העברת כסף לחו"ל ללא ניכוי מס

ניכוי מס במקור|בנק|תושב ישראל|תושב חוץ|תכנון מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

מאי 2012

תושב ישראל המעביר כסף מחשבון הבנק שלו בישראל לתושב חוץ, עשוי לגלות כי הבנק שלו ניכה מס במקור בשיעור של 25% מסכום ההעברה. להרחבה בנושא תושבות היחיד, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס.

תחולת ההוראות לניכוי במקור

ניכוי מס במקור יחול על פעולות המוגדרות כתשלום לתושב חוץ. להלן דוגמאות לפעולות המוגדרות כתשלום לתושב חוץ, ואשר בגינן הבנק עשוי לנכות מס במקור בשיעור של 25%:

 • העברה בנקאית מחשבון תושב ישראל לחו"ל
 • מסירת שיק בנקאי לתושב חוץ
 • מסירת מזומנים לתושב חוץ
 • זיכוי חשבון של תושב חוץ בישראל

סעיף 170 לפקודת מס הכנסה מטיל חובת ניכוי מס הכנסה במקור בשיעור של 25%, בתנאים מסוימים, על הבנק המעביר כסף מתושב ישראל לאדם שאינו תושב ישראל. מסעיף זה עולה כי, הבנק מהווה "צינור" גביה בעבור רשויות המס בישראל.

לפי לשון הסעיף, ישנם מספר תנאים להפעלתו:

א - הועבר תשלום

ב - התשלום הוא למי שאינו תושב ישראל

ג - התשלום הינו הכנסה חייבת במס בישראל

ד - מההכנסה לא נוכה מס במקור לפי סעיפים אחרים בפקודה

ה - לא הוכח להנחת דעת פקיד השומה כי המס שולם או ישולם בדרך אחרת

בהתאם לתנאי ג' הנזכר לעיל, החובה לנכות מס במקור חלה על הבנק רק כאשר התשלום המועבר נחשב כהכנסה חייבת במס בישראל. המשמעות היא שאם תושב ישראל מעביר תשלום לתושב חוץ עבור ביצוע שירותים בחו"ל, הרי שלפי סעיף 170, לא תחול החובה לנכות מס במקור מסכום ההעברה.

הפחתה או פטור מניכוי מס

תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ) מקנה לפקיד השומה סמכות להפחית את שיעור הניכוי במקור. בתקנות נקבע, כי משלם רשאי לנכות מס בשיעור מופחת או לא לנכות מס בכלל, אם התקיים, בעניין זה, אחד מן המצבים האלה:

 • בידיו של המשלם יש אישור בכתב מפקיד השומה כי המס שולם.
 • בידיו של המשלם יש אישור בכתב, הקובע שיעור אחר לניכוי מס במקור, או הקובע פטור מניכוי מס מאותו התשלום.
 • נציב מס הכנסה הורה, לגבי אותו סוג תשלום, ניכוי מס במקור בשיעור אחר, או פטור מניכוי מס במקור.

לא תמיד חייבים אישור מרשות המסים. במטרה לשפר את ההליכים הקשורים בהעברת כספים לחו"ל ולמנוע קשיים מיותרים, רשות המסים פירטה סוגי תשלומים, אותם רשאי הבנק להעביר לחו"ל בלא ניכוי מס במקור, על סמך הצהרת המשלם בטופס שנקבע לשם כך. ההצהרה תכלול את כל הפרטים הנדרשים בטופס האמור ויצוין בה, או על גבי עותק ממנה, כי היא משמשת כהצהרה לצורכי מס.

להלן רשימה חלקית של תשלומים שהעברתם לתושב חוץ מותרת בלא ניכוי מס במקור:

 • שירותי תיירות המבוצעים בשלמותם בחו"ל.
 • שירותי ביטוח בחו"ל לכיסוי סיכונים בחו"ל.
 • שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על-ידי נותני שירותים בחו"ל, לרבות סוכנים, בתנאי שהמשלם הצהיר כי המקבל או מי מטעמו לא שהה בישראל לעניין ביצוע השירותים שבגינם שולם התשלום, ובתנאי שסך התשלום בגין שירותים אלה בשנת המס, על ידי אותו משלם, אינו עולה על 60,000 דולר.
 • אגרות לרישום פטנט, בדיקת תקנים, רישום חברות וכיו"ב, לרשויות מוסמכות בחו"ל
 • תשלומי חובה לרשויות שלטוניות בחו"ל על פי דרישה לתשלום.
 • דמי מנוי לכתבי עת המוצאים לאור בחו"ל
 • דמי חבר לארגון בינלאומי בחו"ל.
 • דמי כניסה או דמי השתתפות בסמינר, בכנס, בקונגרס או בתערוכה המתקיימים בחו"ל
 • הוצאות פרסום בחו"ל.
 • דמי שימוש המשולמים ע"י מציג עבור ביתן בתערוכה.
 • דמי השתתפות במכרזים בחו"ל.
 • רכישת כרטיסי טיסה בחו"ל.
 • שכר לימוד, דמי הרשמה, דמי בחינות וכיו"ב, המשולמים למוסדות חינוך בחו"ל
 • דמי שכירות לצרכים פרטיים, שלא נתבעו בישראל כהוצאה לצורכי מס.


למרות האמור, קיימים מצבים רבים בהם העברת תשלומים לחו"ל מותנית בקבלת אישור מרשות המסים. הבעיה היא שפקידי השומה אינם ממהרים לאשר בקשות לפטור מניכוי מס במקור. לפיכך, יש צורך בתכנון מס או בפעולות אחרות כדי להתגבר על הקשיים בקבלת הפטור בעת העברת תשלומים לחו"ל.

‏ראו גם:

ניכוי מס במקור לתושב חוץ


הוראות רשות המסים בעניין שיעור הניכוי במקור


ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הארכת מועדים


מדריך למיסוי תושבי חוץ ומשקיעים זרים

להרחבה בנושא ניכוי מס במקור לתושבי חוץ, ראו: מדריך ניכוי מס במקור בהעברת כסף לתושב חוץ.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי


logo בניית אתרים