האבחנה שבין הכנסה שנצמחה להכנסה שהופקה 

פרשנות |רשות המסים

 
להלן סיכום מתוך פרשנות רשות המסים לסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, לעניין האבחנה שבין עילת "נצמחה" ל-"הופקה", וכן התייחסות לעילת "נתקבלה".
 

"נצמחה"

הכנסה שנצמחה היא הכנסה מהון או מנכס, לדוגמה, ריבית על קרן מלווה, או שכר-דירה על נכס מושכר. סעיף 2 לפקודה דן בעיקרון בהכנסה פירותית, דוגמת הכנסה שהיא תמורה על יגיעה אישית או תשואה על נכס או על הון ולא בתמורה על מכירת נכס-הון.

בדרך-כלל נצמחת הכנסה בישראל כאשר הנכס מצוי בישראל. לדוגמה: שכר-דירה נצמח בישראל כאשר הדירה בישראל. אם הדירה בחו"ל, נצמח שכר-הדירה בחו"ל. ריבית על הלוואה שניתנה ונעשה בה שימוש בישראל - נצמחת בישראל. לעניין זה ראו : ע"א 702/70 פ"ש חיפה נ' חב' החשמל, פד"א ד' 263; ובמחוזי עמ"ה 161/69, פד"א ג' 339.
 

"הופקה"

הכנסה שהופקה היא הכנסה הנובעת מיגיעה אישית, לדוגמא מעסק, משלח-יד או הכנסת-עבודה. הכנסה מופקת בישראל כאשר העבודה נעשית בישראל (ראו: ע"א 189/68 פ"ש נ' גיורא גודיק הפקות בינלאומיות, פ"ד כ"ג (1) 36), או כאשר העסק מתנהל בישראל. עסק מתנהל בישראל כאשר יש למנהל או לעובד בעסק שיקול-דעת בניהול העסק ואינו נציג טכני של עסק בחו"ל. עיקרון זה מקובל בכל המדינות הנאורות בעולם ומשמש קריטריון עיקרי לקביעת מוסד קבע באמנות-מס בעולם.

להרחבה בנושא "מוסד קבע", ראו: "מוסד קבע" באמנות המס.
 

"נתקבלה"

עילת "נתקבלה" בטלה מיום כניסתה לתוקף של הרפורמה במס, 1.1.2003

לעניין פרשנות המונח "נתקבלה", קבע בית-המשפט בפרשת רזין, כי הכנסה נתקבלה בישראל כאשר ניטלה לראשונה בישראל, אולם כאשר ניטלה כולה בחו"ל והועברה לישראל, אין לומר שהכנסה זו נתקבלה בישראל. אם התקבול מחו"ל אינו הכנסה, כגון ירושה, מובן שלא תהיה זו הכנסה שנתקבלה.
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פרשנות רשות המסים
 
טואול - בניית אתרים