ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הארכת מועדים

חברה|חברות מיוחדות|פקיד שומה|אישור

תוקפה של ההוראה שבנדון (ה"ב 34/93), ביחס לחברות מיוחדות מוארך מעת לעת על ידי רשות המסים, בכפוף לעמידה בתנאים שונים, בנוסף לנדרש על פי ההוראות, ובכלל זה:

1. בביקורות שנערכו לחברות ב-3 השנים האחרונות, ניכויים ושומה, לא התגלו ממצאים בנושא ניכוי מס במקור בכלל ובניכוי מס מהעברות לחו"ל בפרט.

2. כנגד החברה ו/או מנהליה לא מתנהלים כל חקירה/הליך בתחום הפלילי.

3. אם החברה קיבלה אישור חברה מיוחדת בשנים קודמות- פקיד השומה יבחן טרם אישור הבקשה מחדש, כי החברה התנהגה בעבר ומתנהגת באופן שוטף בהתאם לסעיף 4 לתוספת להוראות ביצוע מספר 32/93 וכי ביצעה את המוטל עליה באותו סעיף.

4. יש להבהיר באישור המונפק לחברה, כי אם הועברו סיכומים לחו"ל ללא ניכוי מס או בניכוי בשיעור מופחת, ויתברר כי היה על החברה לנכות מס במקור בשיעור גבוה מהשיעור שנוכה, תהיה החברה אחראית לתשלום המס. האישור כחברה מיוחדת אינו גורע מהחובות על פי הדין.

ראו גם:


להרחבה בנושא מיסוי משקיעים זרים, ראו: מדריך למיסוי תושבי חוץ ומשקיעים זרים (תכנון מס) 
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

logo בניית אתרים