הקלות בניכוי מס במקור בגין תשלום לתושב חוץ 

רשות המסים|ניכוי מס|הוראת ביצוע|שירותים 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ינואר 2014 

בעיקרון, אם לא חלות הוראות ניכוי במקור בהתאם לסעיף 164 לפקודה ותקנותיו, יחולו על הכנסה חייבת של תושב חוץ בישראל, הוראות סעיף 170 לפקודה אשר עשויות לחייב תושב ישראל לנכות מהתשלום המועבר לתושב החוץ 25% או את שיעור מס החברות החל באותה שנה (26.5% בשנת 2014). 

חובת הניכוי במקור, חלה גם על הגורם המשלם וגם על המוסד הכספי (לדוגמא, הבנק המעביר את התשלום). ניתן להגיש בקשה להפחתת שיעור הניכוי מס במקור ואף ביטולו במקרים מתאימים (טופס 114). 

ראו גם:

ניכוי מס במקור לתושב חוץ

העברת כסף לחו"ל ללא ניכוי מס 

הארכת מועד של ההוראות

רשות המסים פרסמה ביום 16 בדצמבר 2013 הודעה בדבר ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93. 

הודעת רשות המסים כוללת הוראה בדבר הארכת אישור חברה מיוחדת עד לתום שנת 2014, וזאת בהתאם לעמידה בתנאים שנקבעו בהוראת ביצוע מס' 34/93 ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ, ולתנאים נוספים שנקבעו בהודעה שפרסמה רשות המסים כאמור. 

ראו גם: הוראות רשות המסים בעניין שיעור הניכוי במקור 

בנוסף, סעיף 2 להודעה קבע הקלה נוספת בעניין ניכוי מס במקור בגין תשלומים עבור שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על ידי נותני שירותים בחו"ל לרבות סוכנים, כאשר במקום הסכום 60,000 דולר ארה"ב ששולמו בשנת המס יבוא: 250,000 דולר ארה"ב לכל מקבל ששולמו בשנת המס. 

שימו לב לכך, שביום 25 לדצמבר 2013 פרסמה רשות המסים הודעה המבטלת את ההודעה הקודמת מיום 16 בדצמבר 2013 ולפיה ההקלה בדבר תשלומים בסך של 250,000 דולר ארה"ב ששולמו בשנת המס בעבור שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל ע"י נותני השירותים בחו"ל לרבות סוכנים, הינה לכל משלם ולא לכל מקבל כפי שצוין בהודעה שבוטלה. דהיינו, עפ"י ההנחיה החדשה, משלם יכול להעביר סך כולל של 250,000 דולר ארה"ב בלבד בשנת המס, בגין תשלומים עבור שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על ידי נותני שירותים בחו"ל לרבות סוכנים, וזאת ללא ניכוי מס במקור, על פי הצהרת המשלם. 

להרחבה בנושא מיסוי משקיעים זרים, ראו: מדריך למיסוי תושבי חוץ ומשקיעים זרים 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

logo בניית אתרים