הטבות המס שינתנו לתושב חוזר רגיל (שאינו תושב חוזר ותיק)

להלן עיקרי הוראות חוזר מס הכנסה (מס' 9/2011) ביחס להטבות המס שינתנו לתושב חוזר רגיל (שאינו תושב חוזר ותיק), מתוך חוזר מס הכנסה חלק ב': פרשנות רשות המסים להוראות תיקון 168 לפקודה.

ראו גם:
פרשנות רשות המסים והחלטות מיסוי
חוזר מס הכנסה- חלק א': פרשנות תיקון 168 לפקודה.
חוזר מס הכנסה- חלק ב': פרשנות תיקון 168 לפקודה.

תיקון 168 שינה את המצב המשפטי לגבי תושב חוזר רגיל בשני היבטים בלבד: האחד, הקלה בדמות מתן פטור ממס לניירות ערך מוטבים והשני, צמצום הגדרת תושב חוזר כך שרק מי שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות ייחשב עם חזרתו לישראל כתושב חוזר, בתחולה לגבי מי שחדל להיות תושב ישראל החל מיום 1.1.2009.

פטור ממס על הכנסות פירותיות - סעיף 14(ג) לפקודה

סעיף 14(ג) לפקודה מעניק לתושב חוזר פטור ממס במשך חמש שנים מהמועד ששב והיה לתושב ישראל על הכנסות שמקורן בקצבה, בתמלוגים, בדמי שכירות, בריבית ובדיבידנד, ובלבד שהכנסות אלו אינן מהוות בידיו הכנסות מעסק. הפטור האמור יינתן רק אם ההכנסות הנ"ל הופקו או נצמחו מחוץ לישראל ושמקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל, אלא אם כן ביקש כי ההכנסות, כולן או חלקן, לא תהינה פטורות.

לפי סעיף 14(ג) לפקודה, יכול התושב החוזר לבקש להתחייב במס בישראל בשל ההכנסות האמורות ולא לקבל בגינן פטור ממס. יובהר כי ברירת המחדל היא מתן פטור ממס בשל הכנסות אלו אלא אם הודיע התושב החוזר לפקיד השומה אחרת. הודעה על ויתור על הפטור תוגש עם הגשת הדו"ח השנתי.

פטור ממס על הכנסות הוניות - סעיף 97(ב)(2) לפקודה

סעיף 97(ב)(2) לפקודה מעניק לתושב חוזר פטור ממס, לתקופה של עשר שנים מהמועד ששב והיה לתושב ישראל, על רווחי הון שמקורם בנכסים שרכש מחוץ לישראל בהיותו תושב חוץ, ובלבד שנכס החוץ אינו זכות במישרין או בעקיפין לנכס שהיה מצוי בישראל. פטור זה מותנה בכך כי הנכס הנמכר, לרבות אם הוא זכות או זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, אינו זכות במישרין או בעקיפין, לנכס שהיה מצוי בישראל.

עוד יצוין כי גם במקרה זה (בדומה לאמור לגבי עולה חדש ותושב חוזר ותיק), במידה ונמכר הנכס לאחר תום 10 שנים ממועד החזרה לישראל - יחול מנגנון פטור חלקי (ליניארי), אשר נקבע במסגרת סעיף 97(ב)(3) לפקודה.

יודגש, כי ביחס לאמור בסעיף זה לגבי פטור על הכנסות הוניות בידי תושב חוזר - אין בהוראות שנקבעו במסגרת תיקון 168 שינוי מהותי ביחס למצב שהיה קיים קודם לכן (למעט כמובן ההגדרה עצמה של המונח "תושב חוזר" והפטור לגבי ניירות ערך מוטבים, כמפורט להלן).

פטור ממס על הכנסות פירותיות והוניות שמקורן ב"ניירות ערך מוטבים" - סעיפים 14(ג)(2) ו-97(ב)(2) לפקודה

כפי שצוין לעיל לעיל, התנאי לפטור על הכנסות פירותיות והוניות של תושב חוזר רגיל, הוא שההכנסות נובעות מנכסים מחוץ לישראל, שרכש התושב החוזר בהיותו תושב חוץ.

חריג לאמור לעיל הינו הפטור הניתן להכנסות פירותיות והוניות שמקורן ב"ניירות ערך מוטבים" כהגדרתם בסעיף 14(ג) לפקודה, כמפורט להלן:

"ניירות ערך מוטבים" - ניירות ערך הנסחרים בבורסה, שרכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל, המנוהלים מחשבון במוסד בנקאי, וכן ניירות ערך הנסחרים בבורסה, שרכש התושב החוזר מתוך הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד שמקורם בניירות ערך מוטבים או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות ערך מוטבים, שהופקדה באותו חשבון.

"בורסה" - בורסה לניירות ערך מחוץ לישראל, שקיבלה אישור מידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינה שבה היא מתנהלת, וכן שוק מוסדר מחוץ לישראל.

"חשבון במוסד בנקאי" - חשבון במוסד בנקאי שלא בוצעו בו הפקדות לאחר שהתושב החוזר היה לתושב ישראל, פרט להפקדה של הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד שמקורם בניירות ערך מוטבים או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות ערך מוטבים.

סעיפים 14(ג)(2) ו-97(ב)(2) לפקודה קובעים, כי הכנסות מריבית, דיבידנד וכן רווח הון שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהם ניירות ערך מוטבים, יהיו פטורים ממס גם אם הופקו מניירות ערך מוטבים שנרכשו לאחר החזרה לישראל.

פטור זה יינתן, במשך תקופת הפטור, על הכנסות ריבית, דיבידנד, ורווח הון, שמקורן בתיק ניירות הערך (portfolio) שמחזיק היחיד בחשבון במוסד בנקאי, כאשר לא מבוצעות הפקדות נוספות לחשבון לאחר מועד חזרתו לישראל, ובתנאי שההשקעות החדשות בניירות הערך מקורן בהכנסות בחשבון זה בלבד.

הוראות תחולה ותחילה

הגדרת "תושב חוזר"

ההגדרה החדשה של תושב חוזר המאריכה את תקופת היותו של היחיד תושב חוץ (ל-6 שנים במקום 3 שנים) על מנת שיוכל ליהנות ממעמד של תושב חוזר בעת חזרתו לישראל, תחול רק על מי שחדל להיות תושב ישראל החל מיום 1 בינואר 2009 ואילך.

ההוראות ביחס ל"ניירות ערך מוטבים"

תחולת סעיפים 14(ג)(2) ו-97(ב)(2) לפקודה, בעניין הכנסות ורווחים מ"ניירות ערך מוטבים", יחולו על מי שנחשב לתושב חוזר החל מיום 1 בינואר 2007, ורק ביחס להכנסות שהופקו או נצמחו החל מיום 1 בינואר 2009 ואילך.

סעיפים 14(ג) ו-97(ב)(2) לפקודה, כנוסחם לפני התיקון, ימשיכו לחול על מי שהיה לתושב חוזר לפני יום התחילה (1.1.2007), וגבי מי שהיה תושב חוזר יום התחילה, יחולו הסעיפים האמורים, כנוסחם לפני התיקון, ביחס להכנסות שהופקו או נצמחו עד ליום 31.12.2008. ראו דוגמאות בחוזר.

להרחבה בעניין הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, ראו: מדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (כולל תכנון מס).

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים