חברה להחזקת נכסי נאמנות - 2014  

תכנון מס|מס הכנסה|נאמן|דיווח 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יוני 2014 

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2013, תוקנו הוראות בפקודת מס הכנסה בנושא מיסוי נאמנויות. אחד התיקונים עוסק בתכנון המס באמצעות שימוש בחברה להחזקת נכסי נאמנות. במאמר זה נעסוק בהוראות החדשות שנכנסו לאחרונה לתוקף, לרבות בנושא הדיווח.   

מבוא

חברה להחזקת נכסי נאמנות הוגדרה במקור כ"חבר-בני-אדם המחזיק בנכסי הנאמן בעבור הנאמן, במישרין או בעקיפין". הכוונה לחברה תושבת ישראל או תושבת חוץ, שנכסי הנאמן רשומים על שמה והיא מחזיקה אותם עבור הנאמן. החברה להחזקת נכסי נאמנות מתפקדת כחברה שקופה בכל הקשור לפעילותה והיא משמשת להחזקת נכסי הנאמן. מבחינת דיני המס, יראו את נכסי החברה הזאת ואת הכנסותיה כנכסיו והכנסותיו של הנאמן. 

למידע נוסף בעניין מיסוי חברה להחזקת נכסי נאמנות, ראו:

חברה להחזקת נכסי נאמנות - החלטת מיסוי

חברה לאחזקת נכסי נאמנות (החוק לפני תיקונו)
 

השינויים בחוק ההסדרים

בדברי ההסבר שבהצעת החוק נאמר כי המחוקק ביקש למנוע תכנוני מס, כגון: הפיכת חברה, לחברה להחזקת נכסי נאמנות בלא אירוע מס, או במקרה ההפוך, שינוי סיווגה של חברה להחזקת נכסי נאמנות לחברה רגילה, תוך הימנעות מתחולת הוראות סעיף 104 לפקודה. 

במסגרת התיקון לחוק צומצמה ההגדרה של חברה להחזקת נכסי נאמנות באמצעות הוספת התנאים המצטברים הבאים:

(1)   החברה הוקמה לשם המטרה של החזקת נכסי הנאמנות בלבד. המשמעות היא שלא ניתן לעשות שימוש ב"חברת מדף" קיימת.

(2)   על התאגדותה נמסרה הודעה לפקיד השומה בתוך 90 יום מיום ההתאגדות (הכוונה היא רק לעניין חברה המחזיקה בנכסי נאמנות תושבי ישראל או בנכסי נאמנות נהנה תושב ישראל או בנכסי נאמנות לפי צוואה שיש בה נהנה שהוא תושב ישראל או בנכסי נאמנות שהם בישראל. לכאורה, גם כספים המופקדים בבנק ישראלי); לגבי נאמנויות שהוקמו לפני יום 1.1.2014, תוגש ההודעה במועד הגשת הדוח שנתי לשנת המס 2014.

(3)   הנאמן מחזיק בכל מניותיה, במישרין או בעקיפין. לעניין זה, "החזקה בעקיפין" הינה החזקה באמצעות חברה אחרת שמתקיימות בה פסקאות (1) ו‑(2) לעיל והנאמן מחזיק בכל מניותיה. 

ראו גם: 

רפורמה במיסוי נאמנויות

השינויים במסים: טיוטת חוק ההסדרים 2013-2014 

פאונדיישן, נאמנות ומס הכנסה
 

דיווחים לרשות המסים

רשות המסים פרסמה לאחרונה את טופס 153 ביחס לדיווח על חברה להחזקת נכסי נאמנות. להלן מועדי הדיווח לפקיד השומה: חברה להחזקת נכסי נאמנות שהוקמה לאחר 1 באוגוסט 2013 (המוגדר כ"יום התחילה") – הודעה תוגש בגינה תוך 90 ימים ממועד התאגדותה באם היא עונה על אחת מהחלופות הבאות:

(1) מחזיקה בנכסי נאמנות תושבי ישראל.

(2) מחזיקה בנכסי נאמנות נהנה תושב ישראל.

(3) מחזיקה בנכסי נאמנות לפי צוואה שיש בה נהנה תושב ישראל.

(4) מחזיקה בנכסי נאמנות בישראל. 

מאידך, חברה להחזקת נכסי נאמנות שהוקמה לפני יום התחילה כאמור לעיל, באם מדובר על חברה תושבת ישראל מועד הגשת ההודעה יהיה עד 30 ביוני 2014 ובאם מדובר על חברה תושבת חוץ מועד הגשת ההודעה יהיה עד מועד הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת 2014, או מועד חתימת הסדר המעבר לנאמנות (אם נחתם), לפי המוקדם. 

שימו לב - חברה להחזקת נכסי נאמנות שלא הגישה הודעה בטופס 153 במועדים האמורים לעיל עלולה שלא להיחשב כחברה שקופה לצרכי מס אלא תיחשב כחברה ישראלית רגילה לצורכי מס. 


ראו גם: 
המדריך למיסוי נאמנויות 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים