, והיא קבעה כללים ברורים בקשר למתן פטור אוטומטי מניכוי מס במקור , כמפורט להלן.

בהתאם להוראת הביצוע ובמטרה לשפר את ההליכים הקשורים בהעברת כספים לחו"ל ולמנוע קשיים מיותרים, פורטו סוגי תשלומים, אותם רשאי המשלם (הבנק) להעביר לחו"ל בלא ניכוי מס במקור, על סמך הצהרת המשלם בטופס שנקבע לשם כך. ההצהרה תכלול את כל הפרטים הנדרשים בטופס האמור ויצויין בה, או על גבי עותק ממנה, כי היא משמשת כהצהרה לצורכי מס.

בהוראת הביצוע קיימת רשימה של תשלומים שהעברתם לתושב חוץ מותרת בלא ניכוי מס במקור כמפורט להלן:

 • רכישת טובין מוחשיים (למעט תוכנות מחשב - מאחר שבמקרים רבים מהותה האמיתית של ההתקשרות היא מתן "זכות שימוש", והתשלום הינו בגדר תמלוג החייב במס ובניכוי מס במקור
  • ניתן להסתפק ברשימון היבוא כאסמכתא, בלא צורך בהצהרת המשלם. כן ניתן להסתפק במסמכים הנדרשים ע"י המפקח על מטבע חוץ כהוכחות יבוא לביצוע תשלומים על חשבון, בלא הצהרת המשלם, ובלבד שלתשלום האחרון יצורף רשימון היבוא כאסמכתא.
  • ניתן להסתפק בהצהרת המשלם כאסמכתא, בלא צורך ברשימון יבוא, לגבי יבוא טובין שערכם הכולל אינו עולה על 500 דולר, ובלבד שהמשלם הצהיר כי יבוא זה איננו בתחום עסקו או משלח-ידו.
 • עמלות כתב ("קורספונדנט") לבנקים בחו"ל, בלא צורך בהצהרת המשלם.
 • שירותי הובלה יבשתיים, ימיים ואוויריים, המבוצעים בשלמותם בחו"ל
 • שירותי נמל, פריקה, טעינה ואיחסון בחו"ל, לרבות תשלומים לעמילי מכס בחו"ל.
 • שירותים הניתנים לחברות ספנות ותעופה ישראליות, הפועלות בקווים בינלאומיים, למעט תשלומים בגין שירותים שבוצעו בארץ
 • שירותי ספנות או תעופה בינלאומיים, המבוצעים על ידי תושב אחת המדינות אשר איתן יש לישראל הסכם תקף לעניין זה, או שלגביהן ניתן צו לפי סעיף 70 או 75 לפקודה
 • שירותי תיירות המבוצעים בשלמותם בחו"ל.
 • שירותי ביטוח בחו"ל לכיסוי סיכונים בחו"ל.
 • שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על-ידי נותני שירותים בחו"ל, לרבות סוכנים, בתנאי שהמשלם הצהיר כי המקבל או מי מטעמו לא שהה בישראל לעניין ביצוע השירותים שבגינם שולם התשלום, ובתנאי שסך התשלום בגין שירותים אלה בשנת המס, על ידי אותו משלם, אינו עולה על 60,000 דולר
 • החזר מקדמה ללקוח, ובלבד שסכום ההחזר אינו כולל ריבית ואינו עולה על סכום המקדמה
 • אגרות לרישום פטנט, בדיקת תקנים, רישום חברות וכיו"ב, לרשויות מוסמכות בחו"ל
 • תשלומי חובה לרשויות שלטוניות בחו"ל על פי דרישה לתשלום
 • דמי מנוי לכתבי עת המוצאים לאור בחו"ל
 • דמי חבר לארגון בינלאומי בחו"ל.
 • דמי כניסה או דמי השתתפות בסמינר, בכנס, בקונגרס או בתערוכה המתקיימים בחו"ל
 • הוצאות פרסום בחו"ל.
 • דמי שימוש המשולמים ע"י מציג עבור ביתן בתערוכה.
 • דמי השתתפות במכרזים בחו"ל.
 • רכישת כרטיסי טיסה בחו"ל.
 • שכר לימוד, דמי הרשמה, דמי בחינות וכיו"ב, המשולמים למוסדות חינוך בחו"ל
 • דמי שכירות לצרכים פרטיים, שלא נתבעו בישראל כהוצאה לצורכי מס
 • תמורה מעיסקת מקרקעין, כאשר קיים אישור ממנהל מס שבח על תשלום מלוא מס השבח או פטור ממנו
 • רכישת זכויות סוציאליות ממדינת חוץ או ממוסד שבשליטת מדינת חוץ
 • קיצבאות המשולמות לתושב חוץ על פי אחד החוקים המנויים להלן:

א. חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968;

ב. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב

ג. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

ד. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;

ה. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

ו. חוק הגימלאות לנפגעי ספר, תש"יז-1956

ז. חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955

ח. חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960;

ט. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950.

 • קיצבאות - על פי מסמך מטעם המשלם (לרבות הודעת זיכוי), המפרט את מהות הזיכוי כפנסיה או כקיצבה ו/או תלוש הפנסיה, במגבלת הסכום הנקוב במסמך
 • עזבונות - על סמך צו ירושה ו/או אישור בית-משפט בעניין העיזבון, במגבלת הסכומים המיוחסים ליורשים בחו"ל
 • דמי מזונות ששולמו לפי דין.
 • מתנות ותמיכות לקרובי משפחה כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה
 • הקצבה עבור נסיעה רפואית והוצאות לטיפול רפואי בחו"ל
 • פדיון איגרות מדינת ישראל (בונדס).
 • תמורה ממכירה או מפדיון ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל-אביב.
 • תמורה בעד רכישת נייר ערך חוץ.
 • תמורה בגין מכירה בודדת של רכב פרטי שבבעלות יחיד
 • העברות למקבל שהינו יחיד בסכום שאינו עולה על 500 דולר לשנה למשלם.
 • העברות מחשבון פיקדון לא-תושב, לחשבון פיקדון לא-תושב
ראו גם:

להרחבה בנושא מיסוי משקיעים זרים, ראו: מדריך למיסוי תושבי חוץ ומשקיעים זרים (תכנון מס).

 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 
 
logo בניית אתרים